Дневен ред за 52-ра седница на Совет на Општина Демир Хисар Печати
Вести

Врз основа на член 53 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар

(„Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) се донесува:

.

РЕШЕНИЕ

За свикување на 52-ра седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 28.06.2021 година  (понеделник), со почеток во 11 часот во салата за состаноци во СОУ „Крсте П. Мисирков“, Демир Хисар

.

 

-Усвојување на Записник од 51 ва седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

-Усвојување на Записник од Итна седница на Совет на Oпштина Демир Хисар одржана на 08.06.2021 година

За седницата го предлагам следниот:

.

Дневен ред

  1. Донесување на Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ за 2021 година.
  2. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена  E1.13 за изградба на фотоволтаични централи, за КО Прибилци м.в. „Горни ливади“ 1.
  3. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена  E1.13 за изградба на фотоволтаични централи, за КО Прибилци м.в. „Горни ливади“ 2.
  4. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена  E1.13 за изградба на фотоволтаични централи, за КО Прибилци м.в. „Горни ливади“ 3.
  5. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена  E1.13 за изградба на фотоволтаични централи, за КО Прибилци м.в. „Горни ливади“ 4.
  6.  Разгледување-усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2020 година.
  7. Разгледување-усвојување на Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во 2020 година.
  8. Предлози и прашања. 

Бр.17-647/1                                                           Совет на Општина Демир Хисар
23.6.2021 година                                                             Претседател, 
Демир Хисар                                                               Благоја Станојоски