Интегритет и антикорупција PDF Печати

 Политика на интегритет на Општина Демир Хисар

 - Номинација на лице Општина Демир Хисар

 - Етички кодекс за локални функционери на општина Демир Хисар

 - Кодекс за административни службеници

 - Лице за заштитено внатрешно пријавување

 Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

 - Упатство за прием на пријави од укажувачи

 - Измени на упатство за прием на пријави од укажувачи

 - Правилник за внaтрешно пријавување

 - Годишен план за спречување на корупцијата за 2021 година и акциски план

 - Годишен план за проценка на ризици од корупција во Општина Демир Хисар за 2022 година

 - Правилник за користење на средствата за репрезентација во Општина Демир Хисар

 - Правилник за начинот на користење и управување и одржување на службените возила во сопстевеност на Општина Демир Хисар и приватните возила за службени потреби на Општина Демир Хисар

 - Правилник за постапување со подароци погодности и гостопримства во Општина Демир Хисар

 - Правилник за реализирање на службени патувања во земјата и трошоците кои се признаваат како службени

 - Правилник за реализирање на службени патувања во странство и трошоците кои се признаваат како службени

 - Упатство за управување со судир на интереси

 - Акциски план за воведување на систем на интегритет во Општина Демир Хисар


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер