Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Е-услуги

Е-ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМЛинк пријави проблем
ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕhttps://www.gradezna-dozvola.mk/
ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕhttps://zels.gradezno-zemjiste.mk/
ИНФОРМАЦИСКИСИСТЕМ ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПРИ РАСПОЛАГАЊЕ СО ДВИЖНИ И НЕДВИЖНИ СТВАРИ https://e-stvari.mk/
НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА Е-УСЛУГИhttps://uslugi.gov.mk/
Skip to content