Соопштенија
Соопштение за увид на јавноста во Нацрт Извештај за СОЖС PDF Печати

Општина Демир Хисар води постапка за донесување на Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар, со опфат од 161,72ха.

За ваков вид плански документи од областа на урбанистичко планирање задолжително се спроведува постпка за Стратегиска оцена врз животната средина (СОЖС).

Согласно член 69 од Законот за животна средина (53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 183/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина, ја известуваме јавноста дека е изготвен Нацрт Извештај за СОЖС за Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар и истиот го објавуваме во продолжение.

Извештајот ке биде достапен за увид во рок од 30 дена од објавувањето, а информацијата за одржување на јавна расправа по истиот, дополнително ке биде објавена.

Превземете: Нацрт Извештај за СОЖС за Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар

 
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ PDF Печати

ЈАВНА  ОБЈАВА    

            Врз основа на член 86 од Законот за општа управна постапка,,Сл.весник на РМ,,бр. 38/05, 110/08 н 51/11 ,Општина Демир Хисар објавува:

 .

СООПШТЕНИЕ

 .

            Им се сопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса ,на кои не им било доставено решение, или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2014 година и опомени за заостанат долг за периодот заклучно со 2013 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението, да се јават во Одделението за финансиски прашања во Општина Демир Хисар на ул.Битолска бб,за подигање на даночните решенија.

            Списоците  со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просоториите на Општина Демир Хисар, како и на официјалната ВЕБ страна  www.demir hisar.gov.mk.

            Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

.

>>> Недоставени Решенија  од данок на имот 2014 г.  и не доставени  Опомени за 2013 г.

.

>>> Недоставени Решенија и Опомени за комунална такса 2014 година.

.

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 
Објава Б-интегрирана еколошка дозвола Агрофарм ДООЕЛ Демир Хисар PDF Печати

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ДЕМИР ХИСАР

ОБЈАВУВА

 

ИЗДАВАЊЕ НА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

  

Градоначалникот на Општина Демир Хисар донесе решение

 за издавање на

Б – интегрирана еколошка дозвола

за

Фарма за тов на бројлери с. Суводол - „Агрофарм ДООЕЛ Демир Хисар“


           

Дозволата е достапна за јавност за време на работните денови во периодот од 08-16 часот во просториите на општина Демир Хисар, на улица Битолска б.б. Демир Хисар.

           

Жалби по однос на решението, можат да се поднесат во рок од 15 дена од денот на објавувањето до Второстепената комисија на улица „Гоце Делчев“ б.б. 1000 Скопје.

Сите потребни информации можат да се добијат на телефон 047-552-661 или на mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Б - интегрираната еколошка дозвола за Фарма за тов на бројлери с. Суводол - „Агрофарм ДООЕЛ Демир Хисар“ може да ја превземете овде.

.

.

Општина Демир Хисар

Градоначалник

Љупчо Блажевски

 
Објава Б-интегрирана еколошка дозвола Каменолом Слоештица PDF Печати

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ДЕМИР ХИСАР

ОБЈАВУВА

 

ИЗДАВАЊЕ НА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

  

Градоначалникот на Општина Демир Хисар донесе решение

 за издавање на

Б – интегрирана еколошка дозвола

за

Каменолом Слоештица на ГД „Гранит“ АД Скопје

            Дозволата е достапна за јавност за време на работните денови во периодот од 08-16 часот во просториите на општина Демир Хисар, на улица Битолска б.б. Демир Хисар.

            Жалби по однос на решението, можат да се поднесат во рок од 15 дена од денот на објавувањето до Второстепената комисија на улица „Гоце Делчев“ б.б. 1000 Скопје.

            Сите потребни информации можат да се добијат на телефон 047-552-661 или на mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Б - интегрираната еколошка дозвола за Каменолом Слоештица на ГД „Гранит“ АД Скопје може да ја превземете овде.

Општина Демир Хисар

Градоначалник

Љупчо Блажевски

 
Одлука за спроведување на стратегиска оцена по планскиот документ PDF Печати

Согласно член 65, став 6, став 10 од Законот за заштита на животната средина, Градоначалникот на општина демир Хисар донесе Одлука за спроведување  на стратегиска оцена по планскиот документ - донесуваљње на Генерален Урбанистички План за Демир Хисар

sea forma word dokument gup_002

sea forma word dokument gup_003

sea forma word dokument gup_004

sea forma word dokument gup_005

sea forma word dokument gup_006

sea forma word dokument gup_007

sea forma word dokument gup_008

sea forma word dokument gup_009

sea forma word dokument gup_010

 
<< Почеток < Пред 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Следно > Крај >>

Страница 24 од 29

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер