Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Буџет

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2024 ГОДИНА
ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2023 ГОДИНА
БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2023 ГОДИНА
ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2023 ГОДИНА
ВТОР РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2023 ГОДИНА
ТРЕТ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2023 ГОДИНА
ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2022 ГОДИНА
БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2022 ГОДИНА
ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2022 година
ВТОР РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2022 ГОДИНА

Одлука за проширување на буџет за 2022 година
Одлука за времено финансирање за 2022 година
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2022 година

ОДЛУКА за времено финансирање за периодот од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година
ОДЛУКА за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2021 година

ОДЛУКА за проширување на средствата на Буџетот на Општина ДЕМИР ХИСАР за 2021 година

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2020 ГОДИНА
БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2020 ГОДИНА
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2020 ГОДИНА – ПРВ РЕБАЛАНС
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2020 ГОДИНА – ВТОР РЕБАЛАНС

Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година
Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2020 година

Одлука за благајничкиот максимум за 2020 година

Skip to content