СОВЕТОТ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 4 та РЕДОВНА СЕДНИЦА PDF Печати
Вести

Седницата ќе се одржи на 30.11.2017 год. (четврток) со почеток во 13ч.

Во кабинетот на Градоначалникот на општина Демир Хисар.  

- Усвојување на записник од втора седница на Совет на општина Демир Хисар

- Усвојување на записник од трета седница на Совет на општина Демир Хисар

.

Со следниот дневен ред:.

ДНЕВЕН РЕД

1. Донесување на Одлука за продажба на движни ствари моторни возила.

2. Донесување на Одлука за одобрување на средства за подмирување на трошоци при настанат дефект на ровокопач-натоварувач ХИДРОМЕК.

3. Донесување на Решение за именување на член во Управен обор во ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар.

4. Усвојување на Годишен Извештај за работа на ЈОУДГ „Втори Септември“ за период август 2016/август/2017година.

5. Усвојување на Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „Втори Септември“ за период август 2017/август/2018година.

6. Разгледување на Информација за функционирање на системот за управување со кризи.

7. Предлози и прашања.  

.

Бр.17-896/1                                                       Совет на општина Демир Хисар

23.11.2017 година                                                                Претседател,

Демир Хисар                                                                     Благоја Станојоски


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер