ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР PDF Печати
Вести

8.6.2021

Врз основа на член 52 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар

(„Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) се донесува:

.

Р Е Ш Е Н И Е

 

За свикување на ИТНА  седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 8.6.2021 година (вторник) со почеток во 11 часот во  просториите на  Дом на култура „Илинден, Демир Хисар

 

ДНЕВЕН РЕД:
  1.  Донесување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП ДЕХИ ТРАНС“ за 2021 година.
  2. Донесување на Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проектот „Подобрување на системот за заштита на животната средина во Пелагонискиот регион преку јакнење на институционалните капацитети за комунални услуги и заштита и безбедност на граѓаните, нивните материјални добра и природното и културното богатство“.
  3. Донесување на Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проектот „Подобрување на системот за заштита на животната средина во Пелагонискиот регион преку јакнење на институционалните капацитети за комунални услуги и заштита и безбедност на граѓаните, нивните материјални добра и природното и културното богатство“.
  4. Предлози и прашања. 

.

Бр.17-570/1                                                           Совет на Општина Демир Хисар
7.6.2021 година                                                             Претседател, 
Демир Хисар                                                               Благоја Станојоски
 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер