Администрација PDF Печати
Градоначалникот раководи со општинската администрација. Организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува Советот, по предлог на Градоначалникот.

Општинската администрација е организирана по одделенија.

organogram-2

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Раководител: __________________________________

Други вработени:

- самостоен референт за седници на совет и административно стручни работи

- самостоен референт за соработка со јавноста

- самостоен референт - технички секретар на градоначалникот

- архивар

- самостоен референт за спасување од елементарни и други непогоди

- помлад референт, Координатор за еднакви можности на жените и мажите

- евидентичар - копирант

- возач

- ложач - хаус мајстор

- електричар

- хигиеничар - одржувач на паркови - градинар

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител: М-р Влатко Станковски, ВСС, Економски факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

072 312 786 и 075 628 461

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Други вработени:

- самостоен референт за администрирање со приходи

- самостоен референт за книговодствени работи

- самостоен референт за задолжување со данок на имот, комунална такса и други надоместоци

- самостоен референт за постапка за присилно извршување и стопанисување со имотот на општината

- самостоен референт - благајник

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: 

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

Други вработени:

-советник за управно правни работи и постапка за донесување на урбанистички планови

- советник за заштита на животната средина

- самостоен референт за сообраќај, патишта, комунална инфраструктура и контрола

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Мише Милошевски, ВСС, Градежен факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Други вработени:

- советник за локален економски развој и бизнис сектор

- советник за образование, култура и спорт

- самостоен референт за прибирање податоци, програмирање на развојот н и координација со бизнис сектори, барање донации и инвестиции и соработка со невладиниорганизации

- самостоен референт за трговија, земјоделство, занаетчиство, угостителство и туризам, социјална, здравствена и детска заштита

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР - ИНСПЕКТОРАТ

Раководител: Сузана Цуцуловска, ВСС, Градежен факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Други вработени:

- овластен градежен инспектор и општински комунален инспектор - раководителот

- инспектор за даноци

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Командир: Цане Митревски

- пожарникар водач на група

- пожарникар - возач

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ СО ГРАЃАНИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Томе Милошовски

Телефон: +389 (0)76 471 548

e:mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер