Записник од седница на совет Печати

З А П И С Н И Ц И  од одржани  седници на Совет на Општина Демир Хисар

2021 ГОДИНА

.

Записник од седница број        одржана на
Записник од седница бр. 47 29.01.2021
Записник од седница бр. 48 26.02.2021
Записник од седница бр. 49 12.03.2021
Записник од седница бр. 50 22.04.2021
Записник од седница бр. 51 20.05.2021
Записник од итна седница 08.06.2021
Записник од седница бр. 52 28.06.2021
Записник од итна седница 13.07.2021
Записник од седница бр. 53 29.07.2021
Записник од итна седница 05.08.2021
Записник од седница бр. 54 26.08.2021