ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ

Изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница  со бетонски столб (БСТС 10(20)/0,4КV), 50KBA и линиски вод 10 (20)КV за снабдување со електрична енергија на Базна станица за мобилна телефонија-PLP4088, со намена Е1.8( инфраструктури

Повеќе »

Решение за одобрување проектна програма ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СО МОСТ НА РЕКА ЖУРЕШНИЦА КАЈ СЕЛО ЖУРЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Решение за одобрување проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1- Сообраќајни инфраструктури, Е1.1-Јавни патишта со пратечки градби и инсталации, ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СО МОСТ НА РЕКА ЖУРЕШНИЦА КАЈ

Повеќе »

Дневен ред, 29-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за

Повеќе »

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Вон опфат на Урбанистички план – Грин Енерџи

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Вон опфат на Урбанистички план за Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија  Среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од К.П. бр.5108, дел од К.П. бр.4009, дел од К.П. бр.4022, КО Сопотница и дел од

Повеќе »

Покана: Состанок за креирање на Буџет и програми за 2024

Согласно донесениот заклучок од страна на Советот на Општина Демир Хисар, а во духот на транспаретноста во работењето на општината во поглед на вклучување на граѓаните во процесите на донесување на одлуки, Ве покануваме да присуствувате на заеднички состанок Со

Повеќе »

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За плански документ изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8- Инфраструктури за пренос електрична енергија –среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од КП. бр.5108; дел од КП бр.4009; дел од КП бр. 4022; КО

Повеќе »

Соопштение за јавен увид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НАУРБАНИСТИЧКИ ПЛАНза изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10 (20) / 0,4 kV), 50 кВА и линиски вод 10 (20) kV за снабдување со електрична енергијана Базна Станица за мобилна телефонија – PLP4088, со

Повеќе »

Дезинсекција комарци – Прва Фаза 2023 год.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А ПРВА ФАЗА ОД ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА КОМАРЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и препораките на Министерството

Повеќе »

Информација во врска со предстојната превентивна систематска дератизација на Општина Демир Хисар

Се информираат жителите на Општина Демир Хисар дека на ден 18. 05. 2023 год, екипи на Центарот за јавно здравје – Битола ќе спроведуваат активности на теренот во смисол на спроведување на пролетната прва фаза од превентивната систематска дератизација т.

Повеќе »
Skip to content