ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Стратешки документи

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ ПЕРИОД НА ВАЖНОСТ
Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозени подрачја во Општина Демир Хисар /
ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ до завршување на проекотот
ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 2019-2022
СТРАТЕГИЈА ЗА ТУРИЗАМ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР СО АКЦИОНЕН ПЛАН 2021-2024
УРБАНИСТИЧКА РЕВИЗИЈА ЗА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР од Септември, 2018
Skip to content