За нас и нашиот проект на порталот Inovativnost Печати

Discovering hidden attractions

Ги откриваме скриените атракции

на Демир Хисар и Клос со поддршка на ЕУ


logo ipa cbc republic of north macedonia - republic of albania

#ipa2cbcmkal  #euwithyou  #МЛС