ДНЕВЕН РЕД ЗА 18. СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР PDF Печати
Вести

22.12.2022


Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) се донесува;

.

РЕШЕНИЕ

за свикување 18-та седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 26.12.2022 година (понеделник), со почеток во 11 часот

во салата за состаноци во Домот на пензионерите, Демир Хисар

.

За седницата го предлагам следниот:

.

.

ДНЕВЕН РЕД

.

  1. Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2023 година.
  2. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година.
  3. Донесување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година.
  4. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2023 година.
  5. Донесување на Одлука за времено финансирање на Општина Демир Хисар за 2023 година.
  6. Донесување на Буџетски календар на Општина Демир Хисар за 2023 година.
  7. Донесување на Програма за работа на Советот на Општина Демир Хисар за 2023 година.
  8. Предлози и прашања.   

.

Бр.17-1541/1                                                        Совет на Општина Демир Хисар
16.12.2022 година                                                             Претседател 
Демир Хисар                                                                   Љупчо Најдовски 


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер