Соопштенија
Краен рок за доставување на Геодетски Елаборати за утврдување на фактучка состојба на бесправно изграден објект PDF Печати
Се известуваат сите подносители на барања за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти на подрачјето на општина Демир Хисар, дека краен рок за  доставување на Геодетски Елаборати за утврдување на фактучка состојба на бесправно изграден објект е 31-12-2015год., согласно член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл. весник на РМ бр. 44/2014год.) 
 
ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА PDF Печати

15.05.2015

     Grb_na_opstina_DH


 

ЈАВЕН ОГЛАС за евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

 

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу УНДП, АВРМ и Општина Демир Хисар бр. 03-491/1 од 15.05.2015, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за вработување на Владата на РМ 2011-2015 година, Општина Демир Хисар, Центар за социјална работа-Демир Хисар и Агенцијата за вработување на РМ на ден 15.05.2015 година објавуваат:

ЈАВЕН  ОГЛАС

до евидентираните невработени лица за вклучување во Програмата "Општинско корисна работа"


1. Се повикуваат евидентираните невработени лица, кои се заинтересирани да се вклучат во програмата „Општинско корисна работа“ проект „ Грижа за стари и социјално-излолирани лица во руралните средини на Демир Хисар “ заради работно ангажирање за период од 6 (шест) месеци, да се пријават во Центарот за вработување Демир Хисар.
.
2. Бројот на евидентирани невработени лица кои ќе бидат вклучени во програмата „Општинско корисна работа“ ќе бидае 5(пет) лица кои работно ќе бидат ангажирани со 20 работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6(шест) месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а невработените лица корисници на социјална помош ќе го задржат правото на социјална помош за времетраење на работниот ангажман.
Повеќе...
 
Одлука за организирање на јавна расправа PDF Печати
Odluka
 
Соопштение за организирање на јавна расправа PDF Печати
Soopstenie
 
Соопштение за увид на јавноста во Нацрт Извештај за СОЖС PDF Печати

Општина Демир Хисар води постапка за донесување на Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар, со опфат од 161,72ха.

За ваков вид плански документи од областа на урбанистичко планирање задолжително се спроведува постпка за Стратегиска оцена врз животната средина (СОЖС).

Согласно член 69 од Законот за животна средина (53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 183/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина, ја известуваме јавноста дека е изготвен Нацрт Извештај за СОЖС за Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар и истиот го објавуваме во продолжение.

Извештајот ке биде достапен за увид во рок од 30 дена од објавувањето, а информацијата за одржување на јавна расправа по истиот, дополнително ке биде објавена.

Превземете: Нацрт Извештај за СОЖС за Генерален урбанистички план за градот Демир Хисар

 
<< Почеток < Пред 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Следно > Крај >>

Страница 24 од 30

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер