ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗЖС И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ Печати

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Соња Наумовска, ВСС, Архитектонски факулттет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Листа на услуги:

- извод од урбанистички план;

- одобрение за градење;

- одобрение за употреба;

- промена  на градител;

- уверение за во или вон градежен опфат;

- издавање на Б интегрирана еколошка дозвола

- издавање на Б интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план со образец за оперативен план;

- издавање на лиценца за вршење на општински линиски превоз;

- издавање на лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници ;

- издавање на дозвола за вршење на посебен линиски превоз;

.

Предлог - Одлука

.

Врз основа на на член 83-а став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),

Правилникот за форма и содржина на општиот акт со кој се утврдуваат условите за изградба во селата кои немаат урбанистичка документација до донесување на план

(СЛ Весник на РМ број 229/18) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РМ број 142/15, 217/15, 225/15, 228/15, 35/16, 99/16, 

134/16, 33/17 и 86/18), Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Демир Хисар со Решение бр. 08-448/1 од 15.05/2019 год., утврди текст на:

.

1. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Единаковци, Општина Демир Хисар;

.

2. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Белче, Општина Демир Хисар;

.

3. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Кутретино, Општина Демир Хисар;

.

4. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Сладуево, Општина Демир Хисар;

.

5. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Вардино, Општина Демир Хисар;

.

6. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Жван, Општина Демир Хисар.

.

Врз основа на член 65 став (6) д Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16, Општина Демир Хисар, на ден 13.04.2021 год., донесе:

.

-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена (Загориче)

.

Врз основа на член 62, став 3 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 225/20 и член 94 став 3 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.03/02, 04/05, 07/09, 16/13 и 18/14, градоначалникот на Општина Демир Хисар, донесува: 

.

- Одлука за одобрување на Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А1.5 Домување во станбени куќи и помошни градби што го чинат селскиот стопански двор на КП553 за КО Кутретино

- Планска програма - КО Кутретино, Општина Демир Хисар

.

Согласно член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање, се објавува одобрена Планска програма за урбанистички проект вон населеното место со намена Е1.1 - технички преглед за KP бр. 1098, КО Загориче.

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА
Е2.1-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ
НА ДЕЛ ОД КП. 1098
КО ЗАГОРИЧЕ,
ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 
.

Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02). член 15 став 1 од Статутот на Oпштина Демир Хисар (Сл. гласник на Општина Демир Хисар (03/02, 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19, и 7/21) и член 62 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 33/20), градоначалникот на Општина Демир Хисар, по доставен записник и Предлог за одобрување на Проектна програма од страна на Комисијата за урбанизам, донесе:

.

- РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН