Буџет и други финансиски документи Печати

Одлука за времено финансирање за 2022 година

.

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЗА 2022 ГОДИНА

ПРЕДЛОГ-БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА-ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековни оперативни расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на потпрограма
Посебен дел

.

ОДЛУКА за измена на распоредот на средствата на

Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2021 година

ОДЛУКА за проширување на средствата на

Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2021 година

.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2021 ГОДИНА

К1 за трет квартал 2021
К2 за трет квартал 2021
К3 за трет квартал 2021

.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2021 ГОДИНА

К1 за втор квартал 2021
К2 за втор квартал 2021
К3 за втор квартал 2021

.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРВ КВАРТАЛ 2021 ГОДИНА

К1 за прв квартал 2021
К2 за прв квартал 2021
К3 за прв квартал 2021

.

КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА

НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЗА 2020 ГОДИНА

ФИСКАЛНА ТАБЕЛА
БИЛАНС НА ПРИХОДИ
БИЛАНС НА РАСХОДИ
ПОСЕБЕН ДЕЛ
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

..

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЗА 2021 ГОДИНА

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековни оперативни расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на потпрограма
Посебен дел
Одлука за извршување на Буџет за 2021 година
Одлука за вредност на бодот на ДС
Одлука за благајнички максимум

.

Одлука за времено финансирање за периодот

.

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЗА 2021 ГОДИНА

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековни оперативни расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на потпрограма
Посебен дел

.

ЗАВРШНА СМЕТКА

Јавно претпријатие ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар

..

ЗАВРШНА СМЕТКА 2020 год. 

ДОМ НА КУЛТУРА „ИЛИНДЕН“ ДЕМИР ХИСАР

СМЕТКА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
СМЕТКА ЗА ДОНАЦИЈА
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
НАМЕНСКА СМЕТКА

.

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2020 год.

БУЏЕТ НА ОПШТИНА
ОРГАН НА ОПШТИНА
НАМЕНСКА СМЕТКА ТППЕ ПЛАТА
НАМЕНСКА СМЕТКА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
НАМЕНСКА СМЕТКА ОИК
НАМЕНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НАМЕНСКА ЗА СОЛИДАРНОСТ
НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА
НАМЕСКА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ
БЛОК ДОТАЦИИ
ДОНАЦИЈА ТРАКТОРСКА КОСИЛКА
ДОНАЦИЈА 2 ВОЗИЛА
ДОНАЦИЈА - ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА
ДОНАЦИЈА ОТКРИВАЊЕ НА СКРИЕНИ АТРАКЦИИ

..

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ЧЕТВРТ КВАРТАЛ 2020 ГОДИНА

К1 за четврт квартал 2020
К2 за четврт квартал 2020
К3 за четврт квартал 2020


..

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА

 ДЕМИР ХИСАР ЗА 2020 година - ВТОР РЕБАЛАНС

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Тековно оперативни расходи
Капитални расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на подпрограма
Посебен дел

.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2020 ГОДИНА

К1 за трет квартал 2020
К2 за трет квартал 2020
К3 за трет квартал 2020

.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА

 ДЕМИР ХИСАР ЗА 2020 година - ПРВ РЕБАЛАНС

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Тековно оперативни расходи
Капитални расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на подпрограма
Посебен дел

..

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2020 ГОДИНА

К1 за втор квартал за 2020 година
К2 за втор квартал за 2020 година
К3 за втор квартал за 2020 година


КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРВ КВАРТАЛ 2020 ГОДИНА

К1 за прв квартал за 2020 година
К2 за прв квартал за 2020 година
К3 за прв квартал за 2020 година

.

КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА

НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЗА 2019 ГОДИНА

ФИСКАЛНА ТАБЕЛА
БИЛАНС НА ПРИХОДИ
БИЛАНС НА РАСХОДИ
ПОСЕБЕН ДЕНЛ
ОДЛУКА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ

.

ЗАВРШНА СМЕТКА 2019 год.

ДОМ НА КУЛТУРА „ИЛИНДЕН“ ДЕМИР ХИСАР

СМЕТКА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
СМЕТКА ЗА ДОНАЦИЈА
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
НАМЕНСКА СМЕТКА

.

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2019 год.
БУЏЕТ НА ОПШТИНА
ОРГАН НА ОПШТИНА
НАМЕНСКА СМЕТКА
НАМЕНСКА СМЕТКА ТППЕ ПЛАТА
ЗАЕМ ЗА НАБАВКА НА ЧЕТИРИ ВОЗИЛА
ЗАЕМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ ВО ДЕМИР ХИСАР
ДОНАЦИЈА - ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА
ДОНАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ТЕРЕНСКО ПРОТИВПОЖАРНО ВОЗИЛО 
НАМЕНСКА СМЕТКА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
НАМЕНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НАМЕНСКА ЗА СОЛИДАРНОСТ
НАМЕНСКА СМЕТКА ОИК
НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА
НАМЕНСКА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕЛС
НАМЕСКА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ

..

..

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТ КВАРТАЛ 2019 ГОДИНА
К1 за четврт квартал за 2019 година
К2 за четврт квартал за 2019 година
К3 за четврт квартал за 2019 година

.

Одлука за утврдување на вредност на бодот за

платите на државните  службеници за 2020 година

Одлука за извршување на Буџетот на

Општина  Демир Хисар  за 2020 година

Одлука за благајничкиот максимум за 2020 година

.

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЗА 2020 ГОДИНА

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековни оперативни расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на потпрограма
Посебен дел

.

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2020 ГОДИНА

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековни оперативни расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на потпрограма
Посебен дел

.

ОДЛУКА за измена на распоредот на средствата

на Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2019 година

.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТ

НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ЗА 2019 ГОДИНА - ВТОР РЕБАЛАНС
Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековно оперативни расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на потпрограми
Посебен дел

.


КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2019 ГОДИНА
К1 за трет квартал за 2019 година
К2 за трет квартал за 2019 година
К3 за трет квартал за 2019 година

.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2019 ГОДИНА
К1 за втор квартал за 2019 година
К2 за втор квартал за 2019 година
К3 за втор квартал за 2019 година
.
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВ КВАРТАЛ 2019 ГОДИНА
К1 за прв квартал за 2019 година
К2 за прв квартал за 2019 година
К3 за прв квартал за 2019 година
.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА

 ДЕМИР ХИСАР ЗА 2019 година - ПРВ РЕБАЛАНС

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Тековно оперативни расходи
Капитални расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на подпрограма
Посебен дел

.

ОДЛУКА бр. 1 за проширување на средствата на Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2019 година
ОДЛУКА бр. 2 за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2019 година
ОДЛУКА бр. 3 за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2019 година

.ОДЛУКА за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2019 година

КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2018 год.

Фискална табела завршна 2018
Биланс на приходи завршна 2018
Биланс на расходи завршна 2018
Посебен дел завршна 2018
Годишен извештај завршна 2018

..

Одлука за измена и дополнување на Одлуката

за извршување на Буџетот на Општина  Демир Хисар 

за 2019 година бр.17-1243/4 од 28.12.2018 година

.

Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ

по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски

на општина Демир Хисар и единките корисници,

пријвени во електроскиот систем за пријавување и евиденција

на обврски (ЕСПЕО) заклучно со 30.09.2018 година

.

ЗАВРШНА СМЕТКА 2018 

ДОМ НА КУЛТУРА „ИЛИНДЕН“ ДЕМИР ХИСАР

НАМЕНСКА СМЕТКА
СМЕТКА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
СМЕТКА ОД СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ
.....................................................................................................................................................................
ЗАВРШНА СМЕТКА 2018 ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар

ЗАВРШНА СМЕТКА 2018

ЈОУДГ „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“ ДЕМИР ХИСАР

ЗАВРШНА СМЕТКА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ

ЈОУДГ „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“ ДЕМИР ХИСАР

ЗАВРШНА СМЕТКА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ЈОУДГ „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“ ДЕМИР ХИСАР

...................................................................................................................................................

ЗАВРШНА СМЕТКА 2018

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ с.ЖВАН ДЕМИР ХИСАР

ЗАВРШНА СМЕТКА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ с.ЖВАН ДЕМИР ХИСАР

ЗАВРШНА СМЕТКА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ с.ЖВАН ДЕМИР ХИСАР

.

.
ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2018 год.
БУЏЕТ НА ОПШТИНА
ОРГАН НА ОПШТИНА
НАМЕНСКА СМЕТКА
НАМЕНСКА СМЕТКА ТППЕ ПЛАТА

ДОНАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ

РАСКРСНИЦА ОБЕДНИК - СМИЛЕВО МАНАСТИР „Св. Петар“

ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ

РАСКРСНИЦА ОБЕДНИК - СМИЛЕВО МАНАСТИР „Св. Петар“

НАМЕНСКА СМЕТКА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
НАМЕНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НАМЕНСКА СМЕТКА ОИК
НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА
НАМЕНСКА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕЛС

..

Одлука бр.1 за измена на распоредот на средствата

на Буџетот на општина Демир Хисар за 2019 година

.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТ КВАРТАЛ 2018 ГОДИНА
К1 за четврт квартал за 2018 година
К2 за четврт квартал за 2018 година
К3 за четврт квартал за 2018 година

.

Одлука за измена на Oдлуката за вредност на бодот за на ДС за 2019
Одлука за измена на Одлуката за извршување на буџет за 2019

.

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2019 ГОДИНА
Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековни оперативни расходи
Функционални расходи
Буџетски расходи по функции на ЕЛС
Посебен дел
Одлука за извршување на буџет за 2019 година
Одлука за висината на благајничкиот максимум за 2019 година
Одлука за вредност на бодот на Државните Службеници
.
.

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2019 ГОДИНА

Фискална табела
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Капитални расходи
Тековни оперативни расходи
Функционални расходи
Функционални расходи на потпрограма
Посебен дел
Предлог одлука за извршување на буџет за 2019 година
..
.
.
ПРВ РЕБАЛАНС БУЏЕТ 2018
Фискална табела Ребаланс
Биланс на приходи на ставка - Ребаланс
Биланс на расходи на ставка - Ребаланс
Биланс на тековно оперативни расходи - Ребаланс
Биланс на капитални расходи - Ребаланс
Буџетски расходи по функции на ЕЛС - Ребаланс
Функционални расходи по програми - Ребаланс
Втор посебен дел - Ребаланс
.
.
Одлуки за пренамена 2018
Одлука за пренамена 1
Одлука за пренамена 2
Одлука за пренамена 3
Одлука за пренамена 4
.
.
.
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВ КВАРТАЛ 2018 ГОДИНА
К1 за прв квартал за 2018 година
К2 за прв квартал за 2018 година
К3 за прв квартал за 2018 година
.

.

КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА
ФИСКАЛНА ТАБЕЛА
БИЛАНС НА ПРИХОДИ
БИЛАНС НА РАСХОДИ
ПОСЕБЕН ДЕЛ
.
.
БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 2018  ГОДИНА
Буџетски календар за 2018 година
..
.
ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2017 год.
БУЏЕТ НА ОПШТИНА
ОРГАН НА ОПШТИНА
НАМЕНСКА СМЕТКА
НАМЕНСКА СМЕТКА ТППЕ ПЛАТА
НАМЕНСКА СМЕТКА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ
НАМЕНСКА СМЕТКА ОИК
НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА
ДОНАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ РАСКРСНИЦА СМИЛЕВО - ОБЕДНИК ДО МАНАСТИР Св. „ПЕТАР“

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

.
.
ЗАВРШНИ СМЕТКИ ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА

   ДОМ НА КУЛТУРА „Илинден“

   - Приходи од Министерство за култура

   - Наменски дотации

   - Сопствени приходи

   ЈОУД Детска Градинка „2-ри Септември“

   - Наменски Дотации

   - Сопствени Приходи
   ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар

    - Наменски Дотации

    - Сопствени Приходи

   ООУ „Даме Груев“ с. Смилево

    - Наменски Дотации

    - Сопствени Приходи

   ООУ „Браќа Миладиновци“ с. Жван

    - Наменски Дотации

    - Сопствени Приходи

.
.
.
.
РЕШЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУПЕН БУЏЕТ 
Решение за внатрешна распределба на вкупен буџет за 2018 година
.
.
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТ КВАРТАЛ 2017 ГОДИНА
К1 за четврт квартал за 2017 година
К2 за четврт квартал за 2017 година
К3 за четврт квартал за 2017 година
.
.
БУЏЕТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 
Фискална табела
Биланс на приходи на ставка
Биланс на расходи на ставка
Биланс на капитални расходи
Биланс на тековно оперативни расходи
Буџетски расходи по функции на ЕЛС
Функционални расходи по програми
Посебен дел
Преглед развојни потпрограми
Одлука за извршување
Одлука за вредност на бодот на DS
Одлука за благајнички максимум
.
.
ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2017 година
Фискална табела Ребаланс 1
Биланс на приходи на ставка Ребаланс 1
Биланс на расходи на ставка Ребаланс 1
Биланс на капитални расходи Ребаланс 1
Биланс на тековно оперативни расходи Ребаланс 1
Функционални расходи по програми Ребаланс 1
Буџетски расходи по функции на ЕЛС Ребаланс 1
Преглед развојни подпрограми
Втор посебен дел Ребаланс 1
.
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2017 година
К1 за трет квартал 2017 година
К2 за трет квартал 2017 година
К3 за трет квартал 2017 година
.
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2017 година
К1 за втор квартал 2017 година
К2 за втор квартал 2017 година
К3 за втор квартал 2017 година
.
.
.
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА
ФИСКАЛНА ТАБЕЛА ЗА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА БУЏЕТ 2016
БИЛАНС НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА
БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА
ПОСЕБЕН ДЕЛ ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА
..
.
Завршна сметка за 2016 година
Буџет на општина
Орган на општина
Наменска сметка ЈП за државни патишта
Наменска сметка за солидарност
Наменска сметка за општинско корисна работа
Наменска сметка за блок дотации
Неманска сметка, плата за ТППЕ
.
.
.

.
.
.
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНА
БИЛАНС НА ПРИХОДИ ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА
БИЛАНС НА РАСХОДИ ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА
ПОСЕБЕН ДЕЛ ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА
.
.
.

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2016 ГОДИНА

Биланс на приходи на ставка 2016
Биланс на расходи на ставка 2016
Посебен дел 2016
.
.

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2015 ГОДИНА

Приходи Буџет 2015 година
Расходи Буџет 2015 година
Одлука за извршување буџет 2015 година
Биланс на приходи по завршна 2014
Биланс на расходи по завршна 2014 
Годишен извештај 2014
Буџетски календар 2015
Посебен дел на расходи по завршна 2014
.
.
..
.
План за воспоставување и развој на финансиското управувањ и контрола
Правилник за начинот на спроведување на внатрешната распределба на буџет  
Решение за распределба на вкупен буџет
.
.
Посебен дел ребаланс 1 2015
Приходи ребаланс 1 2015
Расходи ребаланс 1 2015
К1 за прв квартал 2015
К1 за втор квартал 2015
.
.
Посебен дел ребаланс 2 2015
Биланс на приходи ребаланс 2 2015
Биланс на расходи ребаланс 2 2015
Фискална табела ребаланс 2 2015
К1 за трет квартал 2015
.
.
.
.
               2013 година
Приходи втор ребаланс  2013
Расходи втор ребаланс 2013
               2012 година
Приходи втор ребаланс  2012
Расходи втор ребаланс 2012
                2011 година
Приходи втор ребаланс  2011
Расходи втор ребаланс  2011