Склучени договори PDF Печати

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАБАВКИ

Набавка на електрична енергија за потребите на општина Демир Хисар

Регулација на речно корито на Стара Река во Демир Хисар (прва фаза)

Тестирање на изложеност на нејонизирачко зрачење од базни станици (мобилна телефонија), високонапонски енергетски објекти и трансформатори и во детски градинки и основни училишта

Огревно дрво за грејна сезона 2020/2021

Екстра лесно масло за горење-ЕЛ1 за грејна сезона 2020/2021 година

Изработка на стратегија за развој на туризмот во општина Демир Хисар,со Акционен план, за периодот 2021-2024 година

Набавка на канцелариски материјали

Изработка на сообраќајни проекти за траен и времен режим на сообраќај за пат во с.Слоештица и улици во с.Сопотница, со обезбедена ревизија

Заштитни маски и средства за дезинфекција

Материјали за одржување на улично осветление

Изработка на ревизија на проект за инфраструктура и Основен проект за изградба на фекална канализација во с.Журче со предтретман на отпадните води 

Изработка на проект за инфраструктура и Основен проект за изградба на фекална канализација во с.Журче со предтретман на отпадните води и ревизија на проектите

Дезинсекција и дератизација во 2020 година

Изработка на проектна документација за реконструкција на општински патишта и улици

Ревизија на Проектна документација

Изработка на проектна документација за изградба на општински патишта и улици

Набавка на електрична енергија за потребите на општина Демир Хисар

Средства за хигиена

Набавка на пијалоци и прехранбени производи

Анекс на договор за заловување, прифаќање и третирање на кучиња скитници во општина Демир Хисар

Заловување, прифаќање и третирање на кучиња скитници во општина Демир Хисар во 2020 година

Гориво за потребите на општина Демир Хисар

Набавка на  комунално возило - тракторска косилка со додатоци за потребите на Општина Демир Хисар -MSIP-NCB-145-20

Подобрување на општинските услуги преку опремување на општинската администрација со две службени возила -MSIP-NCB-140-19

Компактна аудио миксета  

Градежно - знатски работи во зграда на  ОУ„Даме Груев“ Смилево

Градежно - знатски работи во зграда на ОУ„Браќа Миладиновци“Жван 

Компјутерска опрема
Анекс на договор за реконструкција на општински пат Р1306 Сладуево, општина Демир Хисар

Реконструкција на општински пат Р1306 Сладуево, општина Демир Хисар

Анекс на договор за изградба на улици во с. Базерник

Изградба на коловоз на улици во с.Базерник

Зимски гуми за возила-минибуси

Набавка на 1 (едно) теренско возило  4х4 со опрема за гасење на шумски пожари

Набавка на четири возила (минибуси) за транспорт на ученици во општина Демир Хисар

Реконструкција со рехабилитација на улици „Јордан Пиперката“, „Илинденска“, „Ѓорѓи Сугарев“, дел од „1-ви Мај“ и дел од „Партизанска“ во Демир Хисар, 

Општина Демир Хисар  MSIP-NCB-101-19

Автобуски превоз на КУД ,,Илинден“ Демир Хисар на релација Демир Хисар – Јаши (Романија) – Демир Хисар

Лесно масло за горење за грејна сезона 2019/2020 година

Огревно дрво за грејна сезона 2019/2020 година

Вршење на стручно-технички надзор врз Реконструкција на општински пат Р1305 Суво Грло, Општина Демир Хисар

Анекс на договор за реконструкција на општински пат Р1305 Суво Грло, Општина Демир Хисар

Реконструкција на општински пат Р1305 Суво Грло, Општина Демир Хисар

Гориво за вршење на превоз на ученици

Вршење на стручно-технички надзор врз изградба и реконструкција на градежни објекти во општина Демир Хисар

Изработка на проектна документација за доизградба на краци од фекална канализација со препумпна станица на дел од отпадните води во Демир Хисар

Изградба на општински пат, врска с. Граиште до манастир Св. Том, крак пат с. Вардино до манастир „Св. Тома“

Заловување, прифаќање и третирање на кучиња скитници во општина Демир Хисар во 2019 година

Градежно занатски работи на скали и пристапни рампи во СОУ„Крсте П. Мисирков“ Демир Хисар

Градежно занатски работи на скали и пристапни рампи на општинска зграда

Набавка на материјали за одржување на улично осветление за 2019 година

Пијалоци, засладувачи и средства за хигиена

Канцелариски материјали

Моторни бензини и дизел гориво

Набавка за услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер