Дневен ред за 46-та седница на Совет на Општина Демир Хисар PDF Печати
Вести

25.12.2020

.

Врз основа на член 53 став 1  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар

(„Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) се донесува:

РЕШЕНИЕ

За свикување на 46-та седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 29.12.2020 година со почеток во 10:00 часот во салата за состаноци во СОУ „Крсте П. Мисирков“, Демир Хисар

 .

 За седницата го предлагам следниот:

.

Дневен ред

  1. Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2021 година.
  2. Донесување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на административните службеници за 2021 година.
  3. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2021 година.
  4. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2021 година.
  5. Усвојување на деветмесечен извештај за финансиско работење на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за период од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година.
  6. Усвојување на Програма за работа на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2021 година.
  7. Донесување на Програма за работа на Советот на Oпштина Демир Хисар за 2021 година.
  8. Прашања и предлози

.

Бр.17-1132/1                                                           Совет на Општина Демир Хисар
22.12.2020 година                                                             Претседател, 
Демир Хисар                                                               Благоја Станојоски


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер