Соопштенија
ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА PDF Печати

15.05.2015

     Grb_na_opstina_DH


 

ЈАВЕН ОГЛАС за евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

 

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу УНДП, АВРМ и Општина Демир Хисар бр. 03-491/1 од 15.05.2015, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за вработување на Владата на РМ 2011-2015 година, Општина Демир Хисар, Центар за социјална работа-Демир Хисар и Агенцијата за вработување на РМ на ден 15.05.2015 година објавуваат:

ЈАВЕН  ОГЛАС

до евидентираните невработени лица за вклучување во Програмата "Општинско корисна работа"


1. Се повикуваат евидентираните невработени лица, кои се заинтересирани да се вклучат во програмата „Општинско корисна работа“ проект „ Грижа за стари и социјално-излолирани лица во руралните средини на Демир Хисар “ заради работно ангажирање за период од 6 (шест) месеци, да се пријават во Центарот за вработување Демир Хисар.
.
2. Бројот на евидентирани невработени лица кои ќе бидат вклучени во програмата „Општинско корисна работа“ ќе бидае 5(пет) лица кои работно ќе бидат ангажирани со 20 работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6(шест) месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а невработените лица корисници на социјална помош ќе го задржат правото на социјална помош за времетраење на работниот ангажман.
Повеќе...
 
Одлука за организирање на јавна расправа PDF Печати
Odluka
 
Соопштение за организирање на јавна расправа PDF Печати
Soopstenie
 
Соопштение за увид на јавноста во Нацрт Извештај за СОЖС PDF Печати

Општина Демир Хисар води постапка за донесување на Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар, со опфат од 161,72ха.

За ваков вид плански документи од областа на урбанистичко планирање задолжително се спроведува постпка за Стратегиска оцена врз животната средина (СОЖС).

Согласно член 69 од Законот за животна средина (53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 183/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина, ја известуваме јавноста дека е изготвен Нацрт Извештај за СОЖС за Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар и истиот го објавуваме во продолжение.

Извештајот ке биде достапен за увид во рок од 30 дена од објавувањето, а информацијата за одржување на јавна расправа по истиот, дополнително ке биде објавена.

Превземете: Нацрт Извештај за СОЖС за Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар

 
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ PDF Печати

ЈАВНА  ОБЈАВА    

            Врз основа на член 86 од Законот за општа управна постапка,,Сл.весник на РМ,,бр. 38/05, 110/08 н 51/11 ,Општина Демир Хисар објавува:

 .

СООПШТЕНИЕ

 .

            Им се сопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса ,на кои не им било доставено решение, или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2014 година и опомени за заостанат долг за периодот заклучно со 2013 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението, да се јават во Одделението за финансиски прашања во Општина Демир Хисар на ул.Битолска бб,за подигање на даночните решенија.

            Списоците  со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просоториите на Општина Демир Хисар, како и на официјалната ВЕБ страна  www.demir hisar.gov.mk.

            Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

.

>>> Недоставени Решенија  од данок на имот 2014 г.  и не доставени  Опомени за 2013 г.

.

>>> Недоставени Решенија и Опомени за комунална такса 2014 година.

.

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 5 од 11

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер