Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 34-TA СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 34-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 14.03.2024 година (четврток) со почеток во  12 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите

 Демир Хисар

-Усвојување на записник од 33 та седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од вонредна седница на Совет на општина Демир Хисар одржана на 13.02.2024 година

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за прифаќање на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Могила и општина Демир Хисар.
 2. Донесување на Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Демир Хисар.
 3. Донесување на Одлука за прифаќање на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и општина Демир Хисар.
 4. Донесување на Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Демир Хисар.
 5. Донесување на Завршна сметка на Буџетот на општина Демир Хисар за 2023 година.
 6. Донесување на Годишен извештај за реализација на Буџетот на општина Демир Хисар за 2023 година.
 7. Донесување на Одлука за усвојување на извештајот за извршениот годишен попис на средства, побарувања и обврски во општина Демир Хисар со состојба на ден 31.12.2023 година.            
 8. Усвојување на Извештај за остварено право на паричен надомест за новородено дете во Општина Демир Хисар во 2023 година.
 9.  Усвојување на Извештај за остварено право на еднократна парична помош на семејства кои имаат запишано прваче во учебната 2023/2024 година во општинските основни училишта на подрачјето на Општина демир Хисар.
 10. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата од областа на социјалната заштита во 2023 година.
 11. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар во областа на спорт и млади во 2023 година.
 12. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар за поддршка на здруженија и фондации во 2023 година.
 1. Усвојуавње на Извештај за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2023 година на подрачјето на Општина Демир Хисар.
 1. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар во областа на здравствената заштита за 2023 година.
 2. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за дезинсекција и дератизација во Општина Демир Хисар за 2023 година.
 1. Усвојување на Извештај за реализација на Годишна Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 1. Усвојување на Завршна сметка на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2023 година.
 1. Усвојување на Годишен извештај за реализација на програмата за јавна чистота за 2023 година.
 2. Усвојување на Извештај за реализација на Планот за работа на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2023 година.
 • Усвојување на Програмски извештај за работата на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар за 2023 година.
 • Усвојување на Годишен извештај за реализација и преглед на исплатени средства по проекти и намени, како и спецификации на трошоците за плата и комунални услуги по месеци од блок-дотацијата за 2023 година на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар.
 • Усвојување на План за работа на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар за 2023 година.
 • Донесување на Решение за разрешување и именување на членови во УП на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 •    Донесување на Решение за разрешување и именување на член во Надзорен одбор на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 • Разгледување на Барање од Зоре Ристевски од с.Журче.
 • Предлози и прашања.      

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-286/1                                                        Совет на општина Демир Хисар

01.03.2024 година                                                        Претседател,

Демир Хисар                                                              Љупчо Најдовски с.р.

Skip to content