Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Формулари и обрасци

Формулари за електронско пополнување

Изјава за согласност за користење на лични податоци

УРБАНИЗАМ

Барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Изјава за согласност за користење на лични податоци

Пријава за комунална такса за фирмарина

 

Даночна пријава – за утврдување на данок на наследство и подарок

 

Даночна пријава – за утврдување на данок на промет на недвижности

 

Даночна пријава – за утврдување на данок на имот

 
Skip to content