УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Вон опфат на Урбанистички план за Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија - Среднонапонски електричен приклучен вод поставен на
дел од К.П. бр.5108, дел од К.П. бр.4009, дел од К.П. бр.4022, КО Сопотница и дел од К.П. бр.2067, КО Прибилци – Општина , Демир Хисар

- Урбанистички проект

Soopstenie za javen uvid small

 

 

Со цел да се овозможи поголема вклученост на граѓаните и граѓанските организации во креирање на Буџетот на општината за 2023 година, отпочнуваме со организирање и спроведување на активности, а во кои ги покануваме и повикуваме јавно сите граѓани да се вклучат во процесот за донесување на Буџетот и во инкорпорацијата која е во рамките на буџетските програми.

Read more …Соопштение - ЈАВЕН ПОВИК

Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места

на општинската администрација во Општина Демир Хисар

- Согласност - Министерство за информатичко општество и администрација;

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Демир Хисар.

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник ПСМ бр. 32/20) и член 129 од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 03/02), 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 07/21) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Демир Хисар со број 17-1209/8 од 22.12.2021 година, градоначалникот на Општина Демир Хисар го дава следното: 

 

СООПШТЕНИЕ 

За спроведување на Јавен увид

на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13, за поставување на фото-напонски панели на земја на КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 и КП 1738, КО Сопотница, Општина Демир Хисар

.

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 И КП 1738, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

More Articles …

Page 1 of 3