Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Завршни сметки

КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2023 ГОДИНА
ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2023 ГОД.
ЗАВРШНА СМЕТКА 2023 ГОД. ДОМ НА КУЛТУРА „ИЛИНДЕН“ ДЕМИР ХИСАР
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2023 ГОДИНА ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ ДЕМИР ХИСАР
КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2022 ГОДИНА
ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗА 2022 ГОД.
ЗАВРШНА СМЕТКА 2022 ГОД. ДОМ НА КУЛТУРА „ИЛИНДЕН“ ДЕМИР ХИСАР
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА


Skip to content