Јавен увид на урбанистички проект технички преглед на автомобили Печати

Градоначалникот на Општина Демир Хисар

организира ЈАВЕН УВИД

по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

за формирање на градежна парцела

со намена Е2.1- технички преглед на автомобили,  

на дел од КП 1098, КО Загориче,

со техн.бр.У-044-05/10.2021 од Декември 2021

javen-uvid-zagorice-small

- АНКЕТЕН ЛИСТ
- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ