Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Детска градинка Втори септември – Демир Хисар

Историјат и општи информации

Детската граадинка во Демир Хисар е основана на 31.10.1978 година, со Одлука  na Општинската самоуправна заедница за општествена заштита на децата (ОСИЗ), со назив “Комбинирана детска установа“. Институцијата располага со објект од 1000 ми дворна површина  од 2000 м2.

Дејноста се извршува во 7 занимални со вкупна површина од 300 м2 наменети за детски јасли и градинка, сала за разновидни активности и други простории.

Дејност

Дејноста на детската градинка е, згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Истата се остварува преку згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско – рекреативни и културно – забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето, поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до шестгодишна возраст, односно до вклучување во основното образование.

Глобални визии

Со оглед на значењето на предучилишното воспитание и образование, се наметнува потребата, во иднина, во општината Демир Хисар, секое дете да биде опфатено со некој вид предучилишно воспитание и образование. Можните решенија се гледаат низ неколку глобални визии на установата:

– целосно вложување и ангажирање на постојниот кадар и искористување на просторот;

– организирање на „патувачка“ градинка;

– организирање на алтернативни установи со полудневна програма;

– обука на родителите на деца во насока на позитивен став за значењето на образованието за сите деца;

– перманентно усовршување на воспитно – образовниот кадар итн.

Реализирани проекти

– промена на стандардите за работа со деца од 6 години;

– подобрена исхрана според прописите на Заводот за домаќинство;

– целосна замена на старите радиоактивни салонит табли со пластифицирана ламарина;

– набавка и замена на теписи и патеки во занимални, аудио, видео и бела техника, дидактички материјал, внатрешно осветление и др.

Адреса: ЈОУД Детска градинка „Втори септември“ ул. Маршал Тито, бб, 7240 Демир Хисар
Телефон/факс: (+389) 276 141
E – mail: joudgvtoriseptemvri@yahoo.com
Директор, Андријана Цветковска

Skip to content