Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 36-TA СЕДНИЦА НА СОВЕТ, 23.05.2024 година (четврток)

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 36-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 23.05.2024 година (четврток) со почеток во  12 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите  Демир Хисар

-Усвојување на записник од 35-та седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Донесување на Решение за разрешување и  именување на членови во УО на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
  2. Донесување на Решение за разрешување и именување на член во Надзорен одбор на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
  3. Усвојување на Финансиски извештај за ЈП „Дехи Транс“ Демир Хисар за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година.
  4. Усвојување на Извешта за спроведување на оперативната програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Демир Хисар за сезона 2023/2024 година
  5. Информација за статусот на недвиниот имот сопственост на општина Демир Хисар.
  6. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-497/1 Совет на општина Демир Хисар
16.05.2024 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски с.р.

                                                             

                                                                                                                                                     

Skip to content