Советот ќе ја одржи 5 та редовна седница PDF Печати
Вести

Седницата ќе се одржи на 14.12.2017 година (четврток) со почеток во 13 часот,

во кабинетот на Градоначалникот на Општина Демир Хисар.  

- Усвојување на записник од четврта седница на Совет на Општина Демир Хисар 

.

Со следниот дневен ред: 

.

.ДНЕВЕН РЕД 

.

1. Донесување на Одлука за утврдување на паричен надомест за секое новородено дете во

Општина Демир Хисар во 2018 година.

2. Донесување на Програма за активностите на Општина Демир Хисар во областа на социјалната

заштита во 2018 година.

3. Донесување на Програма за активностите на Општина Демир Хисар во областа на

спорт и млади во 2018 година.

4. Донесување на Програма за активностите на Општина Демир Хисар за поддршка на

здруженија и фондации во 2018 година.

5. Донесување на Програма за дезинсекција, дератизација и контрола на популација на

кучина скитници во Општина Демир Хисар за 2018 година.

6. Донесување на Програма за активностите на Oпштина Демир Хисар во областа на

здравствената заштита за 2018 година.

7. Донесување на Програма за јавно осветлување за 2018 година на

подрачјето на Oпштина Демир Хисар.

8. Донесување на Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето

на Општина Демир Хисар за 2018 година.

9.  Донесување на Програма за управување со отпад за 2018 година.

10. Донесување на Програма за вршење на работите на одржување на јавната чистота во

градот Демир Хисар во 2018 година.

11. Донесување на Програма за изградба и реконструкција на патишта и улици во Демир Хисар за 2018 година.

12. Донесување на Програма за уредување на градежно земјиште во Демир Хисар за 2018 година.

13. Донесување на Решение за именување членови во Комисијата за унапредување на правата  на пациентите.

14. Донесување на Решение за именување на членови во Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот за 2018 година.

15. Предлози и прашања  

.

Бр. 17-937/1                                                                               Совет на Општина Демир Хисар

07.12.2017 година                                                                               Претседател, 

Демир Хисар                                                                                    Благоја Станојоски

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер