Советот ќе ја одржи 6 та редовна седница PDF Печати
Вести

Врз основа на член 53 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесува: 

.

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 6-та седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 27.12.2017 година (среда) со почеток во 13 часот во кабинетот на Градоначалникот на Општина Демир Хисар


-Усвојување на Записник од Итна седница одржана на 13.12.2017

-Усвојување на Записник од Петта седница на Совет на Општина Демир Хисар 

.

Со следниот дневен ред: 

.

Дневен ред


1. Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2018 година.

2. Донесување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на административните службеници за 2018 година.

3. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2018 година.

4. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2018 година.

5. Донесување на Програма за работа на Советот за 2018 година.

6. Давање Согласност на Ценовник со спецификација за зимско одржување на локални патишта во Oпштина Демир Хисар за 2017-2018 година.

7. Предлози и прашања.

.

Бр.17-983/1                                                                               Совет на Општина Демир Хисар

20.12.2017 година                                                                               Претседател, 

Демир Хисар                                                                                Благоја Станојовски                                           


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер