ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЛУПД ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА АКВАКУЛТУРА ВО КО ДОЛЕНЦИ Печати

Согласно чл. 65, став 16 од Законот за животна средина, а заради информирање на јавноста за можните влијанија врз животната средина при спроведување на планската документација - ЛУПД за изградба на објекти за аквакултура во КО Доленци, Демир Хисар, градоначалникот на општината Демир Хисар ја донесе следнава одлука:

Dok-1-Odluka_za_sproveduvanje_strategiska_ocena-str.1_od_2

Dok-2-Odluka_za_sproveduvanje_strategiska_ocena-str.2

Dok-3-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-1_od_7

Dok-4-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-2_od_7

Dok-5-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-3_od_7

Dok-6-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-4_od_7

Dok-7-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-5_od_7

Dok-8-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-6_od_7

Dok-9-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-7_od_7

Dok-10-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-8

Dok-11-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-9_od_7

Dok-12-Podatoci_na_organot_koj_go_izrabotuva-str-10