ИТНА седница на Совет на Општина Демир Хисар PDF Печати
Вести

Врз основа на член 52 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар

(„Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесува: 

.

  Р Е Ш Е Н И Е

 

За свикување на ИТНА седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 13.12.2017 година (среда) со почеток во 18 часот, во

кабинетот на Градоначалникот на Општина Демир Хисар 

.

Со следниот дневен ред:  

.

ДНЕВЕН РЕД

.

1.Донесување на Одлука за кофинансирање на проект „Заштита на животната средина и

туристичките потенцијали во Пелагонискиот плански регион преку набавка на возила за собирање на комунален отпад„.

2.Предлози и прашања. 

.

Бр. 17-956/1                                                                        Совет на Општина Демир Хисар 

12.12.2017                                                                                     Претседател,  

Демир Хисар                                                                              Благоја Станојоски

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер