Вести
Дезинсекција комарци - Прва Фаза 2023 год. PDF Печати
Вести

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

ПРВА ФАЗА ОД ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА

ЗА УНИШТУВАЊЕ НА КОМАРЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

     Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и препораките на Министерството за здравство на РМ, а врз основа на одлуката на Советот на Општина Демир Хисар за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на Општина Демир Хисар како општа противепидемиска мерка се издава следново соопштение:

     Ве известуваме дека на 31.05.2023 (среда) и 01.06.2023 (четврток) ќе се спроведува ПРВАТА ФАЗА од теристичката (од земја) дезинсекција со цел уништување на комарците.

     Запрашувањето ќе започне од 21.00 часот.

     Со оглед на тоа дека активностите ќе се изведуваат во вечерните часови, на возилото со апаратурата за дезинсекција ќе му претходи друго возило означено со ротационо светло.

     Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во Општината, подрачјата но течението на реките и водотоците, застојни води и подрачјата околу каналниот систем на територијата на Општина Демир Хисар, урбани населби и локалитети предвидени во планот на програмата.

     Со оваа информација се известуваат и медиумите, здруженијата на пчеларите, здравствените институции и други институции.

     Во случај на појава на неповолни временски услови (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Центарот за јавно здравје е 047 208-100 и 047 208-120.

 
ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР PDF Печати
Вести

26.5.2023

.

Повеќе...
 
ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРЕДСТОЈНАТА ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР PDF Печати
Вести
Се информираат жителите на Општина Демир Хисар дека на ден 18. 05. 2023 год, екипи на Центарот за јавно здравје – Битола ќе спроведуваат активности на теренот во смисол на спроведување на пролетната прва фаза од превентивната систематска дератизација т. е. поставување на отровни мамци за уништување на глодари (глувци).

Со дератизацијата ке бидат опфатени: Дератизација на подземниот канализациски систем во Општина Демир Хисар и урбаните населби: Сопотница, Суводол, Кутретино, Слепче, Слоештица и Велмевци; Дератизација на прифатниот канализационен систем на инфестирани објекти од посебен јавен интерес:

– Детски градинки;

– Воспитно образовни институции;

– Здравствени установи;

– Останати објекти во градот и урбаните населени места од јавен интерес на локалната самоуправа;

Дератизацијата ќе се изведува со поставување на родентициди, парафински блокови (отровни мамци) во канализационите шахти. Екипите и активностите на теренот ќе бидат обележани и заштитени со знаци за предупредување. Со цел успешно спроведување на дератизација како и да се избегнат евентуалните несакани последици граѓаните треба да ги превземат следните мерки:

⊗граѓаните, а посебно учесниците во сообраќајот на екипите од Центарот за јавно здравје да им овозможат непречен пристап до шахтите;

⊗во текот на спроведување на дератизацијата да се оневозможи пристап на населението до местата каде е спроведен и означен дератизациониот процес;

⊗ строго се забранува контакт, преместување и отстранување на родентицидните мамци;

⊗ да се оневозможи контакт на домашните животни и миленици со родентицидните мамци;

⊗ граѓаните ѓубрето од своите домови да не го растураат вон контејнерите;

⊗доколку дојдат во контакт со мртви глодари да не ги фаќаат и фрлаат, туку да се јават во отсекот за ДДД во Центарот за јавно здравје Битола.

Доколку граѓаните не се придржуваат на горенаведените превентивни мерки Центар за јавно здравје Битола се оградува од секаква одговорност од појава на несакани последици. За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Центарот за јавно здравје е 047 208-100, 047 208-120.

ЈЗУ Центар за јавно здравје- Битолa

   
 
ДНЕВЕН РЕД ЗА 23 СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР PDF Печати
Вести

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

.

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 23-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 15.05.2023 година (понеделник) со почеток во 11.00  часот во салата за состаноци во Домот на пензионери Демир Хисар

.

             - Усвојување на записник од 22-ра седница на Совет на општина Демир Хисар

               За седницата го предлагам следниот:

.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


            1. Усвојување на Квартален  Извештај за извршување на Буџетот за Општина Демир Хисар за извештаен период за квартал од 01.01.2023 до 31.03.2023  година.

            2. Измени и дополнување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година (прв ребаланс).

            3. Донесување на Одлука за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година.

            4. Донесување на Одлука за доделување на договор за изведување на градежно-занатски работи за уредување на јавна површина на ул. Маршал Тито во Демир Хисар.

            5. Донесување на Одлука за одобрување на приоритетен проект „Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини во Општина Демир Хисар“.

            6. Донесување на Одлука за кофинансирање на проект „Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини во Општина Демир Хисар“.

            7. Донесување на Одлука за основање на Локален економско-социјален совет на Општина Демир Хисар.

            8. Донесување на План за редовно одржување на општинските патишта на подрачјето на Oпштина Демир Хисар за 2023 година.

            9. Усвојување на Извештај за спроведување на оперативната програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Демир Хисар за сезона 2022/2023 година. 

           10. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички план вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП бр.1705 во КО Журче, Oпштина Демир Хисар.

           11. Донесување на Одлука за дополнување на Програмата за донесување на урбанистичките планови за Општина Демир Хисар за 2023 година.

           12. Разгледување на безбедносната состојба во основните и средното училиште во Општина Демир Хисар.

           13. Предлози и прашања

.

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

.

Бр.17-530/1                                                         Совет на општина Демир Хисар

08.05.2023 година                                                            Претседател    

Демир Хисар                                                               Љупчо Најдовски с.р.
 
ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ДЕМИР ХИСАР PDF Печати
Вести

ЧЕСТВУВАЊЕ ПО ПОВОД 120 ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

4.5.2023

.

patron-praznik-goce-delcev-1

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 1 од 282

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер