Список на недоставени решенија и опомени за комунална такса и данок на имот за 2020 PDF Печати

Им се сопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, на кои не им било доставено решение,или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2020 година и опомени за заостанат долг за данок на имот за периодот заклучно со 2019 година и опомени за заостанат долг за комунална такса заклучно со 2020 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението,да се јават во Одделението за финансиски прашања во општина Демир Хисар на ул.Битолска бб, за подигање на даночните решенија.

            Списоците со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просториите на општина Демир Хисар, како и на официјалната веб страна www.demirhisar.gov.mk

            Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

РАКОВОДИТЕЛ

Влатко Станковски                                                                    

.

.

С  П  И  С  О  К

На недоставени Решенија данок на имот 2020 г.  и не доставени  Опомени за 2019 г.

ПРЕЗИМЕ  И ИМЕ

АДРЕСА

Бр. на Решение

Износ

Арсиќ Милосав Бранислав

с.Белче  Демир Хисар

10/20-1110

10/20-5029

736.оо

1.472.оо

Богојовски  Стојан Владо

с.Белче  Демир Хисар

10/20-4622

10/206126

65.oo

1.365.оо

Дранго Томе Сашо

с.Белче  Демир Хисар

10/20-563

10/20-4852

1.685.oo

13.276.oo

Велевски Богдан Светозар

с.Белче Демир Хисар

10/20-4191

10/20-5975

190.оо

2.090.оо

Велевски Богдан Петар

с.Белче демир Хисар

10/20-2153

10/20-5357

449.оо

3.236.оо

Ивановска Цветан Милка

с.Белче  Демир Хисар

10/20-5608

1.740.oo

Крстевски Веле Гроздан

с.Белче  Демир Хисар

10/20-3700

10/20-5827

255.oo

7.789.оо

Лозановски Димче

с.Белче Демир Хисар

10/20-3225

10/20-5674

1.065.оо

9.557.оо

Лозановски Иван Љупчо

с.Белче Демир Хисар

10/20-4032

10/20-5929

488.оо

976.оо

Николовска Тасија

с.Белче  Демир Хисар

10/20-4032

2.080.оо

Николовски Ристе Борис

с.Белче Демир Хисар

10/20-6014

1.850.оо

Петревска Петар Мара          

с.Белче  Демир Хисар

10/20-1751

10/20-5228

1.446.оо

1.446.оо

Ристевски Веле            

с.Белче  Демир Хисар

10/20-5069

1.524.оо

Станковски Пејко           

с.Белче  Демир Хисар

10/20-1611

399.оо

Андревски Јован Ташко

     с.Бабино Д.Хисар

10/20-387

10/20-4787

75.оо

2.418.оо

Бошковски Иван

     с.Бабино Д.Хисар

10/20-4730

160.оо

Враговска Менка

с.Бабино Д.Хисар

10/20-1896

10/20-5273

168.оо

1.344.оо

Грашиновски Мицко Сиљан

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-3415

10/20-5741

135.oo

2.170.oo

Доневски Страшко

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-4726

10/20-6202

256.оо

512.оо

Димовска Димитар Славка

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-435

10/20-4802

210.оo

3.780.оо

Ѓурковски Сокол Јован

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-2296

10/20-5401

115.оо

2.530.оо

Здравески Танаско Славчо

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-2484

10/20-5452

105.оо

2.100.оо

Кузмановски Вељан Петар

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-5325

537.5о

Митевски Јонче Цветанка

     с.Бабино Д.Хисар                               

10/20-1748

10/20-5226

105.оо

1.155.оо

Попоска Јован Славка

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-389

10/20-4788

95.оо

1.710.оо

Ристевска Зора

с.Бабино Д.Хисар

10/20-4729

98.оо

Стојчевски Никола Коста

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-5040

525.оо

Стојчевски Спиро Пејко

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-1749

10/20-5227

230.оо

2.412.оо

Стојчевска Цветан Горка

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-197

197.оо

Спировски Томе

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-3086

127.оо

Спировски Вецко

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-3425

127.оо

Трајковски Мирко Веле

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-4727

10/20-6203

281.оо

840.оо

Толијовски Спасен Александар

с.Бабино  Д.Хисар

10/20-3160

10/20-5657

95.оо

1.425.оо

Димовски Сиљан Новица

с.Бараково  Д.Хисар

10/20-855

10/20-4946

377.оо

4.136.оо

Кочовски Ангеле Борис

с.Бараково  Д.Хисар

10/20-5591

6.139.оо

Гаревски Стојан

    с.Брeзово  Д.Хисар

10/20-2469

119.оо

Десановски Јон

с.Брезово  Д.Хисар

10/20-4718

101.оо

Илијовски Павле Флорин

с.Брезово  Д.Хисар

10/20-2168

92.оо

Јуруковски Костадин Јордан

с.Брезово  Д.Хисар

10/20-1672

66.оо

Милошевски Стојан

с.Брезово Д.Хисар

10/20-4570

10/20-6096

103.оо

822.оо

Мирчевски Мирче Нове

с.Брезово Д.Хисар

10/20-4778

214.оо

Никлевски  Левко Вецко

с.Брезово Д.Хисар

10/20-452

130.оо

Поповски Александар Борис

с.Брезово Д.Хисар

10/20-4721

10/20-6198

191.оо

760.оо

Стамболовски Цветан Борис

с.Брезово Д.Хисар

10/20-2806

229.оо

Стојковски Стојан Милан

с.Брезово Д.Хисар

10/20-4719

199.оо

Сидоровски Иван

с.Брезово Д.Хисар

10/20-3987

234.оо

Стојкоски Јован Петре

с.Брезово Д.Хисар

10/20-3620

10/20-5800

1.193.оо

19.254.оо

Цветковски Јаким Цвејо

с.Брезово Д.Хисар

10/20-4679

10/20-6176

173.оо

519.оо

Блашковски Игор

с.Вардино Д.Хисар

10/20-948

10/20-4974

104.оо

1.126.оо

Димовски Стојан Цветко

с.Вардино Д.Хисар

10/20-1317

25.оо

Ѓоревски Ангеле Крсте

с.Вардино Д.ХИсар

10/20-5083

1.200.оо

Јоцевски Доне Петре

с.Вардино Д.Хисар

10/20-4492

10/20-6073

50.оо

850.оо

Јошевски Веле Спасоје

с.Вардино Д.Хисар

10/20-1595

10/20-5184

45.оо

585.оо

Јошевски Иван Јован

с.Вардино Д.хисар

10/20-5222

1.260.оо

Колевски Ристе Спасе

с.Вардино Д.Хисар

10/20-3855

10/20-5867

260.оо

3.010.оо

Лозановска Добринка

с.Вардино Д.Хисар

10/20-633

10/20-4871

159.оо

636.оо

Миловановска Никола Трајанка

с.Вардино Д.Хисар

10/20-2580

30.оо

Марковски Стојан Владо

с.Вардино Д.Хисар

10/20-1610

10/20-5188

528.оо

4.899.оо

Најдовски Цветан Славко

с.Вардино Д.Хисар

10/20-2792

10/20-5560

60.оо

1.500.оо

Најдовски Цветан Никола

с.Вардино Д.Хисар

10/20-4219

25.оо

Најдовска Јелисавета

с.Вардино Д.Хисар

10/20-3691

10/20-5824

442.оо

1.767.оо

Николовски Томислав

с.Вардино Д.Хисар

10/20-4193

152.оо

Петрески Саве Димитрија

с.Вардино Д.Хисар

10/20-4916

525.оо

Ристевски Трифун Јован

с.Вардино  Д.Хисар

10/20-4986

1910.оо

Секуловски Крсте Јордан

с.Вардино Д.Хисар

10/20-5004

1.177.оо

Тасески Јордан Спасе

с.Вардино Д.Хисар

10/20-837

10/20-4937

123.оо

1.107.оо

Трајковси Цветан Димитрија

с.Вардино Д.Хисар

10/20-5481

2.312.оо

Богдановски Миладин Веле

с.Вирово Д.Хисар

10/20-4731

103.оо

Богдановски Миладин Флорин

с.Вирово Д.Хисар

10/20-4732

103.оо

Верговски Јанкула Соколе

с.Вирово Д.Хисар

10/20-4733

10/20-6204

349.оо

698.оо

Лазаревски Крсте

с.Вирово Д.Хисар

10/20-4734

10/20-6205

262.оо

524.оо

Митревски Стојан Славе

с.Вирово Д.Хисар

10/20-4417

10/20-6049

358.оо

1.431.оо

Сиљановски Левко

с.Вирово Д.Хисар

10/20-1084

548.оо

Велевски Ристо Славое

с.Граиште Д.Хисар

10/20-2766

160.оо

Велевски Ристо Глигурија

с.Граиште Д.Хисар

10/20-2706

502.оо

Ѓаковски Ангеле Миле

с.Граиште Д.Хисар

10/20-5177

1.020.оо

Радевски Ѓорѓија Тале

с.Граиште Д.Хисар

10/20-5174

3.040.оо

Радевска Спиро Милица

с.Граиште Д.Хисар

10/20-707

227.оо

Талевски Јонче Саве

с.Граиште Д.Хисар

10/20-2721

10/20-5537

395.оо

790.оо

Шоклески Гоце

с.Граиште Д.Хисар

10/20-4005

10/20-5921

233.оо

1.629.5о

Божиновски Никола Злате

с.Големо Илино     Демир Хисар

10/20-486

10/20-4818

148.оо

1.037.5о

Велевски Злате

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-4695

191.оо

Гроздановска Борис Ратка

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-4146

10/20-5963

104.оо

836.оо

Дојчиновски Петре Василе

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-4699

10/20-6191

270.оо

809.оо

Илиоски Ѓорѓи

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-4698

10/20-6190

423.оо

846.оо

Крстевски Крсте Илија

с.Големо Илино Демир

                 Хисар              

10/20-2861

169.оо

Ристевски (Стојаноски) Пецо

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-4702

104.оо

Скендеровски Ицо Петре

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-1277

10/20-5072

86.оо

686.оо

Спировски Ацко Добре

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-3607

10/20-5797

109.оо

686.оо

Спировски Ристе Миле

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-4701

160.оо

Трпевски Киро Мендо

с.Големо Илино Демир Хисар

10/20-4491

10/20-6072

188.оо

1.506.оо

Чавкаревски Славе Љупчо

с.Големо Илино Демир хисар

10/20-4696

78.оо

Костадиновски Блаже Јордан

с.Доленци Д.Хисар

10/20-3247

10/20-5680

135.оо

946.5о

Милошеска Јаким Милица

с.Доленци Д.Хисар

10/20-4688

10/20-6184

315.оо

945.оо

Стојковски Вангел Стеван

с.Доленци Д. Хисар

10/20-772

10-20-4915

133.оо

531.5о

Силјановска Љуба

с.Доленци Д. Хисар

10/20-4662

10/20-6168

301.оо

1.806.оо

Абдуловски Шевки Абдула

ул:4-ти Јули бр.19

Демир Хисар

10/20-3579

10/20-5785

122.оо

1.342.оо

Димовски Сандо Живко

ул: 4-ти Јули бр 1

 Демир Хисар

10/20-3022

10/20-5627

694.оо

2.080.оо

Матевска Темелко Јованка

     ул: 4 – тиЈули бр. 9 

         Демир Хисар                        

10/20-2582

10/20-5489

436.оо

3.488.оо

Матевски Ристо

ул: 4 – ти Јули бр.9 Демир Хисар

10/20-3872

10/20-5875

91.оо

907.оо

Петровски Стојан Цветко

ул: 4 - тиЈули бр.11

Демир Хисар

10/20-3850

10/20-5865

312.оо

6.917.оо

Цветановска Наум Милица

ул: 4 ти Јули бр. 6 Демир Хисар

10/20-2887

10/20-5586

232.оо

6.520.5о

Грнчаровски Стојче Сашо

ул.Битолска бб    Демир Хисар

10/20-4794

21.288.оо

Јовановски Ѓорѓија Добре

ул. Битолска 2-7

 Демир Хисар

10/20-3071

10/20-5637

511.оо

1.022.оо

Јовановски Јован Кире

ул.Битолска бр.11

Демир Хисар

10/20-3058

525.оо

Јовановски Јован Симе

ул.Битолска бр.11

Демир Хисар

10/20-1650

525.оо

Стојковска Ристе Вера

ул.Битолска бр.35

Демир Хисар

10/20/4248

10/20-5996

1.011.оо

1.010.5о

Тенчевски Вељан Никола

ул.Битолска бр.6/15

Демир Хисар

10/20-4004

190.оо

Петревски Томе Живко

ул.Ј.Пиперката бр.

Демир Хисар

10/20-1918

1.271.оо

Петревски Борис Зоран

ул.Ј.Пиперката бр.2

Демир Хисар

10/20-2928

206.оо

Петревска Темелко Стојанка

ул.Ј.Пиперката бр.20

Демир Хисар

10/20-1160

375.оо

Спировски Петре Сашо

ул.Ј. Пиперката 18 Демир Хисар

10/20-3558

998.оо

Бојаџиев Васил Димитар

ул. Маршал Тито 31 Демир Хисар

10/20-5658

1.560.оо

Кузмановска Тренче Ивана

ул. Охридска 12

 Демир Хисар

10/20-6057

774.оо

Наумовска Иван Трајанка

ул.Гоце Делчев 21

Демир Хисар

10/20-2860

10/20-5577

601.оо

3.004.5о

Никлески Сиљан Александар

ул.Гоце Делчев бр.22

Демире Хисар

10/20-5277

5.262.оо

Србиновски Аргир Новица

ул.Гоце Делчев 18 Демир Хисар

10/20-4972

6.962.5о

Стојковски Пецо

ул.Гоце Делчев бр.98

Демир Хисар

10/20-2656

1.143.оо

Стојковски Јордан Владо

ул.Гоце Делчев бр.84

Демир Хисар

10/20-2834

10/20-5572

328.оо

983.5о

Дојоска Мицко Босилка

ул.29тиНоември 9 Демир Хисар

10/20-3783

10/20-5847

267.оо

2.795.оо

Попоска Косте Љубица

ул.29тиНоември бб Демир Хисар

10/20-811

10/20-4927

120.оо

700.оо

Стојковски Блаже Перо

ул.29тиНоември

Демир Хисар

10/20-5959

801.оо

Дамевски Стеван Трајко

ул.Партизанска 10 Демир Хисар

10/20-939

10/20-4971

1.010.оо

10.540.оо

Калаповска Недан Марија

ул.Партизанска 28 Демир Хисар

10/20-1547

10/20-5164

616.оо

4.932.оо

Лозановски Цветан Живко

ул.Партизанска 97 Демир Хисар

10/20-2443

10/20-5440

732.оо

5.856.оо

Рутевски Сиљан Трајан

ул.Партизанска 37 Демир Хисар

10/20-5258

2.310.оо

Стевановски Никола Спасе

ул.Партизанска 66 Демир Хисар

10/20-5548

3.243.оо

Тасевски Ристе Милојко

ул.Партизанска

Демир Хисар

10/20-3050

982.оо

Муловски Вангел Оливер

ул.В.Влаховиќ 29

Демир Хисар

10/20-4053

740.оо

Спировски Стојче Љубе

ул.Илинденска 5

Демир Хисар

10/20-4344

10/20-6026

796.оо

796.оо

Анчевски Павле Блаже

с.Единаковци Д.Хисар

10/20-3013

10/20-5623

145.оо

2.465.оо

Анчевски Димитрија

с.Единаковци Д.Хисар

10/20-3591

10/20-5790

591.оо

5.321.5о

Jосифоска Михајло Трајанка

с.Единаковци Д.Хисар

10/20-3588

10/20-5789

160.оо

1.440.оо

Јанковска Стојан Тасија

с.Единаковци Д.Хисар

10/20-4904

2.080.оо

Колевски Иван Максим

с.Единаковци Д.Хисар

10/20-5774

1.562.оо

Николовски Атанас Александар

с.Единаковци Д.Хисар

10/20-5914

1.140.оо

Ортакоска Дунавка

с.Единаковци Д. Хисар

10/20-5230

650.оо

Ортаковски Радислав Благојче

с.Единаковци Д. Хисар

10/20-2288

10/20-5398

141.оо

2.682.оо

Сиљановски Божин Драгослав

с.Единаковци Д. Хисар

10/20-5455

4.850.оо

Станковски Методија Љубе

с.Единаковци Д. Хисар

10/20-2021

10/20-5317

521.оо

2.084.оо

Шекревски Коста Атанас

с.Единаковци Д. Хисар

10/20-1066

10/20-5017

100.оо

2.000.оо

Бошевски Михаило Цветан

с.Журче Демир Хисар

10/20-3983

10/20-5908

135.оо

540.oo

Велевски Јован Ангеле

с.Журче Демир Хисар

10/20-6089

1.210.оо

Велјановски Добре

с.Журче Демир Хисар

10/20-1908

10/20-5280

150.оо

1.350.оо

Велевски Алексо Љубе

с.Журче Демир Хисар

10/20-4693

10/20-6188

330.оо

966.оо

Велевски Марко Ристе

с.Журче Демир Хисар

10/20-4624

10/20-6130

50.оо

1.450.оо

Доневски Блаже Миле

с.Журче Демир Хисар

10/20-1001

10/20-4992

436.оо

2.486.5о

Илиевска Бисера

с.Журче Демир Хисар

10/20-4694

10/206189

538.оо

1.326.оо

Jончевски Ѓорѓи Злате

с.Журче Демир Хисар

10/20-2493

167.оо

Кузмановски Мите Живко

с.Журче Демир Хисар

10/20-2989

10/20-5614

492.оо

2.950.оо

Крстевски Јован Ѓорѓи

с.Журче Демир Хисар

10/20-1546

228.оо

Мицковска Блаже Стефанка

с.Журче Демир Хисар

10/20-2145

10/20-5356

150.оо

4.650.оо

Мицковски Стојан Трајче

с.Журче Демир Хисар

10/20-5780

2.090.оо

Митревска Богдан Цвета

с.Журче Демир Хисар

10/20-1205

10/20-5048

110.оо

1.870.оо

Нечовски Веле Ристе

с.Журче Демир Хисар

10/20-3716

10/20-5830

282.оо

1.128.оо

Ристевски Илија Веле

с.Журче Демир Хисар

10/20-2452

10/20-5442

100.оо

2.000.оо

Ристевски Митре Крсте

с.Журче  Демир Хисар

10/20-2386

10/20-5425

115.оо

2.185.оо

Ристефска Стојан Љубица

с.Журче Демир Хисар

10/20-4350

80.оо

Стевановски Карафил

Данаило

с.Журче Демир Хисар

10/20-3090

10/20-5643

482.оо

4.470.5о

Стевановски Јове Милица

с.Журче Демир Хисар

10/20-3158

10/20-5655

105.оо

3.045.оо

Стевановски Ванчо

с.Журче Демир Хисар

10/20-388

123.оо

Секуловски Петре Ванѓел

с.Журче Демир Хисар

10/20-2451

134.оо

Стевановски Томе Борис

с.Журче Демир Хисар

10/20-3067

10/20-5636

160.оо

3.040.оо

Соколовски Тале Јордан

с.Журче Демир Хисар

10/20-2295

10/20-5400

558.оо

556.оо

Стојановски Дончо Иванчо

с.Журче Демир Хисар

10/20-1717

203.оо

Стојановски Атанас Јордан

с.Журче Демир Хисар

10/20-3122

10/20-5648

384.оо

3.883.5о

Талевска Кирил Мира

с.Журче Демир Хисар

10/19-1194

58.оо

Талевска Божин Ванка

с.Журче Демир Хисар

10/20-905

10/19-4961

65.оо

1.170.оо

Андревски Љубе Гоце

с.Жван Демир Хисар

10/20-3180

10/20-5662

193.оо

579.оо

Бучуковска Трајан Славка

с.Жван Демир Хисар

10/20-3295

23.оо

Гроздановски Блаже Пејко

с.Жван Демир Хисар

10/20-4467

10/20-6066

515.оо

4.862.5о

Давидевска Миланка

с.Жван Демир Хисар

10/20-3914

522.оо

Јанкулевски Јордан Александар

с.Жван Демир Хисар

10/20-867

10/20-4951

140.оо

1.540.оо

Јанкулевски Јордан Донче

с.Жван Демир Хисар

10/19-3716

10/19-5968

576.оо

2.304.5о

Јанкулевски Јордан Владимир

с.Жван Демир Хисар

10/20-4093

10/20-5947

286.оо

2.000.оо

Лозановски Ангел Васко

с.Жван Демир Хисар

10/20-3072

10/20-5638

293.оо

2.346.оо

Момировски Ристе Душан

с.Жван Демир Хисар

10/20-1313

10/20-5086

102.оо

1.122.оо

Најдовски Стојан Петар

ул.Гоце Делчев 2/0-20

Кичево

10/20-5379

1.080.оо

Најдовски Јованчо Стојан

с.Жван Демир Хисар

10/20-1982

10/20-5303

190.оо

2.470.оо

Најдовски Петар Васко

с.Жван Демир Хисар

10/20-2213

10/20-5371

427.оо

3.840.5о

Наумовски Мице Милан

с.Жван Демир Хисар

10/20-2754

10/20-5545

218.оо

2.073.5о

Петровски Тале Пејко

с.Жван Демир Хисар

10/20-3355

330.оо

2.488.5о

Стојковска Стојна

с.Жван Демир Хисар

10/20-6129

1.245.оо

Станојовски Донче Пецо

с.Жван Демир Хисар

10/20-3380

10/20-5727

774.оо

676.оо

Станковски Спиро Данко

с.Жван   Демир Хисар

10/20-6128

1.810.оо

Трајковски Борче Изабела

с.Жван Демир Хисар

10/20-3699

248.оо

Трајковски Борче Метју

с.Жван Демир Хисар

10/20-4091

248.оо

Ташовски Вељан Ацко

с.Жван Демир Хисар

10/20-3552

33.оо

Трајковска Лилјана

с.Жван Демир Хисар

10/20-586

248.оо

Филиповски Коте Цветан

с.Жван Демир Хисар

10/20-3963

10/20-5901

187.оо

1.496.оо

Филиповски Сиљан Павле

с.Жван Демир Хисар

10/20-4578

372.оо

Џамбазовски Дуко Трајан

с.Жван Демир  Хисар

10/20-5980

1.430.оо

Џамбазовски Симјан Стојан

с.Жван Деми Хисар

10/20-3302

160.оо

Богојевски Симјан Ѓорѓе

с.Железнец  Д. Хисар

10/20-3409

10/20-5740

104.оо

832.оо

Богојовски Симјан Јонче

с.Железнец Д. Хисар

10/20-2390

10/20-5426

104.оо

832.оо

Богојовски Симјан Вељан

с.Железнец  Д. Хисар

10/20-2987

10/20-5613

104.оо

832.оо

Дамјановски Костадин Миле

с.Железнец Д.Хисар

10/20-1017

348.оо

Дамјановаска Мира

с.Железнец Д.Хисар

10/20-3749

226.оо

Јакимовски Гроздан Драган

с.Железнец  Д. Хисар

10/20-1244

10/20-5058

171.оо

854.5о

Колески Јордан Љубе

с.Железнец  Д. Хисар

10/20-2439

10/20-5439

551.оо

550.5о

Колески Цветан  Киро

с.Железнец Д. Хисар

10/20-1847

552.оо

Настевски Јован Вецко

  с.Железнец  Д. Хисар

10/20-4117

10/20-5953

174.оо

1.392.оо

Петревски Јован

с.Железнец  Д. Хисар

10/20-4664

10/20-6170

327.оо

981.оо

Петревски Зорко Димче

с.Железнец Д.Хисар

10/20-1800

327.оо

Сидоровски Стојко

с.Железнец  Д. Хисар

10/20-4668

156.оо

Степановска Божана

с.Железнец Д. Хисар

10/20-4669

28.оо

Трајковска Верка

с.Железнец  Д. Хисар

10/20-4672

80.оо

Ангелевски Симон Горјанче

с.Загориче Д. Хисар

10/20-1924

10/20-5286

232.оо

4.113.оо

Ангелевска Грујо Марија

с.Загориче Д. Хисар

10/20-6001

1.668.оо

Ѓорѓиовски Веле

с.Загориче Д. Хисар

10/20-4625

10/20-6131

260.оо

2.078.оо

Котевски Никола Иван

с.Загориче  Д.Хисар

10/20-3864

10/20-5872

115.оо

805.оо

Кузмановска Ристенка

с.Загориче Д.Хисар

10/20-2785

458.оо

Котевски Мите Ванѓел

с.Загориче Д.Хисар

10/20-4186

10/20-5973

203.оо

609.оо

Котевски Јонче Богоја

с.Загориче  Д.Хисар

10/20-1776

10/20-5234

350.оо

3.582.оо

Кузмановски Василко Борис

с.Загориче  Д.Хисар

10/20-1790

10/20-5239

160.оо

3.360.оо

Наумовска Најдо Алтана

с.Загориче  Д.Хисар

10/20-5497

1.925.оо

Талевски Димитрија Ристе

с.Загориче  Д. Хисар

10/20-5335

3.110.оо

Талевска Дева

с.Загориче  Д. Хисар

10/20-3663

10/20-5814

343.оо

2.399.5о

Талевски Неделко Спасе

с.Загориче  Д. Хисар

10/20-1030

10/20-5001

95.оо

1.710.оо

Тодоровски Апостол Костадин

с.Загориче  Д. Хисар

10/20-2775

10/20-5553

95.оо

1.995.оо

Божиновски Василе Цветан

с.Зашле  Д. Хисар

10/20-4704

153.оо

Лозановски Силјан Иван

с.Зашле  Д. Хисар

10/20-4523

10/20-6085

179.оо

1.428.оо

Станојовски Симјан Ило

с.Зашле  Д. Хисар

10/20-4703

229.оо

Велјановски Иван

с.Кутретино Д.Хисар

10/20-5209

1.082.оо

Вељановски Веле Стојан

с.Кутретино Д.Хисар

10/20-3507

10/20-5761

310.оо

3.720.оо

Дуковски Павле Митре

с.Кутретино Д.Хисар

10/20-5690

5.805.оо

Давидевски Арсен Целе

с.Кутретино Д.Хисар

10/20-6098

979.оо

Ѓорѓијовски Живко

с.Кутретино  Д. Хисар

10/20-3694

10/20-5825

739.оо

4.434.оо

Мицевски Божин Стеван

с.Кутретино  Д. Хисар

10/20-3202

10/20-5667

170.оо

3.060.оо

Мицевски Богоја Славчо

с.Кутретино Д.Хисар

10/20-2683

935.оо

Наумовски Илија Божидар

с.Кутретино  Д. Хисар

10/20-4897

5.460.оо

Талевска Миле Љуба

с.Кутретино  Д. Хисар

10/20-3334

10/20-5711

180.оо

3.780.оо

Тодоровска Боривоје Јелена

с.Кутретино Д.Хисар

10/20-764

10/20-4910

350.оо

3.500.оо

Ивановски Коле Васил

с.Кочиште  Д. Хисар

10/20-2967

10/20/566

396.оо

3.168.оо

Илиоски Благоја

с.Кочиште  Д. Хисар

10/20-652

10/20-4880

318.оо

636.оо

Јошеска Цветанка

с.Кочиште Д.Хисар

10/20-3781

66.оо

Кузмановски Мито Љубе

с.Кочиште  Д. Хисар

10/20-4708

10-20-6193

435.оо

870.оо

Крстевска Стојан Нада

с.Кочиште  Д. Хисар

10/20-4706

147.оо

Крстевски Стојан Миле

с.Кочиште  Д. Хисар

10/20-4705

147.оо

Најдовски Сотир

с.Кочиште   Д. Хисар

10/20-2536

10/20-5475

166.оо

1.328.оо

Наќевски Наќе Благоја

с.Кочиште  Д.Хисар

10/20-4707

10/20-6192

427.оо

854.оо

Пелко Мишо Аленка

с.Кочиште  Д. Хисар

10/20-2408

86.оо

Тошевски Гроздан Борис

с.Кочиште  Д. Хисар

10/20-1500

86.оо

Дамчевски Стојан Софранија

с.Мренога Д. Хисар

10/20-5900

525.оо

Ѓуровски Филип Миле

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-1201

239.оо

Ѓуровски Цветан Цане

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-2099

194.оо

Зеловски Трајче Ванѓел

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-5728

2.272.оо

Јоновска Вељан Крстана

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-3186

96.оо

Калевски Ристе Илија

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-4692

27.оо

Мијалковски Мице Трајко

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-2044

10/20-5326

267.оо

3.396.оо

Нечовска Мито Сава

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-6132

3.537.оо

Николовска Миладин Донка

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-4626

10/20-6133

100.оо

1.320.оо

Недановски Стојан Живко

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-2286

10/20-5396

149.оо

894.оо

Петковска Трајанка

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-2993

10/20-5618

448.оо

1.344.оо

Поповски Стојан Симко

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-1997

10/20-5307

256.оо

2.736.оо

Радевски Сиљан Цветан

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-4222

10/20-5986

151.оо

5.041.оо

Радевски Саравил Богдан

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-547

10/20-4846

364.оо

5.644.оо

Станковски Сиљан Методија

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-5925

2.479.оо

Цветановски Стојан Герасим

с.Мренога  Д.Хисар

10/20-1752

10/20-5229

168.оо

1.900.оо

Јанкуловски Димитрија Драге

с.М.Илино  Д.Хисар

10/20-4031

10/20-5928

157.оо

942.оо

Пејковски Томе

с.М.Илино  Д.Хисар

10-20-2466

10/20-5446

2.251.оо

6.751.5о

Ангелевски Тирчо Александар

с.Н.Село Д.Хисар

10/20-3529

10/20-5770

666.оо

5.332.оо

Велевски Ненад Војне

с.Н.Село  Д.Хисар

10/20-2720

10/20-5536

169.оо

2.704.оо

Ѓорѓиевски Јанаки

с.Н.Село Д.Хисар

10/20-4627

110.оо

Кузмановски Живко

с.Н.Село  Д.Хисар

10/20-4724

10/20-6201

331.оо

662.оо

Младеновски Коста Ристо

с.Н.Село  Д.Хисар

10/20-6134

2.160.оо

Настевски Мито Благоја

с.Н.Село  Д.Хисар

10/20-4076

10/20-5944

345.оо

1.035.оо

Настевски Богоја Ѓорѓи

с.Н.Село  Д.Хисар

10/20-4776

217.оо

Настевска Илинка

с.Н.Село  Д.Хисар

10/20-4723

10/20-6200

558.оо

1.116.оо

 Ристевски П.Новица

с.Н.Село  Д.Хисар

10/20-4628

150.оо

Смилевски Стојан Јордан

с.Н.Село   Д.Хисар

10/20-1037

10/20-5006

392.оо

1.568.оо

Трајковски Донче Тони

с.Н.Село   Д.Хисар

10/20-4725

230.оо

Димовски Антонија Георгија

с.Обедник Д.Хисар

10/20-3188

10/20-5664

277.оо

1.940.оо

Ѓорѓиовски Наум Максим

с.Обедник Д.Хисар

10/20-1333

10/20-5096

140.оо

1.540.оо

Изетовски Шефкет Јетмир

с.Обедник Д.Хисар

10/20-1260

10/20-5064

479.оо

3.353.оо

Јумеровски Наим Заим

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-2624

50.оо

Котевски Раде Бени

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-5261

11.925.оо

Марковски Веле Секула

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-4482

10/20-6069

80.оо

1.360.оо

Мехмедовски Амет Ајредин

с.Обедник Д.Хисар

10/20-2959

725.оо

Петрески Илија Благоја

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-653

10/20-4881

555.оо

5.014.оо

Ристевски Јордан Ванѓел

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-4629

10/20-6135

110.оо

3.120.оо

Ресуловски Абдула Мустафа

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-3254

10/205684

752.оо

8.275.оо

Рашидовски Весел Енвер

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-2105

10/20-5344

456.оо

912.оо

Ресуловски Мустафа Сеабаедин

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-2019

10/20-5316

1.043.оо

11.473.оо

Ракипи Веби Нафи

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-2500

10/20-5462

654.оо

5.234.оо

Стефановски Ѓорѓи Јосиф

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-4775

285.оо

Стојковски Јонче Јосиф

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-2719

10/20-5535

265.оо

5.035.оо

Стојкоски Благоја

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-3093

124.оо

Стојковски Антонија Ристе

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-5990

2.409.оо

Стефановски Тале Мице

с.обедник  Д.Хисар

10/20-5163

910.оо

Шерифоски Фадил Шериф

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-5479

3.565.оо

Шабаноски Изет Дилавер

с.Обедник Д.Хисар

10/20-1470

10/20-5140

190.оо

3.040.оо

Фадиловски Ферзи Аднан

с.Обедник  Д.Хисар

10/20-478

1.004.оо

Андревски Цветан Димче

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-3289

10/20-5697

346.оо

1.038.оо

Андоновски Мисаил Јордан

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-2273

10/20-5394

308.оо

923.оо

Василеска Томо Параскева

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-1273

10/20-5070

82.оо

2.258.оо

Димевски Ристо Ивана

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-1702

10/20-5213

152.оо

1.670.оо

Димовски Тасе Бошко

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-3812

10/20-5856

345.оо

2.115.оо

Ѓуровски Кирило

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-3841

10/20-5863

184.оо

1.105.оо

Златановски Душан Злате

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-1629

97.оо

Златановски Душан Киро

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-425

97.оо

Мирчевска Петар Вишња

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-770

10/20-4914

55.оо

1.185.оо

Недановски Јован Милан

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-3331

10/20-5709

349.оо

2.790.оо

Пејовски Ѓеро Цане

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-917

10/20-4964

697.оо

1.394.оо

Поповски Методија Горјанче

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-1569

10/20-5173

254.оо

3.217.5о

Ристевски Петре Јован

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-5839

2.030.оо

Ристевски Пецо

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-1302

10-20-5080

399.оо

798.оо

Сарафовски Целе Драгољуб

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-4630

10/20-6136

85.оо

2.426.оо

Сиљановски Костадин Јордан

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-1323

10/20-5091

105.оо

2.100.оо

Тошевска Здраве Љубика

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-3894

10/20-5881

40.оо

520.оо

Тошевски Ристе Вељан

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-5021

2.367.оо

Трајановски Мирче Војне

с.Прибилци Д.Хисар

10/20-2410

10/20-5430

115.оо

575.оо

Ангелевски Вељан Јонче

с. Ракитница Д.Хисар

10/20-821

10/20-4930

345.оо

1.724.оо

Бошковски Коста Илија

с. Ракитница Д.Хисар

10/20-1538

10/20-5159

80.оо

1.760.оо

Николовски Мице Ставре

с. Ракитница Д.Хисар

10/20-4741

223.оо

Николовски Мито Наумче

с. Ракитница Д.Хисар

10/20-4746

186.оо

Николовски Мито Веле

с. Ракитница Д.Хисар

10/20-4745

186.оо

Станковски Станко Пејко

с. Ракитница Д.Хисар

10/20-4631

10/20-6137

60.оо

1.785.оо

Секуловска Риза

с.Ракитница Д.Хисар

10/20-4747

289.оо

Фидановски Борис

с.Ракитница Д.Хисар

10/20-3755

60.оо

Велјановски Диме Воислав

с.Растојца  Д.Хисар

10/20-4754

10/20-6214

321.оо

642.оо

Кузмановски Мише

с.Растојца  Д.Хисар

10/20-4759

10/20-6217

285.оо

851.оо

Крстевски Танаско Симе

с.Растојца Д.Хисар

10/20-4752

207.оо

Крстевски Танаско Благоја

с.Растојца Д. Хисар

10/20-4751

207.оо

Петревски Василе

с.Растојца  Д.Хисар

10/20-4753

10/20-6213

345.оо

690.оо

Ристевски Благоја Славко

с.Растојца Д.Хисар

10/20-4757

176.оо

Секуловски Благоја Перо

с.Растојца  Д.Хисар

10/20-4758

176.оо

Србиновски Иван Цветко

с.Растојца  Д.Хисар

10/20-4749

98.оо

Србиновски Иван Јовче

с.Растојца Д.Хисар

10/20-4749

98.оо

Томеска Иванка

с.Растојца  Д.Хисар

10/20-4755

10/20-6215

483.оо

1.269.оо

Томески Вангел Цветан

с.Растојца  Д.Хисар

10/20-4756

10/20-6216

415.оо

830.оо

Трајчевски Сандо

с.Растојца  Д.Хисар

10/20-4748

10/20-6212

202.оо

590.оо

Николовска Дамјан Параскева

с.Сладуево Д.Хисар

10/20-2855

30.оо

Николовска Лутка

с.Сладуево Д.Хисар

10/20-4081

10/20-5946

539.оо

1.617.оо

Петреска Вељан Даница

с.Сладуево Д.Хисар

10/20-3408

10/20-5739

220.оо

1.820.оо

Богојовски Боге

с.Суво Грло Д.Хисар

10/20-3084

217.оо

Кузмановски Цветан Стојан

с.Суво Грло Д.Хисар

10/20-2415

10/20-5431

60.оо

660.оо

Кузмановски Борис Владо

с.Суво Грло Д.Хисар

10/20-2320

85.оо

Талевска Боше Спасија

с.Суво Грло Д.Хисар

10/20-5788

1.330.оо

Ѓорѓиевски Петар Трајко

с.Суводол Д. Хисар

10/20-5178

690.оо

Илиевски Велимир Трајче

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-3892

10/20-5880

613.оо

5.967.оо

Јолевски Милан Благоја

   с.Суводол Д.Хисар

10/20-642

10/20-4874

1.467.оо

7.334.оо

Крстевски Богоја Никола

   с.Суводол Д.Хисар

10/20-4999

2.125.5о

Каранфиловски Јордан

   с.Суводол Д.Хисар

10/20-4643

10/20-6154

210.оо

2.520.оо

Карамановски Аѓибајрам Ферзи

   с.Суводол Д.Хисар

10/20-2557

383.оо

Караманоски Аѓи Нади

   с.Суводол Д.Хисар

10/20-3379

10/20-5726

724.оо

723.5о

Марковски Илија Јордан

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-5993

5.060.оо

Николовски Ставре Љубе

   с.Суводол Д.Хисар

10/20-4684

10/20-6181

736.оо

2.208.оо

Петревски Стојан Мирко

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-3998

10/20-5917

200.оо

2.295.оо

Пауновски Климо Бошко

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-3949

10/20-5896

195.оо

2.730.оо

Пауновска Цветан Грозда

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-5002

700.оо

Петревски Стојан Илија

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-3636

10/20-5807

200.оо

2.295.оо

Секуловски Борис Никола

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-3774

10/20-5845

63.оо

504.оо

Сулејмановски Шаќир Салим

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-4803

2.040.оо

Трајчевска Павле Перунига

   с.Суводол Д. Хисар

10/20-5468

2.805.оо

Фејзуловски Нијази Ферзи

   с.Суводол Д.Хисар

10/20-3175

357.оо

Ангелески Стеван Стојче

   с.Света Д.Хисар

10/20-5902

4.800.оо

Велевски Мице Славе

   с.Света Д.Хисар

10/20-3498

10/20-5759

631.оо

1.893.оо

Велеска Доста

   с.Света Д.Хисар

10/20-2417

10/20-5432

504.оо

4.030.оо

Ѓорѓиевски Благоја

   с.Света Д.Хисар

10/20-4686

10/20-6182

390.оо

1.170.оо

Јошевски Коле Благоја

   с.Света Д.Хисар

10/20-3550

10/20-5775

536.оо

1.608.оо

Јошевски Стојан Зорко

   с.Света Д.Хисар

10/20-3081

10/20-5641

273.оо

819.оо

Јошевски Блаже Иван

   с.Света Д.Хисар

10/20-3435

85.оо

Јошевски Стојан Здраве

   с.Света Д.Хисар

10/20-3885

10/20-5879

273.оо

819.оо

Јошевски Блаже Трајан

   с.Света Д.Хисар

10/20-1951

10/20-5293

213.оо

2.545.оо

Јолески Никола Славе

   с.Света Д.Хисар

10/20-5116

1.380.оо

Јошевски Бојко Милутин

   с.Света Д.Хисар

10/20-1892

10/20-5271

373.оо

3.284.оо

Мицевски Тасе Бранко

   с.Света Д.Хисар

10/20-1771

48.оо

Мицевски Тасе Милан

   с.Света Д.Хисар

10/20-4613

48.оо

Нешковски Саботко Трајан

   с.Света Д.Хисар

10/20-929

10/20-4967

85.оо

2.040.оо

Петревски Благоја Васко

   с.Света Д.Хисар

10/20-4633

10/20-6139

250.оо

7.635.оо

Петревски Ванѓел Бале

   с.Света Д.Хисар

10/20-4673

10/20-6172

407.оо

1.221.оо

Ристевска Неда

   с.Света Д.Хисар

10/20-4634

10/20-6140

448.оо

4.464.оо

Ристески Трајан Спасе

   с.Света Д.Хисар

10/20-4121

10/20-5956

624.оо

8.054.оо

Стојановски Војо Борче

   с.Света Д.Хисар

10/20-650

10/20-4878

4.108.оо

4.108.оо

Тасевски Илија Кочо

   с.Света Д.Хисар

10/20-1344

10/20-5101

614.оо

3.684.оо

Тасевски Блаже Ристе

   с.Света Д.Хисар

10/20-1570

454.оо

Цветановска Стојче Васка

   с.Света Д.Хисар

10/20-436

10/20-4804

897.оо

11.695.оо

Ашковски Ангел Живко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2794

907.оо

Гаџовска Гајтана

   с.Слепче  Д.Хисар

10/20-5561

1.502.оо

Гугучевски  Никола Ристо

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5345

3.760.оо

Дувчевски Василе Јован

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4635

10/20-6141

279.оо

558.оо

Дамчевски Ангеле Дамјан

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-522

10/20-4835

190.оо

3.610.оо

Дувчевски Василе Стеван

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4571

10/20-6097

279.оо

558.оо

Дамчевски Јонче Димче

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4359

1.620.оо

Дамчевски Јован Цветко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2873

806.оо

Зајаковски Миладин Ацо

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5247

1.771.5о

Ѓорѓиевски Јордан Пере

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5287

880.оо

Ѓорѓиовска Коста Василка

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-1788

10/20-5237

185.оо

2.775.оо

Ивановски Јордан Јонче

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4636

10/20-6142

140.оо

3.123.оо

Ивановски Мито Драгослав

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-3268

10/20-5688

704.оо

704.оо

Јошевски Ристе Миле

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-6143

1.180.оо

Коруновски Крсте Добри

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2784

10/20-5556

270.оо

788.оо

Каревски Максим Душан

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-651

10/20-4879

221.оо

3.066.5о

Котевски Петко Цветко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2456

10/20-5445

540.оо

4.538.оо

Калешовски Нове Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-3063

10/20-5635

115.оо

1.265.оо

Колески Пецо

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-711

10/20-4894

514.оо

1.542.оо

Коруновски Тале Спиро

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5090

933.оо

Ковачевска Боривој Летка

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2287

10/20-5397

687.оо

687.оо

Коруновски Коте Сандо

   с. Слепче Д.Хисар

10/20-5599

816.5о

Кусоноговски Јосиф

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2767

10/20-5550

617.оо

617.оо

Лозановски Бранко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-476

10/20-4815

451.оо

727.оо

Миленковски Миленко Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-1120

10/20-5032

677.оо

2.029.5о

Мијајлевски Стојан Трајан

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4520

10/20-6082

165.оо

1.485.оо

Марковски Зоран

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5765

5.980.оо

Марковски Саве Горица

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4689

10/20-6185

621.оо

1.863.оо

Миленковска Коте Ивана

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5755

920.оо

Матлиески Миле Ричард

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-1050

10/20-5010

538.оо

538.оо

Матлиеска Миле Виолета

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2548

10/20-5477

538.оо

538.оо

Неделковски Јован Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4690

10/20-6186

444.оо

1.332.оо

Нуневска Докија

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4722

10/20-6199

268.оо

756.оо

Најдовски Стојаков Темелко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5197

683.оо

Николовски Борис Јосиф

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-1753

10/20-5231

1.117.оо

700.оо

Најдовски Иван Стевко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-3652

10/20-5811

1.031.оо

1.030.5о

Николовски ТрајчеИлија

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-6144

915.оо

Николовски Илија Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4597

1.300.оо

Пирковски Стојче Миладин

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-3293

10/20-5698

337.оо

5.493.оо

Попоски Коста Стојче

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5611

6.710.оо

Попоски Стојче Љубе

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2609

10/20-5502

1.306.оо

11.754.оо

Поповиќ Перица

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4645

10/20-6156

570.оо

10.830.оо

Поповиќ Антоније Владимир

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2673

10/20-5522

5.510.оо

5.510.оо

Ристевски Миле Душан

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-1728

10/20-5221

755.оо

10.797.5о

Стојановски Јован Славко

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5887

630.оо

Смашовски Анѓеле Коста

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-4184

10/20-5971

202.оо

1.009.5о

Стевковски Цветан Донче

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5071

640.оо

Талевска Недан Меглена

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-1469

10/20-5139

245.оо

4.165.оо

Талевски Цветко Гроздан

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5544

3.700.оо

Тасевска Ристо Василија

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-5580

5.830.оо

Чутровски Петко Драган

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-1019

10/20-4996

563.оо

1.126.оо

Чадевска Милан Билјана

   с.Слепче Д.Хисар

10/20-2077

261.оо

Филиповски Бранко Војо

   с.Слепче Д. Хисар

10/20-4652

10/20-6162

705.оо

704.5о

Атанасовски Дамче Љубинка

 с.Сопотница Д.Хисар

10/20-6145

2.056.оо

Брзевска Толе Љубо

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-4455

10/20-6062

136.оо

2.929.оо

Брзевска Стеванка

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1804

10/20-5244

239.оо

1.434.оо

Грујовски Андре Миле

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-5436

680.оо

Ѓорелевски Никола Стојан

 с.Сопотница Д.Хисар

10/20-3927

10/20-5886

120.оо

840.оо

Кузмановски Петар Илија

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1791

10/20-5240

385.оо

2.880.5о

Кочовски Трајан Благоја

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-3667

10/20-5815

624.оо

3.744.оо

Квачковски Благоја Оливер

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-2227

635.оо

Кратевска Јелена

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-856

121.оо

Марковски Миле Зоран

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-4284

10/20-6004

583.оо

5.637.оо

Марковски Стојан Владо

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1610

10/20-5188

528.оо

4.899.оо

Мургоска Методија Трајанка

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-5729

1.550.оо

Наумовски Миле

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1340

10/20-5099

595.оо

1.784.5о

Најдовски Петре Зоран

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1838

10/20-5256

250.оо

3.000.оо

Настовски Блаже Василе

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1508

10/20-5153

145.оо

725.оо

Поповска Мицко Спаса

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-906

375.оо

Радовски Анѓеле Владимир

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-5151

510.оо

Радовски Наум Божин

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1324

10/20-5092

712.оо

4.982.5о

Радевски Ристо Митре

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-2404

10/20-5428

244.оо

2.208.5о

Станковски Стојан Илија

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1000

590.оо

Трчелажовски  Јован Алексо

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-3430

10/20-5745

472.оо

2.830.oo

Тодоровски Михаил Живко

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-4340

10/20-6022

220.оо

1.100.оо

Цветковски Трајан Ристо

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1472

10/20-5142

310.оо

930.oo

Цивкаровски Трендафил Дејан

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1408

287.оо

Шабикоска Риза

с.Сопотница Д.Хисар

10/20-1239

45.оо

Божиновски Силјан Ванѓел

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-2272

10/20-5393

280.oo

2.570.oo

Блажевски Јосиф

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-4740

215.оо

Босилковски Стојан Трајан

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-4274

10/20-6000

112.оо

1.796.oo

Вељановски Донче Богоје

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-4044

10/20-5935

80.оо

800.оо

Велјановска Братица

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-4739

10/20-6209

265.оо

530.оо

Димовски Тодор Петре

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-1387

10/20-5113

195.оо

3.705.оо

Дуковски Иван Владо

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-2039

10/20-5322

479.оо

2.394.оо

Ѓорговски Велко Јосиф

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-4522

10/20-6084

225.оо

1.575.оо

Јаневски Петар Благоја

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-4078

10/20-5945

148.оо

1.037.оо

Квачковски Томе

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-1833

220.оо

Митрејчевски Секула Атанасије

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-1332

10/20-5095

118.оо

1.888.оо

Настевски Ристе Ѓорѓе

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-1250

10/20-5061

140.оо

1.960.оо

Поповски Јордан Наумчо

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-4738

10/20-6208

241.оо

720.оо

Петковски Тодор Јован

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-3689

10/20-5823

181.оо

2.816.оо

Поповски Атанас Крсте

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-3901

10/20-5883

75.оо

1.050.оо

Поповска Илија Цвета

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-1998

10/20-5308

387.оо

3.094.оо

Петковски Тоде Ристо

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-4207

10/20-5981

170.оо

2.040.оо

Поповски Трајан Богоја

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-5806

1.590.оо

Спасеновски Видан Симеон

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-636

10/20-4873

426.оо

2.556.оо

Стојковски Ванчо Александар

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-2907

10/20-5593

350.оо

1.400.оо

Танасковски Тасе Костадин

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-1950

10/20-5292

100.оо

1.600.оо

Џајковска Апостол Драгица

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-1350

10/20-5104

325.оо

3.582.оо

Џајковска Оливјера

с.Слоештица Д.Хисар

10/20-2843

145.оо

Ацковска Анѓеле Тасија

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-919

10/20-4965

105.оо

3.255.оо

Гроздановски В.Коста

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4639

10/20-6148

195.оо

5.565.оо

Гроздановски Љупчо

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4713

143.оо

Ивановски Коста Тодор

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-1620

10/20-5192

663.оо

5.474.оо

Ивановски Пере Мирко

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-3860

10/20-5870

75.оо

2.175.оо

Ивановски Стефан Петре

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4244

10/20-5992

120.оо

3.069.оо

Илиевска Илинка

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4641

10/20-6150

135.оо

4.185.оо

Илиевска Веле Маса

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4640

10/20-6149

50.оо

1.877.оо

Јанкуловски Богдан Андре

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-2505

10/20-5464

95.оо

2.427.оо

Јанкуловски Божин Танаско

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-2485

10/20-5453

207.оо

3.549.5о

Јончевски Стојан Стеван

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-1402

10/20-5117

552.оо

1.103.5о

Колевски Трајко Васко

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-5894

4.504.оо

Колевски Трајан Драге

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-2189

490.оо

Костадиновска  Петко Мара

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-6151

4.640.оо

Костадиновски Божин Благоја

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-3702

152.оо

Лозевска Крсте Трајанка

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-2991

10/20-5616

260.оо

9.635.оо

Лозановски Јован

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4714

247.оо

Мицковски Милосав

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4710

10/20-6194

288.оо

576.оо

Мицевски  Стојан Јован

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-6152

800.оо

Несторовски Вељан Василка

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-1036

10/20-5005

250.оо

4.693.оо

Огненовска Ѓоре Севда

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-1471

10/20-5141

300.оо

4.500.оо

Петровски Цветко Благоја

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4649

10/20-6159

144.оо

1.872.оо

Петревска Бошко Анѓа

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-1167

10/20-5041

105.оо

2.220.оо

Петровска Мите Василија

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-2124

10/20-5350

166.оо

663.5о

Петровска Петра Милица

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4287

10/20-6005

161.оо

1.286.оо

Петровски Цветко Петар

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4648

10/20-6158

144.оо

1.872.оо

Сиљановски Јоле Ристо

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4238

10/20-5991

85.оо

935.оо

Стојановски Стојан Борис

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4642

10/20-6153

155.оо

2.543.оо

Стојановски Стојан Јосиф

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4185

532.оо

Степановски Трајан Никола

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-5649

576.оо

Талевски Ристо Димитрија

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-4042

150.оо

Цветановски Божин Никола

   с.Стругово Д.Хисар

10/20-3521

10/20-5766

158.оо

4.887.5о

Волкановски Јоле Доне

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-1449

10/20-5133

247.оо

2.223.оо

Василевска Лена

   с.Смилево Д.Хисар

10/20-2588

198.оо

Грујовски Васил

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-1307

10/20-5082

234.оо

1.170.оо

Грујовски Стојче Сандро

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-3624

10/20-5802

384.оо

3.072.оо

Даскаловски Кирко Ѓорѓија

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-4362

10/20-6033

452.оо

3.616.оо

Дарковски Христо Пецо

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-992

10/20-4991

777.оо

4.662.оо

Егуменовски Цветко

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-1038

10/20-5007

201.оо

2.412.оо

Ивановска Петар Зорка

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-3460

10/20-5751

162.оо

1.296.оо

Карталовски Илија

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-3764

10/20-5841

168.оо

1.177.5о

Коштревска Јелена

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-3985

10/20-5910

166.оо

1.996.оо

Коштревска Десанка

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-2422

10/20-5433

211.оо

1.896.5о

Ковачевски Методи

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-1069

10/20-5019

201.оо

1.204.оо

Ковачевски Димче

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-1034

1.367.оо

Марушевски Томе

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-1010

1.028.оо

Милошевска Бојче Марија

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-2154

10/20-5358

156.оо

1.404.оо

Пејчиновски Трајче Михајло

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-810

10/20-4926

261.оо

2.349.оо

Пејчиновски Ристо

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-2083

10/20-5339

453.оо

1.359.оо

Тодоровски Томе

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-2764

10/20-5547

272.оо

2.174.оо

Тодоровски Пејко Јован

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-2726

10/20-5538

603.оо

4.216.оо

Трошевска Лила

   с.Смилево Д.Хисар

10/20-3290

258.оо

Трампевски Борис Пецо

   с.Смилево Д.Хисар

10/20-487

10/20-4819

497.оо

1.491.оо

Христовски Бојче Васил

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-1858

10/20-5262

194.оо

1.741.оо

Чаловски Рафе Петар

   с.Смилево  Д.Хисар

10/20-4351

10/20-6029

113.оо

1.243.оо

Несторовска Благоја Верка

   с.Утово Демир Хисар

10/20-5454

870.оо

Тасевски Трајан Живко

  с.Утово Демир Хисар

10/20-6155

1.360.оо

Андрески Богоја

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4764

77.оо

Георгиевски (Орманковски)Мишко

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4773

10/20-6222

557.оо

1.114.оо

Глигороски Милан Димо

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4277

10/20-6002

451.оо

3.155.оо

Гроздановски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4760

86.оо

Димитриевски  Никола

   с.Велмевци  Д.хисар

10/20-4771

10/20-6221

138.оо

544.оо

Здравески Киро

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4762

10/20-6218

282.оо

666.оо

Ивановски Флоро Борис

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-3932

10/20-5890

652.оо

3.376.оо

Исламовска Велјана

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4766

10/20-6220

322.оо

962.оо

Јанкулоски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4769

155.оо

Китановски Јон

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4768

90.оо

Китановски Јонче

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4772

124.оо

Мошаревски Целе

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4765

10/20-6219

470.оо

940.оо

Новески (Беговски) Кирко

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4761

120.оо

Пештакелевски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4767

125.оо

Поповски Ќиро Јонче

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4476

490.оо

Поповски Ванѓел Симон

   с.Велмевци Д.Хисар

10/20-4321

727.оо

Трошановски Кирко

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4763

145.оо

Џивџаровски Методија

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/20-4770

101.оо

Андревски Благоја

  ул.Христо Узунов бр.1

               Битола

10/20-3255

10/20-5685

927.оо

927.оо

Беговска Даница

 ул.Тошо Даскало бр.18

                Битола

10/20-2280

10/20-5395

100.оо

898.оо

Бошевски Василко

  ул.Ѓорче Петров бр.16

                Битола

10/20-2975

10/20-5609

240.оо

3.120.оо

Бошковски Велко

  ул.Буковски мост бр.8

                Битола

10/20-3159

10/20-5656

160.оо

3.446.оо

Босилковски Добре

  ул.Даме Груев  бр.135

                Битола

10/20-3919

288.оо

Божиновски Арсо

ул.Сава Ковачевиќ  68/1

                Битола

10/20-1081

160.оо

Вајдевски Иван

     ул.Карпош бр.8/3-1

                Битола

10/20-969

10/20-4984

96.оо

1.440.оо

Велевски Ѓорѓи

        ул.1-ва бр.12/3

                Битола

10/20-2586

10/20-5491

719.оо

719.оо

Гаревски Благоја

        ул.ЈНА бр.19/1-4

                Битола

10/20-4387

10/20-6043

352.оо

1.760.оо

Гугучевски Даниел

ул:Цветан Димов бр.139

                Битола

10/20-2603

10/20-5496

1.867.оо

1.867.оо

Димовски Благоја

   ул.Брегалница бр.32

                Битола

10/20-5982

562.оо

Ѓорѓиевски Пецо

   ул.Стив Наумов бр.17

                Битола

10/20-4666

10/20-6171

219.оо

876.оо

Ѓоревски Пецо

ул.Партизанска  112/34

                Битола

10/20-1899

10/20-5274

407.оо

3.791.оо

Ѓорѓиевски Симо

   ул.К. Охридски  бр.21

                Битола

10/20-4674

10/20-6173

358.оо

1.074.оо

Змијовска Милева

ул.Партизанска 102/2-13            Битола

10/20-1355

10/20-5106

170.оо

1.360.оо

Здравески Киро

   ул.Даме Груев бр.74

                Битола

10/20-3792

10/20-5851

566.оо

1.132.оо

Илиевски Петар

   ул.Свети Наум бр.20

                Битола

10/20-869

10/20-4953

150.оо

2.010.оо

Јанкоски Љубе

ул.Коста Абрашевиќ 67

                Битола

10/20-1622

10/20-5103

130.оо

1560.оо

Јанкуловска Христина

         ул.ЈНА бр.18/12

                Битола

10/20-3970

10/20-5904

220.оо

880.оо

Јанкуловски Васил

  ул.Цане Василев бр.40

                Битола

10/20-2363

10/20-5420

152.оо

1.976.оо

Јаневска Валентина

ул.Партизанска бр.24/9

                Битола

10/20-4330

10/20-6019

326.оо

1.305.оо

Миленковски Живко

ул.Бул.1-ви Мај бр.357-А

                 Битола

10/20-4485

10/20-6071

845.оо

2.535.оо

Мицевски Пеце

 ул.Прилепска  33/4-30

                 Битола

10/20-3912

10/20-5884

310.оо

620.оо

Младеновски Јосиф

    ул.Довлеџик бр.24-Б

                 Битола

10/20-2068

10/20-5336

170.оо

1.360.оо

Макаријовски Богоја

ул.Г.Васко Кара.85-5/72

                 Битола

10/20-3249

10/20-5681

180.оо

1.618.оо

Макаријовски Велјан

         ул.ЈНА бр: 11/4

                 Битола

10/20-2490

10/20-5457

310.оо

1.548.оо

Николовска Славка

         ул.ЈНА бр: 20/3

                 Битола

10/20-2573

10/20-5486

995.оо

2.985.оо

Николовска Василка

 ул.Димче Лахч. 17/3-14

                 Битола

10/20-5695

685.оо

Петровска Ленче                             

ул.Студентска бр.133-А

                 Битола

10/20-4568

210.оо

Петровски Ванчо

ул.4-ти Ноември бр.3-А

                 Битола

10/20-870

62.оо

Поповски Бентино

   ул.Студентска бр.94

                 Битола

10/20-3135

170.оо

Ристевски Даниел

    ул.Раде Илиев бр.3

                 Битола

10/20-630

10/20-4870

135.оо

2.368.оо

Рифатовски Кенан

        ул.Козјак бр.109

                 Битола

10/20-544

10/20-4844

75.оо

750.оо

Стевановска Жана

              с.Секирани

                 Битола

10/20-3770

10/20-5844

539.оо

1.618.оо

Соколевски Јован

   ул.А.Турунџев бр.1/30

                 Битола

10/20-1208

10/20-5049

505.оо

505.оо

Стојановски Валентин

ул.Партизанскабр.15-13

                 Битола

10/20-2773

10/20-5552

417.оо

1.668.оо

Солунчевски Боне

  ул.Мирка Гинова бр.6

                 Битола

10/20-4343

10/20-6025

341.оо

2.387.оо

Смилевски Николчо

    ул.Дебарска бр.28

                 Битола

10/20-4294

10/20-6009

916.оо

916.оо

Стојковски Цане

    ул.К.Охридски бр.60

                 Битола

10/20-1499

10/20-5148

512.оо

1.024.оо

Стојчевска Љубица

        ул.ЈНА бр.18/12

                 Битола

10/20-419

10/20-4798

632.оо

5.974.оо

Силјаноска Билјана

     ул.Дебарска бр.39

                 Битола

10/20-4454

58.оо

Секуловски Љубе

ул.Ѓорѓи Зековски бр.12

                 Битола

10/20-1496

192.оо

Стевановски Цветко

      ул.Солунска бр.54

                 Битола

10/20-2454

10/20-5443

430.оо

9.110.оо

Стевановски Мирослав

  ул.Прилепска бр.80/1

                 Битола

10/20-3973

10/20-5905

749.оо

749.оо

Талева Нада

ул.Цветан Димов бр.182

                 Битола

10/20-4247

10/20-5995

100.оо

898.оо

Трајковски Илија

   ул.Белградска бр 90

                 Битола

10/20-4656

10/20-6165

414.оо

3.368.оо

Тасевски Пецо

ул.В.Карангелев.64/2-14

                  Битола

10/20-1006

10/20-4993

468.оо

3.744.оо

Трајковска Ружа

         ул.25-та бр.52

                Битола

10/20-2532

10/20-5472

580.оо

2.901.оо

Трајковски Радован

ул.Славко Лумбарко 14

                Битола

10/20-1061

10/20-5170

140.оо

1.120.оо

Трајковски Стојан

   ул.Даме Груев бр.45

                 Битола

10/20-4816

1.380.оо

Цветковска Купенка

ул.Никола Тесла бр.100

                Битола

10/20-3075

10/20-5639

210.оо

5.569.оо

Шалески Силко

          ул.13-та бр.4

                Битола

10/20-1040

10/20-5008

1.297.оо

2.077.оо

Џаферовски Фајик

ул.Ѓорѓи Наумовбр.24-А

                 Битола

10/20-5720

4.380.оо

Пејковска Радмила

      ул.Питу Гули бр.2

               Гевгелија

10/20-5805

2.342.оо

Здравески Вецко

  ул.Бул.Ослобод. 78/10

                  Кичево

10/20-3253

10/20-5683

448.оо

675.оо

Миновски Добре

     ул.4-ти Јули бр.190

                  Кичево

10/20-1267

10/20-5067

95.оо

1.038.оо

Настевска Елисавета

ул.Левче Стеф.Тарз.  56

                  Кичево

10/20-3574

10/20-5783

433.оо

642.оо

Поповски Коле

        с.Вранештица

                  Кичево

10/20-1789

10/20-5238

188.оо

3.122.оо

Секуловска Веселка

      ул.4-ти Јули бр.216

                  Кичево

10/20-1552

95.оо

Цветановски Трајан

    ул.4-ти Јули бр.230-15

                  Кичево

10/20-4369

10/20-6037

292.оо

2.332.оо

Тодоровски Борис

 ул.Мише Ефтим бр.32

                Крушево

10/20-1238

10/20-5056

115.оо

2.592.оо

Штерјоска Пауна

  ул.Илинденска бр. 10

                Крушево

10/20-1674

86.оо

Василевски Николче

    ул.Туристичка бр. 15

                   Охрид

10/20-3397

848.оо

Мондовски Живко

ул.Сир. Војвода 108/3-22

                   Охрид

10/20-847

10/20-4941

1.435.оо

21.413.оо

Максимовски Љубе

ул.Момч.Јорданос.  211

                   Охрид

10/20-4194

10/20-5976

460.оо

3.678.оо

Најдовски Цанко

     ул.Галичица бр. 43

                   Охрид

10/20-909

156.оо

Поповски Ристо

ул.Карпош Војвода А-26

                   Охрид

10/20-2690

10/20-5527

617.оо

3.701.оо

Ристевски Пецо

ул.Бул.Туристичка 12/3-3

                   Охрид

10/20-3641

10/20-5808

471.оо

942.оо

Секуловски Венко

    ул.Корабица бр.30

                   Охрид

10/20-3020

10/20-5626

104.оо

836.оо

Толевска Анета

  ул.Карп.Војв. ЛА/А/1-1

                   Охрид

10/20-5532

540.оо

Филиповски Живко

 ул.Агрир Маринчев  16

                   Охрид

10/20-1292

10/20-5077

80.оо

960.оо

Бакрески Јонче

ул.Кеј 9-ти Септем.4/1-4

                  Прилеп

10/20-3266

800.оо

Миладиновски Добре

  ул.11-ти Октомври 102

                  Прилеп

10/20-537

10/20-4842

275.оо

1.649.оо

Андревска Благуна

ул.Б.Јане Санданс.48/1

      Скопје-Аеродром

10/20-2011

10/20-5311

916.оо

1.375.оо

Богдановски Милутин

   ул.А.Турунџев бр.7-Б

         Скопје-Чаир

10/20-1137

10/20-5035

394.оо

2.263.оо

Божиновски Вељан

ул.Маршал Тито бр.54

      Скопје-Аеродром

10/20-2033

375.оо

Вељановски Горјан

ул.М.Митевски бр.8/6-8

           Скопје-Чаир

10/20-3784

10/20-5848

522.оо

4.878.оо

Давидовски Васко

ул.Прилепска бр. 17 – А

          Скопје-Центар

10/20-3251

10/20-5682

922.оо

922.оо

Делева Стојанка

ул.Булевар АСНОМ6/2-8

     Скопје-Аеродром

10/20-2014

10/20-5314

498.оо

996.оо

Илијоски Илија

 ул.Х.Татарчев 474/4-35

  Скопје –Кисела вода

10/20-3988

10/20-5911

677.оо

677.оо

Каревски Александар

 ул.Пресека  бр. 18 – А

       Скопје-Карпош

10/20-2986

10/20-5612

331.оо

1.985.оо

Кочовска Нада

  ул.Петар Дељан бр. 2

   Скопје Кисела Вода

10/20-4682

10/20-6179

653.оо

1.959.оо

Малушовски Никола

  ул.Васил Ѓоргов бр.41

       Скопје-Центар

10/20-3399

10/20-5732

264.оо

5.033.оо

Неделковски Раде

ул.Булевар АСНОМ 40/8

    Скопје-Аеродром

10/20-4195

10/20-5977

677.оо

5.335.оо

Несторовски Цане

      ул. Локов бр. 9/4

   Скопје-Кисела Вода

10/20-3323

615.оо

Недановски Кире

ул.Б.В.Смил.Бато15/1-28

10/20-3643

10/20-5809

389.оо

1.556.оо

Недановски Драган

  ул.Душан Тасковиќ  6

     Скопје-Гази Баба

10/20-4370

10/20-6038

570.оо

3.549.оо

Наумовски Стојан

ул. Волгоградска бр.5

        Скопје-Карпош

10/20-1027

325.оо

Настевски Живко

ул.Руди Чајевац бр.31/2

    Скопје-Аеродром

10/20-1232

136.оо

Настевски Раде

ул.Фрањо Клуз бр.35/3

    Скопје Кисела Вода

10/20-3778

136.оо

Наумовски Милан

  ул.Стрмашево бр.9-А

    Скопје-Кисела Вода

10/20-567

10/20-4854

282.оо

1.227.оо

Настевски Томислав

ул.Пандил Шишков 5/3

     Скопје-Аеродром

10/20-5893

10/20-5590

136.оо

752.оо

Наумовска Љубица

ул.Б.Ј.Сандански12-6/15  Скопје-Аеродром

10/20-1794

10/20-5241

1.343.оо

1.343.оо

Поповски Лецо

ул.Н.Малешески18/2-3

          Скопје-Чаир

10/20-4650

10/20-6160

281.оо

1.404.оо

Поповски Александар

ул.Н.Малешевски 18/2-3

          Скопје-Чаир

10/20-1655

10/20-5201

205.оо

2.460.оо

Павловски Раде

ул.Б.С.К.Охридски бр.23

         Скопје-Центар

10/20-2635

1.364.оо

Пирковски Радован

ул.Ф.Достоескибр.2/1-2

      Скопје Кисела Вода

10/20-827

10/20-4931

414.оо

2.898.оо

Пејковски Љупчо

  ул.Австралиска бр.26

   Скопје- Ѓорче Петров

10/20-2979

10/20-5610

457.оо

3.199.оо

Петревски Милан

   ул.Т.Синаитски бр.6

        Скопје-Карпош

10/20-4651

10/20-6161

427.оо

2.988.оо

Петревски Цветан

         ул.3 – та бр.122

Визбегово Скопје-Бутел

10/20-1107

10/20-5028

361.оо

2.886.оо

Павловски Раде

ул.Б.С.К.Охридски бр.23

          Скопје-Центар

10/20-2635

1.364.оо

Радовски Никола

      ул.Ѓуро Салај бр.4

         Скопје-Карпош

10/20-1805

10/20-6130

470.оо

6.130.оо

Ристевски Томе

     ул.Московска бр.1

         Скопје-Карпош

10/20-1671

10/20-5205

296.оо

2.662.оо

Стефковски Костадин

ул.Коце Металец бр.1/1

        Скопје-Гази Баба

10/20-4691

10/20-6187

438.оо

876.оо

Стојановски Петар

      ул.Галичник бр.30

           Скопје-Чаир

10/20-2055

10/20-5329

354.оо

3.352.оо

Сиваков Лазар

 ул.Франклин Рузвелт 46

          Скопје-Карпош

10/20-2057

10/20-5332

631.оо

1.262.оо

Стојковски Трајан

ул.Ферид Заири бр.48

           Скопје-Чаир

10/20-4324

10/20-6016

201.оо

1.610.оо

Стевановски Гоце

ул.Е.П.МаркоОБА2 1/129

           Скопје-Центар

10/20-3294

449.оо

Спасеновски Љупчо

   ул.Менделеева бр.2

            Скопје -Чаир

10/20-2692

10/20-5528

270.оо

3.392.оо

Тасевски Тодор

ул.Л.Поп Трајков  бр.26

      Скопје-Гази Баба

10/20-2094

10/20-5342

400.оо

602.оо

Талевски Сашо

ул.ГорноВрановска 100

     Скопје-Аеродром  

10/20-4654

10/20-6164

68.оо

752.оо

Цветановски Благојче

ул.Ташко Караџа 3/2-11

     Скопје-Гази Баба

10/20-660

10/20-4884

470.оо

1.410.оо

Цветановски Киро

ул.Б.Парт.одредибр.111

         Скопје-Центар

10/20-1965

10/20-5298

238.оо

1.902.оо

БИГЛА Ц.0. Демир Хисар

   ул.29-ти Ноември 19    

         Демир Хисар

10/20-6119

6.780.оо

БЕТОН АД СКОПЈЕ

     ул.Јуриј Гагарин 15

      СКОПЈЕ-КАРПОШ

10/20-6124

1.200.оо

ДРАНГО КОМПАНИ

   ул.Партизанска 22-19

               БИТОЛА

10/20-355

10/20-6110

1.685.оо

14.961.оо

ИЛИНДЕН 1903 З.З.П.О.Смилево

с.Смилево  Д.Хисар

10/20-365

10/20-6118

512.оо

4.096.оо

БАЧИЛО КОЗЈАК ДОО ДЗСТ

с.Канарево Старо Нагоричани

10/20-372

10/20-6122

1.568.оо

9.410.оо

МЛАДОСТ Томески Спиро ДОО

       ул.Битолска бб 

        Демир Хисар

10/20-364

10/20-6117

28.006.оо

230.095.оо

МЛАДОСТ ПРОМ ДОО

       ул.Битолска бб

        ДемирХисар

10/20-362

10/20-6115

2.770.оо

2.769.оо

СУИТ ЕЛИТ ДОО Демир Хисар

       ул.Битолска бб

        Демир Хисар

10/20-363

10/20-6116

38.571.оо

269.997.оо

ЦРНА РЕКА ЗДРУЖ.ТУТУНО-ПР.

        ул.Битолска бб

        Демир Хисар

10/20-366

676.оо

.

С  П  И  С  О  К

На недоставени Решенија комунална такса 2020 г.  и не доставени  Опомени за 2020 г.

Ред.бр.

ПРЕЗИМЕ  И ИМЕ

АДРЕСА

Бр. на Решение

Износ

1.

АЕМ ФИНЕСТРИНИ ПЛАСТ ДПТУ

ДООЕЛ ДЕМИР ХИСАР

ул.Битолска бр.1-Њ

Демир Хисар

10/20-6505

        5.000.оо

2.

АНТОНИ-РНА ДООЕЛ

ДЕМИР ХИСАР

ул.Маршал Тито бр.42

Демир Хисар

  10/20-166 

   10/20-6457                                           

        6.000.oo

      30.000.oo

3.

БАЧИЛО КОЗЈАК ДОО

с.Канарево Старо Нагоричане-Куманово

10/20-6556

      12.000.оо

4.

БТВ-НЕТ ДОО

УЛ.Прилепска бр.33

Битола

10/20-6392

      10.000.оо

5.

ВИЛА АЛЕКСАНДАР ДООЕЛ

с.Слепче

Демир Хисар

10/20-214

10/20-6506

        5.000.oo

      13.542.oo

6.

ВИГАН ШАМПИ ДОО

с.Загориче

Демир Хисар

   10/20-287

10/20-6564

        7.000.oo

      21.000.oo

7.

ГРИШКО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

с.Слепче

Демир Хисар

10/20-296

10/20-6568

        5.000,оо

        5.000.oo

8.

ГЛОБАЛКОД  ДОО

ул.Амит Челопечанец бр.95 Кичево

10/20-6583

       6.000.оо

9.

ДЕПО – КОРУ ДОО ЕКС

ул.Франклин рузвелт бр.2/28 Скопје

10/20-6563

        6.000.оо

10.

ДАРДЕН ДООЕЛ

ул.Битолска бр.19-Б

Демир Хисар

10/20-218

10-20-6509

        6.000.оо

      12.000.oo

11.

ДЕЛМАТ ДООЕЛ

с.Прибилци

Демир Хисар

10/20-6472

        5.000.оо

12.

ДИТКО-ТРАНС П.О.

с.Обедник

Демир Хисар

10/20-6539

        6.000.оо

13.

ЕЛИ-ТОМАК ДПТУ ДООЕЛ

ул.Битолска бр.19-Б

Демир Хисар

10/20-209

10/20-6502

        6.000.оо

        6.000.оо

14.

ЖЕЛЕЗНИК АВТО-МОТО ДРУШТВО

ул.Битолска  бр.63

Демир Хисар

10/20-6534

      18.000.оо

15.

ЗАНАЕТЧИЈА АВТОМЕХАНИЧАР ПАС

ул.Битолска бр.63 Демир Хисар

10/20-323

10/20-6583

           500.оо

        2.500.oo

16.

ЗАНЕТЧИЈА ПЛОЧКАР ДУКИ М.

с.Слепче

Демир Хисар

10/20-344

           500.оо

17.

ИВАНЕЛИ-2008 ДООЕЛ

ул.11-ти Октомври бр.32 Демир Хисар

10/20-6425

     54.000.оо

18.

КИПЕ ПРОМ П.О.

ул.Маршал Тито бр.22

Демир Хисар

10/20-6545

        6.000.оо

19.

КОСТИЧ П.О.

с.Слепче

Демир Хисар

10/20-6548

       6.000.оо

20.

КАФЕТЕРИЈА БОКИ ДООЕЛ

с.Граиште

Демир Хисар

10/20-144

10/20-6438

        5.000.оо

      15.000.оо

21.

К-С ДРАНГО ЕКСПОРТ ИМПОРТ П.О.

с.Белче

Демир Хисар

10/20-6547

       6.000.оо

22.

МЕЛИОР ФУД ИНГРЕДИЕНТС ДООЕЛ

ул.Битолска бр.4-Б

Демир Хисар

10/20-297

10/20-6569

        6.000.оо

      24.000.оо

23.

МИЛКО КОМЕРЦ 2008 ДООЕЛ

ул.Маршал Тито бр.38

Демир Хисар

10/20-6424

        6.000.оо

24.

МЛАДОСТ ПРОМ ДОО

ул.битолска бр.бб

Демир Хисар

10/20-105

10/20-6413

        6.000.оо

        6.000.оо

25.

МЛАДОСТ ТОМЕВСКИ СПИРО ДОО

ул.Битолска бр.бб

Демир Хисар

10/20-243

10/20-6533

        6.000.оо

      66.000.оо

26.

МЕТЕОР-ГАЈДАР ПРОМ ДООЕЛ

с.Смилево Демир Хисар

10/20-6452

      33.000.оо

27.

МИЛК МАСТЕР ДОО ДПТУ

с.Жван

Демир Хисар

10/20-222

10/20-6512

        5.000.оо

        5.000.oo

28.

НАЈДО-007 ДООЕЛ

ул.Битолска бр.бб

Демир Хисар

10/20-123

10/20-6420

        6.000.оо

      72.000.оо

29.

НИКОЛОВСКИ ТРЕЈД МММ ДООЕЛ

с.Сопотница

Демир Хисар

10/20-6503

      15.000.оо

30.

НИКОЛЧО ТРАЈКОВСКИ СИМ СТЕФ ФУНГИ ИНД.ЗЕМЈОД.

с.Стругово

Демир Хисар

10/20-333

10/20-6590

        2.000.оо

        6.000.оо

31.

ПЕРФИЛ ДООЕЛ

ул.Никола Карев бр.43

Крушево

10/20-6554

        6.000.оо

32.

ПЕКАРА КОЧОСКИ ДООЕЛ

ул.Битолска бр.4

Демир Хисар

10/20-278

        6.000.оо

        6.000.оо

33.

РЕСТОРАН БАБИНО ЕДЕН ДООЕЛ

с.Бабино

Демир Хисар

10/20-6528

        5.000.оо

34.

СТИЛ ПЛАЦ КОМПАНИ

с.белче

Демир Хисар

10/20-6453

        5.000.оо

35.

СМИЛЕВСКИ ДУПТУ ДООЕЛ

ул.Битолска

Демир Хисар

10/20-211

10/20-6504

        6.000.оо

      18.000.оо

36.

СТУДИТО МЕТОДИ ДООЕЛ

с.Смилево

Демир Хисар

10/20-260

10/20-6543

        5.000.оо

        5.000.оо

37.

СИМБА ТРЕЈД ДООЕЛ

с.Смилево

Демир Хисар

10/20-6421

      21.000.оо

38.

СОКЦА ДООЕЛ

с.Доленци

Демир Хисар

10/20-6540

      21.000.оо

39.

СУИТ ЕЛИТ ДОО

ул.Битоска бр.бб

Демир Хисар

10/20-111

10/20-6415

        6.000.оо       

      48.000.оо

40.

Слободан П.Ѓорѓиовски Боишки

с.Слепче

Демир Хисар

10/20-330

          500.оо

41.

Х-КАБИНЕТ КОСАЛТИНГ ДООЕЛ

с.Доленци

Демир Хисар

   10/20-184

 10/20-6474

        5.000.оо

        5.000.oo

42.

ФРУТИ ШПЕД ДОО

ул.Битолска бр.5

Демир Хисар

   10/20-6523

        6.000.оо

43.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН ИН

ул.1-ви Мај бр.8

Демир Хисар

   10/20-6582

          500.оо

44.

ФАВОРИТ МАРКО ДООЕЛ

с.Слепче

Демир Хисар

   10/20-141

        5.000.оо

.

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер