Стратешки документи Печати
.

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА ВАЖНОСТ

Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозени подрачја во Општина Демир Хисар
/

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ

до завршување на проекотот
ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 2019-2022
УРБАНИСТИЧКА РЕВИЗИЈА ЗА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР од Септември, 2018