Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите Печати
Вести

.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА ЗА НАПРЕДОКОТ НА СОСТОЈБАТА СО ЕДНАКВИТЕ

МОЖНОСТИ ЗА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ПРИ ЕЛС, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

(pdf - верзија)