Дневен ред за 45-та седница на Совет на Општина Демир Хисар PDF Печати
Вести

21.12.2020

.

Врз основа на член 53 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар

(„Службен гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02) се донесува:

.

РЕШЕНИЕ

За свикување на 45-та седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 23.12.2020 година (среда) со почеток во 10:00 часот во салата за состаноци во СОУ „Крсте П. Мисирков“, Демир Хисар

 

-Усвојување на записник од 44-та седница на Совет на Општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од Итна седница на Совет на Општина Демир Хисар одржана на 07.12.2020

 За седницата го предлагам следниот:


Дневен ред

 1. Донесување на Решение за именување на член на УО на ООУ „Гоце Делчев“, Демир Хисар.
 2. Донесување на Решение за именување на член на УО на ООУ „Браќа Миладиновци“, с.Жван, Oпштина Демир Хисар.
 3. Донесување на Решение за именување на член на УО на ООУ „Даме Груев“, с.Смилево, Oпштина Демир Хисар.
 4. Донесување на Решение за именување на членови во Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот за 2021 година.
 5. Донесување на Одлука за утврдување на паричен надомест за секое новородено дете во Општина Демир Хисар во 2021 година.
 6. Донесување на Одлука за утврдување на паричен надомест за склучен брак во Општина Демир Хисар во 2021 година
 7.  Донесување на Програма за активностите на Oпштина Демир Хисар во областа на социјалната заштита во 2021 година.
 8. Донесување на Програма за активностите на Oпштина Демир Хисар во областа на спорт и млади во 2021 година.
 9. Донесување на Програма за активностите на Oпштина Демир Хисар за поддршка на здруженија и фондации во 2021 година.
 10. Донесување на Програма за активностите на Oпштина Демир Хисар во областа на здравствената заштита за 2021 година.
 11. Донесување на Програма за дезинсекција и дератизација во Општина Демир Хисар за 2021 година.
 12. Донесување на Програма за јавно осветлување за 2021 година на подрачјето на Oпштина Демир Хисар.
 13. Донесување на Програма за вршење на работите на одржување на јавната чистота во градот Демир Хисар во 2021 година.
 14. Донесување на Програма за контрола на популација на бездомни кучиња на територијата на Oпштина Демир Хисар за 2021 година.
 15. Донесување на Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина  Демир Хисар za 2021 година.
 16. Донесување на Програма за изградба и реконструкција на патишта и улици во Демир Хисар за 2020 година.
 17. Донесување на Програма за уредување на градежно земјиште во Демир Хисар за 2021 година.
 18. Донесување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Демир Хисар за 2020 година.
 19. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е2.1-Технички преглед на автомобили на КП 2762/1 за КО Слепче.
 20. Донесување на Одлука за поништување на Одлуката со бр. 17-89/11 од 29.01.2020 година.
 21. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е2.1-Технички преглед на автомобили на КП 1098 за КО Загориче, со цел утврдување на сообраќајно решение за објект Станица за технички преглед на автомобили.
 22. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1040/1 и 1040/2 за КО Суводол.
 23. Донесување на Програма за донесување на урбанистички планови за Општина Демир Хисар за 2021 година.
 24. Рзгледување на барањето од Благоја Шундовски.
 25. Предлози и прашања

.

Бр.17-1118/1                                                           Совет на Општина Демир Хисар
17.12.2020 година                                                             Претседател, 
Демир Хисар                                                               Благоја Станојоски


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер