Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ООУ Браќа Миладиновци с. Жван

Основното училиште “Браќа Миладиновци” се наоѓа во село Жван, на магистралниот пат кој ги поврзува општините Демир Хисар и Кичево.

Училиштето има една централна зграда во која учат ученици од VI до IX одделение и каде се реализира предметна настава. Училиштето располага и со подрачни училишта во селата Жван, Сопотница  и Доленци каде што учат ученици од I до V одделение во одделенска настава.

Централната зграда располага со 4 училници за изведување на редовна настава, една училишна библиотека, кабинет по информатика, креативен центар за драмска секција и активности по музичко образование, спортска сала и игралиште и кабинет за работа со деца кои имаат посебни образовни потреби. Наставата се изведува на македонски јазик во една смена. Наставниот кадар го сочинуваат наставници од одделенска и предметна настава, а стручната служба е составена од следните вработени: директор, секретар, благајник, психолог, дефектолог и библиотекар. Техничката служба е составена од хигиеничари во централната зграда и во подрачните училишта. Училиштето е основано во далечната 1961 година, а со изведување настава започнало на 1-ви септември, една година подоцна. Во него учеле ученици кои денес се и познати имиња во светот на македонската книжевност: Петре М. Андреевски, Раде Силјан, Божин Павловски, Горјан Петревски и други.

Директор: Николче Крстевски
Контакт тел. 071 235 983
Електронска адреса: brakamiladinovcizvan@yahoo.com
Веб страна: https://brakamiladinovcizvan.com/

   

Skip to content