Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКУВАЊЕ НА КОМПЛЕКС ОД ГРАДБИ НА ДЕЛ ОД КП 68 КО СТРУГОВО, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Превземете: ИНВЕСТИТОР НА ПЛАНОТ: ДООЕЛ ЗОРЛУ ГЛОБАЛ РЕСЕН ОДОБРУВА: ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Повеќе »

ПРОЕКТ: “10 ЗА ДЕМИР ХИСАР”

Почитувани граѓани на Општина Демир Хисар, Локалниот економско-социјален совет на Општина Демир Хисар реализира проект “10 ЗА ДЕМИР ХИСАР”. Проектот “10 ЗА ДЕМИР ХИСАР” е поврзан со предизборните активности кои ги реализираат политичките партии во пресрет на парламентарните избори за

Повеќе »

Јавен повик за одржување на јавна расправа, јавна презентација и стручна расправа, КО Стругово

Општ јавен повик за одржување на јавна расправа, јавна презентација и стручна расправа по Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за изградба на површинскисоларни и фотоволтаични електрани -градби за производство на електрична енергија од обновливи со моќност

Повеќе »

Општина Демир Хисар го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Демир Хисар го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад кој е прв стратешки документ од оваа област. Во него се идентификувани состојбите и проблемите со отпадот и креирани се цели и активности за нивно решавање. Со Локалниот

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 33-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 33-та седница на  Совет на општина Демир

Повеќе »

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб КО Жван

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10/(20)/0,4 kV), 50 КВА и линиски вод 10(20) kV за снабдување со електрична енергија на Базна станица за мобилна телефонија- PLP 4088, со намена

Повеќе »

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ КО СУВО ГРЛО

За планскиот документ изработка на Урбанистички План вон населено место КО Суво Грло на градежни парцели КП бр. 359, КП бр. 360, КП бр. 361, КП бр. 363, КП бр. 364, КП бр. 365, КП бр. 366, КП бр.574, КП

Повеќе »

Извештај за имплементација на интегритет 2023 година

– информативна вест 22.1.2024 Во согласност со член 17 алинеја 18 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија” бр.12/19), Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) има надлежност да презема активности во

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 32-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 32-та седница на  Совет на општина Демир

Повеќе »
Skip to content