Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Синдикална организација

Синдикалната организација при Општина Демир Хисар е формирана на 17.06.2020 година, a со Решение од Централен регистар од 24.06.2020 година евидентирана е како подружница на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија (УПОЗ), во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ). Правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените во Општина Демир Хисар се регулирани со Колективен договор на ниво на работодавач кој е склучен помеѓу Градоначалникот на Општина Демир Хисар, Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Демир Хисар.

Skip to content