ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗЖС И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ PDF Печати

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Соња Наумовска, ВСС, Архитектонски факулттет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Листа на услуги:

- извод од урбанистички план;

- одобрение за градење;

- одобрение за употреба;

- промена  на градител;

- уверение за во или вон градежен опфат;

- издавање на Б интегрирана еколошка дозвола

- издавање на Б интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план со образец за оперативен план;

- издавање на лиценца за вршење на општински линиски превоз;

- издавање на лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници ;

- издавање на дозвола за вршење на посебен линиски превоз;

.

ОДЛУКА

.

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животнатата средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16 Општина Демир Хисар, на ден 28.01.2022., донесе:

.

- Oдлука за неспроведување на стратегиска оцена(1)

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена(2)

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена(3)

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена(4)

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

.

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, КП бр. 1460 и КП бр. 1462, за Ко Сопотница, Општина Демир Хисар

(Одлука прифатена од Министерството за животна средина и просторно планирање)

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, КП бр. 4960 и КП бр. 4961, за КО Сопотница, Општина Демир Хисар

(Одлука прифатена од Министерството за животна средина и просторно планирање)

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, КП бр. 1735/1; КП бр. 1735/2; КП бр. 1737 и КП бр. 1738, за КО Сопотница, Општина Демир Хисар

(Одлука прифатена од Министерството за животна средина и просторно планирање)

.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН - СО НАМЕНА Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1853 м.в. ПРЧИ ДОЛ, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА - УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 4960 И КП 4961, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

РЕШЕНЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ, "ЖЕЛЕЗНИК", КО СОПОТНИЦА

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД - НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НАЕ2.1. - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП 2762/1, м.в. „ПАПРАЃЕ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НА Е2.1. - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП 2762/1, м.в. „ПАПРАЃЕ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НА Е2.1. - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП 2762/1, м.в. „ПАПРАЃЕ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

- Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање по однос на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НА Е2.1. - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП 2762/1, м.в. „ПАПРАЃЕ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

- СООПШТЕНИЕ за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1853, м.в. Прчи Дол, Ко Слепче, Општина Демир Хисар

- СООПШТЕНИЕ за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13, за поставување на фото-напонски панели на земја на КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 и КП 1738, КО Сопотница, Општина Демир Хисар

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 И КП 1738, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

- СООПШТЕНИЕ за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13, за поставување на фото-напонски панели на земја на КП бр. 4960 и КП бр. 4961, КО Сопотница, Општина Демир Хисар

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 4960 И КП 4961, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

- РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА НА КП БР. 1460 И КП 1462, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

-ПРОЕКТНА ПРОГРАМА - УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 1460 И КП 1462, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР СОГЛАСНО ЧЛЕН 99 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БР.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 И 99/18): 

ОБЈАВУВА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА - 24.11.2022 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 

- БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б ИЕД ЗА ГРАНИТ - СЛОЕШТИЦА 

- ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

- ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА
 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер