Внатрешна Ревизија Печати

.

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА НА ОПШТИНАТА
Конечен извештај од системска ревизија на процесот на пресметка и исплата на надоместокот на членови на советот на Општина Демир Хисар

Конечен извештај од извршена хоризонтална ревизија

на успешност - ефикасност и ефективност на системот

на финансиско управување и контрола во општина Демир Хисар

СИСТЕМСКА РЕВИЗИЈА НА ПРОЦЕСОТ  НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАБАВКИТЕ

НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛИ

И СИТЕН ИНВЕНТАР ВО ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СИСТЕМСКА РЕВИЗИЈА НА ПРОЦЕСОТ  НА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА

НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ

И ДАНОКОТ НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК ВО ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР