Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Слободен пристап до информации од јавен карактер


Општината Демир Хисар,  во согласност член 3, став 1, алинеја 1 од  Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 101 од 2019 г.)  е имател на информации од јавен карактер.

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер  за службено лице кое ќе посредува  и ќе укажува помош при остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер  Градоначалникот на  Општина Демир Хисар го назначува лицето:

 – М-р Игор Дамјаноски, Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

   тел.: 047/ 552-661

   е-пошта: opstinademirhisar@yahoo.com

                  igor.damjanoski@demirhisar.gov.mk

                  igorzab1@yahoo.com

Годишен извештај за информации од јавен карактер
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2023 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2022 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2021 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2020 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2018 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2017 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2016 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2015 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2014 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2013 година

Барања и одговори на информации од јавен карактер

2023 ГОДИНА
Буџетски документи 2022
Финансиски трансфери по разни основи
Интегритет, антикорупциска програма, процедури и реализација на јавни набавки
Избор за месна самоуправа за 2022
Јавна набавка на улично осветлување
Јавни набавки и лица вклучени во процесот
Капитални инвестиции од државен буџет од 2015 до 2022
Консултации со граѓани за буџет 2023
Консултации со граѓани за буџет 2024
Локален младински совет
Локални акциски планови за заштита на животната средина
Меѓуопштинска соработка
Младински центар и младински совет
Младински политики
Одлука за комунален ред
Политики против родово базирано насилство
Пријави за корупција за животната средина
Природни непогоди 2003-2023
Регионален план за управување со отпад
Учество на граѓаните во несување на одлуки
Возила и вработени во ТППЕ Демир Хисар
Заштита на животната средина и депонии
Завршна сметка за 2022
2022 ГОДИНА
2021 ГОДИНА
2020 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР
ИНФОРМАЦИЈАЛокација
1. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои се утврдени со закон Надлежности на општината 
Статут на Општина Демир Хисар  
Измена на Статут 2023
– Измена на Статут 2021
– Измена на Статут 2019
– Измена на Статут 2014
– Измена на Статут 2013
– Измена на Статут 2009
– Измена на Статут 2005
2. Податоци за контакт на институцијата– Податоци за контакт на институцијата
3. Податоци за функционерот, односно одговорното лице на институцијата– Податоци за функционерот,односно одговорното лице на институцијата
4.  Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации– Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување – Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување 
– Упатство за прием на пријави 
– Измена на упатство за прием на пријави 
– Правилник за внатрешно пријавување 
– Закон за заштита на укажувачи
6. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон – Список на лица вработени во институцијатасо позиција, службен е-маил и службен телефон
7. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателотна информации, поврзани со регистарот на прописи објавениво службеното гласило – Регистар на Закони
8. Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува институцијата во вид на подзаконски актиПравилник за систематизација 
– Измена 11.04.2018
– Измена 23.04.2018
– Измена 09.05.2019
– Измена 14.11.2019
– Измена 24.12.2019

– Измена 28.01.2020 
– Измена 15.10.2020 
– Измена 21.01.2021 
– Измена 26.08.2021 
– Измена 30.11.2021 
– Измена 19.10.2022 
– Измена 07.03.2023
– Измена 03.07.2023

– Измена 27.10.2023
– Правилник за внатрешна организација 
– Упатство за прием на пријави од укажувачи 
– Колективен договор
– Анекс на колективен договор
9. Органограм за внатрешна организација на институцијата Органограм
10. Стратешки планови и стрaтегии за работа на институцијата https://demirhisar.gov.mk/dokumenti/strateshki-dokumenti/
11. Годишни планови и програми за работа на институцијата https://demirhisar.gov.mk/dokumenti/godishni-programi-za-rabota/
12. Годишен Буџет и завршна сметка на институцијатаhttps://demirhisar.gov.mk/budhet-i-finansirane/budhetski-dokumenti/budhet/

– https://demirhisar.gov.mk/budhet-i-finansirane/budhetski-dokumenti/zavrshni-smetki/
13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијатаhttps://demirhisar.gov.mk/budhet-i-finansirane/budhetski-dokumenti/kvartalni-izveshtai/
14. Ревизорски извештаи https://demirhisar.gov.mk/dokumenti/revizorski-izveshtai/
15. Видови услуги кои ги дава институцијата – https://demirhisar.gov.mk/registar-na-uslugi/
16.Тарифници за надоместоци за издавање на реални актиhttps://demirhisar.gov.mk/registar-na-uslugi/
17. Поднесување на барање за пристап до информации– Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 
– Упатство за спроведување на законот 
– Надоместок на материјални трошоци 
– Барање за пристап до информации од јавен карактер 
– Образец за жалба
18. Целокупна документација за јавните набавки,за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерствоhttps://demirhisar.gov.mk/budhet-i-finansirane/javni-nabavki/
19. Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои сеоднесуваат на актите од надлежноста на институцијата https://demirhisar.gov.mk/dokumenti/godishni-programi-za-rabota/
20. Соопштенија до јавноста за работи преземени од интернет страницата на институцијата во согласностсо законските надлежности, информативни билтени,службени гласила и друго– https://demirhisar.gov.mk/lokalna-samouprava/sovet-na-opshtina-demir-hisar/sluzhben-glasnik-na-opshtinata/

https://demirhisar.gov.mk/kategorija/novosti/

https://demirhisar.gov.mk/kategorija/soopshtenija/

https://demirhisar.gov.mk/kategorija/oglasi/

https://demirhisar.gov.mk/kategorija/javni-povici/
21. Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор – Линк
22.Статистички податоци за работата, како идруги информации, акти и мерки со кои се влијае на живототи работата на граѓаните и кои произлегуваатод надлежноста и работата на имателот на информации – Линк
23. Други информации кои произлегуваат од  надлежноста и работата на институцијата – Линк
Skip to content