Контакт

Контакт

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Ул. Битолска, бр.8, 7240 Демир Хисар

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e – mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГРАДОНАЧАЛНИК

НИКОЛА НАЈДОВСКИ

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


СОВЕТ НА ОПШТИНАТА

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СОВЕТНИЦИ

Аце Јанкуловски

Марина Димитријовска

Сандра Пејковска

Сашо Михајловски

Валентин Несторовски

Даниела Давидевска

Филип Ангелевски

Јордан Кромидаровски

Љупчо Најдовски (претседател)

Александра Трајковска

Јасмина Јовановска

.

.

АДМИНИСТРАЦИЈА

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Раководител: ___________________________

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител: М-р Влатко Станковски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

072 312 786 и 075 628 461

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Соња Наумовска

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Мише Милошевски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР - ИНСПЕКТОРАТ

Раководител: Сузана Цуцуловска

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Командир: Цане Митревски

Телефон: 193

047 552 993

070 373 587

076 359 832

.

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА

Телефон: 047 276 177 и 192

Телефон: 078 209 700

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Началник: Марјанче Стојановски

.

ЗДРАВСТВЕН ДОМ

Tелефон: 047 276 144, 047 276 244, 047 276 211

Факс: 047 276 144

Е- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

070 395 478

web: www.zdrdomdh.org.mk

Директор: Д-р Маргарета Станојоска Калевска

.

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА

Телефони: 047 208 665 и 047 276 611

Факс: 047 276 361

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.psihijatriskadh.mk

Директор: Ивана Кочовска

.

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 331,

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.gdelcevdh.schools.edu.mk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Директор: Валентина Димоска

.

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ЖВАН

Телефон: (+389) (0) 47 271 501

071 237 642

071 235 983

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Директор: Никола Крстевски

.

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“ СМИЛЕВО

Телефон: 047 274 507

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Директор: Мирјана Кондинска

.

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 431

Факс: (+389) (0) 47 276 711

071 275 207

E - mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kpmisirkov.edu.mk

Директор: Јасмина Дамчевска

.

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 141

070 544 550

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Директор: Андријана Цветковска

.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛЕЦ“

Телефон: (+389) (0) 47 277 577

078 358 327

Факс: (+389) (0) 47 277 578

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Директор: Гоце Мицковски

.

ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИЛИНДЕН“

Телефон: (+389) (0) 47 275 166

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Директор: Славче Велјановски

.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

Телефон: (+389) (0) 47 276 751

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Директор: Билјана Цветановска

.

ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ

ПОДРУЖНИЦА ШУМСКО СТОПАНСТВО „БИГЛА“

Телефони: (+389) (0) 47 276 971 и 276 533

076 485 505

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Директор: Илче Тренчевски

.

ВЛАДИНИ ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ, ОДДЕЛЕНИЈА, АГЕНЦИИ

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Телефон: (+389) (0) 47 276 511

Раководител:

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Телефон: (+389) (0) 47 276 441

Раководител: Проф. д-р Мендо Солунчевски

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Телефон: (+389) (0) 47 276 329

E-mail:

Овластен потписник: Љубе Талевски

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

ДРЖАВНА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Телефон: (+389) (0) 47 276 977

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Раководител:

.

ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 355

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Раководител: Наташа Ѓорѓиоска Анчов

.

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ – ШАЛТЕР

Телефон: (+389) (0) 47 276 651 И 276 911

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Телeфон: (+389) (0) 47 276 441

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Овластен потписник: Александра Кузевска

.

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 601

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Раководител: Љубе Николовски

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 803

076 726161

Раководител: Николче Думовски

.

АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗАМЈОДЕЛСТВОТО

Телефон: (+389) (0) 47 276 122

Раководител: Зоран Младеновски

.

ФОНД ЗА ПИОМ

Телефон: (+389) (0) 47 276 437, 047 276 319

Web: www.piom.com.mk

Раководител:

.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 744

071 - 372 - 010

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Раководител: Каролина Чорбевска

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИМОТНО – ПРАВНИ ОДНОСИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 911

Раководител: Тоде Милошевски

.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - Канцеларија Демир Хисар

Кире Михајловски, самостоен референт за избори

.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател: М-р Благојче Брсаковски

Мобилен: 075 415 710

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.

Помлад референт, Координатор за еднакви можности на жените и мажите, Одделение за општи и правни работи и финансиски прашања.

Даниел Станојоски

Teлефон: 077 906 663

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.

Јавно Претпријатие „ДЕХИ ТРАНС“, Демир Хисар

Директор: Александар Чорбевски

Телефон: 078 276 680

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.