СООПШТЕНИЕ - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗЖС И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ Печати

28.04.2021

.

Согласно член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање, градоначалникот на Општина Демир Хисар го издава следното соопштение за увид во Урбанистички проект за вон населено место за КО Кутретино, за сите заинтересирани граѓани:

.

soopstenie-kutretino-2021

.

urbanisticki-proekt-ko-kutretino-za-na-veb