Советот ќе ја одржи 7 та редовна седница PDF Печати
Вести

Врз основа на член 53 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесува: 

.

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 7-ма седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 31.01.2018 година (среда) со почеток во 14 часот во кабинетот на градоначалникот на Општина Демир Хисар

 

- Усвојување на Записник од шеста седница на Совет на Општина Демир Хисар

            

Со следниот дневен ред:        

.

Дневен ред:

 

1. Донесување на Буџетски календар на Општина Демир Хисар за 2018 година. 

2. Усвојување на Квартален извештај на Буџетот на Општина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 до 31.12.2017 година IV квартал. 

3. Донесување на Одлука за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Демир Хисар од сите ризици и опасности. 

4. Усвојување на Годишен Извештај за информации од јавен карактер за 2017 година во Општина Демир Хисар. 

5. Донесување на Програма за Урбанистички планови на  Општина Демир Хисар за 2018 година. 

6. Донесување на Правилник за поблиските услови, критериуми и начинот на остварување на правото на паричен надомест за секое новородено дете. 

7. Донесување на Согласност за зголемен односно намален број на деца организирани во групи во ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар за 2017/2018 година. 

8. Донесување на Решение за именување на член во УО во ЈОУД „Втори Септември“ Демир Хисар. 

9. Донесување на Решение за именување на член во УО во ЈОУД „Втори Септември“ Демир Хисар. 

10. Донесување на Решение за именување на членови во Совет за јавно здравје на подрачјето на општина Демир Хисар. 

11. Предлози и прашања.  

.

Бр.17-73/1                                                                               Совет на Општина Демир Хисар

24.01.2018 година                                                                               Претседател, 

Демир Хисар                                                                                Благоја Станојовски  

.                                                                                                                         

  

                                                                                                                                     

 

              

                                                                                                                       

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер