Општи акти Печати

Кодексот за административни службеници

Статут на општината Демир Хисар

Одлука за спроведување на Статутот на општина Демир Хисар

Одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Демир Хисар 10.06.2005

Одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Демир Хисар 12.06.2009 

Деловник за работа на советот на општината Демир Хисар

Буџет на општината за 2013 година

- Биланс на приходи на ниво на ставки за 2013 година