Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ТППЕ Демир Хисар

ОСНОВАЊЕ:

Територијална противпожарна единица Демир Хисар официјално започнала со работа на 10 јануари 1994 година.

Во тој период се среќаваат и како приправници, односно обавуваат пракса во ТППЕ Битола се до јануари 1995 година и тоа 8 вработени + командир.

ТППЕ Демир Хисар функционира под Министерството за внатрешни работи се до 2005 година, а од 13.9.2005 се наоѓа под единицата на Локалната самоуправа.

СТРУКТУРА:

Во моментов ТППЕ Демир Хисар има 9 вработени.

НАДЛЕЖНОСТИ:

– ги врши работите на гасење на пожари на подрачјето на општината;
– отстранува непосредни опасности за настанување на пожар;
– превзема мерки и активности за спасување на животот на граѓаните, заштита на имотот на граѓаните загрозени од пожари и експлозии;
– укажува техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
– други работи при несреќи и непогоди, врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничка опременост и услови за работа, заедно со територијалните противпожарни единици на општините во Република Македонија дејствуваат како Противпожарна единица на Република Македонија заради оперативно дејствување при гасење на пожари од поголеми размери на цела територија на Р. Македонија;
– дава помош кога е побарана од други држави за гасење пожар, води посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гасење, интервенции за други настани според единствената евиденција од Дирекцијата за заштита и спасување посебно за периодични испитувања и проверка на исправнота за против пожарна опрема на ТПП, врши тековна проверка и одржување на механиката, дава противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации во координација со ПЕ за внатрешни работи, врши обука од областа на противпожарна заштита, едукација на граѓани за заштита од пожари преку предавања, медиуми како и други работи што ќе му бидат доверени.  

  ВОЗЕН ПАРК:

  ТППЕ Демир Хисар моментално располага со следниве возила:

  • теренско возило 4х4, со опрема за гасење на шумски пожари обезбедено во 2019 година марка ISUZU;
  • навално противпожарно возило марка FAP,
  • LADA NIVA,
  • навално возила марка “IVEKO” од 2015 година
  • ново современо противпожарно возило, обезбедено во 2022 година, марка FORD.

  Адреса: ул.”29-ти Ноември” бб Демир Хисар
  Телефон: 193
  Телефон: 076 359 832
  Командир на одделение: Васко Илиевски

  Skip to content