Предлог - Одлука PDF Печати

Врз основа на на член 83-а став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),

Правилникот за форма и содржина на општиот акт со кој се утврдуваат условите за изградба во селата кои немаат урбанистичка документација до донесување на план

(СЛ Весник на РМ број 229/18) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РМ број 142/15, 217/15, 225/15, 228/15, 35/16, 99/16, 

134/16, 33/17 и 86/18), Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Демир Хисар со Решение бр. 08-448/1 од 15.05/2019 год., утврди текст на:

.

1. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Единаковци, Општина Демир Хисар;

.

2. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Белче, Општина Демир Хисар;

.

3. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Кутретино, Општина Демир Хисар;

.

4. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Сладуево, Општина Демир Хисар;

.

5. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Вардино, Општина Демир Хисар;

.

6. Предлог - одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Жван, Општина Демир Хисар.

.

Врз основа на член 65 став (6) д Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16, Општина Демир Хисар, на ден 13.04.2021 год., донесе:

.

-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена (Загориче)

.

Врз основа на член 62, став 3 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 225/20 и член 94 став 3 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.03/02, 04/05, 07/09, 16/13 и 18/14, градоначалникот на Општина Демир Хисар, донесува: 

.

- Одлука за одобрување на Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А1.5 Домување во станбени куќи и помошни градби што го чинат селскиот стопански двор на КП553 за КО Кутретино

- Планска програма - КО Кутретино, Општина Демир Хисар

.

Согласно член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање, се објавува одобрена Планска програма за урбанистички проект вон населеното место со намена Е1.1 - технички преглед за KP бр. 1098, КО Загориче.

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е2.1-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП. 1098 КО ЗАГОРИЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 

.

Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02). член 15 став 1 од Статутот на Oпштина Демир Хисар (Сл. гласник на Општина Демир Хисар (03/02, 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19, и 7/21) и член 62 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 33/20), градоначалникот на Општина Демир Хисар, по доставен записник и Предлог за одобрување на Проектна програма од страна на Комисијата за урбанизам, донесе:

.

- РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НЕМЕНА Е2.1 - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ, НА К.П.бр.2762/1, м.в.„ПАПРАЃЕ“, К.О.СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер