Општина Демир Хисар има 9497 жители во 41 населено место. Селото Лесково е целосно иселено. Во дваесет населени места бројот на жителите е под 100, а во дваесет населени места бројот на жителите е над 100.

 

Табеларен преглед на број на население по населени места според пописот во 2002 година

Tabela-naselenie_po_mesni_zaednici

Табеларен преглед на структура на население според национална припадност

Tabela-naselenie_po_nacionalna_pripadnost

Табеларен преглед на структура на население според возраст

Tabela-naselenie_po_starost

Табеларен преглед на полова структура на население

Tabela-naselenie_po_pol

 

Табеларен преглед на структура на население според образование

Tabela-naselenie_po_pismenost

Табеларен преглед на број на домаќинства во општината

Domakinstva

Наталитет и миграција

 

Според пописот од 2002 година, просечната густина на населението е мала и изнесува 19,77 жители на еден км2 . Вака се движи бројот на население според попиите од 1994  и 2002 година:

 

Broj_na_naselenie_po_popisi

Миграционите движења (село - град) кои беа карактеристични на целата територија на Република Македонија, се случија и во овој регион. Големите напуштања на селата доведоа до тоа, селото Лесково да биде целосно иселено, а во повеќе села живеат мал број на жители, претежно стари лица.  Слична судбина на целосно иселување му се заканува и на с. Церово.

Миграцијата предизвика напуштање на големи површини обработливо земјиште, пасишта, ливади и шуми кои што, како економски потенцијал, останаа неискористени.