Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одобрување планска програма УПВНМ КО Суво Грло

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА

Урбанистички план вон населено место КО Суво Грло за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со мoќност до 10МW, Општина Демир Хисар

Решение за одобрување на планска програма за урбанистички план вон населено место

Предлог планска програма УПВНМ КО Суво Грло Општина Демир Хисар

Skip to content