Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Дневен ред на седниците на советот

Дневен ред на седниците на советот за 2024 година

Дневен ред на седница број 36 од 23.05.2024

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 36-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 23.05.2024 година (четврток) со почеток во  12 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

-Усвојување на записник од 35-та седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Донесување на Решение за разрешување и  именување на членови во УО на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 2. Донесување на Решение за разрешување и именување на член во Надзорен одбор на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 3. Усвојување на Финансиски извештај за ЈП „Дехи Транс“ Демир Хисар за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година.
 4. Усвојување на Извешта за спроведување на оперативната програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Демир Хисар за сезона 2023/2024 година
 5. Информација за статусот на недвиниот имот сопственост на општина Демир Хисар.
 6. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-497/1Совет на општина Демир Хисар
16.05.2024 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски с.р.
Дневен ред на седница број 35 од 30.04.2024

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 35-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 30.04.2024 година (вторник) со почеток во  12 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

-Усвојување на записник од 34-та седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Усвојување на Квартален извештај за реализација на Буџетот на општина Демир Хисар за период 01.01.2024 до 31.03.2024 година.
 2. Донесување на План за редовно одржување на општинските патишта на подрачјето на Oпштина Демир Хисар за 2024 година
 3. Донесување на Решение за именување на Предлог листа на кандидати за Претседател и членови на Општински совет за безбедност во сообраќајот на патиштата.
 4. Донесување на Одлука за кофинансирање на проект ,,Реновирање на селскиот дом во с.Суводол”.
 5. Разгледување на состојбата во средното општинско училиште „Крсте П. Мисирков“ Демир Хисар.
 6. Разгледување на состојбата со игралиштето во Слепче и изградбата на фотоволтаици во негова близина.
 7. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17- 451/1 Совет на општина Демир Хисар
19.04.2024 година  Претседател,
Демир Хисар Љупчо Најдовски с.р.
Дневен ред на седница број 34 од 14.03.2024

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 34-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 14.03.2024 година (четврток) со почеток во  12 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

-Усвојување на записник од 33 та седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од вонредна седница на Совет на општина Демир Хисар одржана на 13.02.2024 година

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за прифаќање на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Могила и општина Демир Хисар.
 2. Донесување на Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Демир Хисар.
 3. Донесување на Одлука за прифаќање на Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и општина Демир Хисар.
 4. Донесување на Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Демир Хисар.
 5. Донесување на Завршна сметка на Буџетот на општина Демир Хисар за 2023 година.
 6. Донесување на Годишен извештај за реализација на Буџетот на општина Демир Хисар за 2023 година.
 7. Донесување на Одлука за усвојување на извештајот за извршениот годишен попис на средства, побарувања и обврски во општина Демир Хисар со состојба на ден 31.12.2023 година.            
 8. Усвојување на Извештај за остварено право на паричен надомест за новородено дете во Општина Демир Хисар во 2023 година.
 9.  Усвојување на Извештај за остварено право на паричен надомест за склучен брак во Општина Демир Хисар во 2023 година.
 10. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата од областа на социјалната заштита во 2023 година.
 11. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар во областа на спорт и млади во 2023 година.
 12. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар за поддршка на здруженија и фондации во 2023 година.
 1. Усвојуавње на Извештај за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2023 година на подрачјето на Општина Демир Хисар.
 1. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар во областа на здравствената заштита за 2023 година.
 2. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за дезинсекција и дератизација во Општина Демир Хисар за 2023 година.
 1. Усвојување на Извештај за реализација на Годишна Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 1. Усвојување на Завршна сметка на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2023 година.
 1. Усвојување на Годишен извештај за реализација на програмата за јавна чистота за 2023 година.
 2. Усвојување на Извештај за реализација на Планот за работа на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2023 година.
 • Донесување на Решение за разрешување и именување на членови во УП на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 •    Донесување на Решение за разрешување и именување на член во Надзорен одбор на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 • Разгледување на Барање од Зоре Ристевски од с.Журче.
 • Предлози и прашања.      

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-286/1 Совет на општина Демир Хисар
01.03.2024 година Претседател,
Демир Хисар Љупчо Најдовски с.р.
Дневен ред вонредна седница на совет 13.02.2024

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 61 од Статутот на Општина Демир Хисар(„Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19,7/21 и 21/23), како и член 52 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на  Вонредна седница на Советот на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  13.02.2024 година (вторник) со почеток во 12 часот во салата за состаноци во Домот на пензионери Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност Демир Хисар
 2. Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проектот ,,Искористување на конкурентските предности на Пелагонискиот регион преку подобрување на патната инфраструктура”.
 3. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство,а евентуалн о отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-207/1Совет на Општина Демир Хисар
12.02.2024 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски

                

Дневен ред на седница број 33 од 08.02.2024

          Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 33-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 08.02.2024 година (четврток) со почеток во  12 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

-Усвојување на записник од 32 ра седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Донесување на Буџет на општина Демир Хисар за 2024 година.
 2. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2024 година.
 3. Донесување на Одлука за благајнички максимум на општина Демир Хисар за 2024 година.
 4. Донесување на Одлука за кофинансирање на проект „Подобрување на условите за живеење во Демир Хисар, преку реконструкција на тротоар на ул. „Битолска“, Општина Демир Хисар“.
 5. Усвојување на Квартален извештај за реализација на буџетот на општина Демир Хисар за извештајнот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 6. Донесување на Одлука за дополнување на Програмата за урбанистички планови на општина Демир Хисар за 2024 година.
 7. Донесување на Одлука за отуѓување на земјиште во Сопотница КП 1265 400м2 КО Сопотница сопственост на општина Демир Хисар.
 8. Предлози и прашања.      

Напомена: Седничкиот материјал за точките 1, 2 и 3 ви е доставен со седничкиот материјал од 31 вата седница.

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-150/1                                                       Совет на општина Демир Хисар
01.02.2024година                                                       Претседател,
Демир Хисар                                                           Љупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 32 од 24.01.2024

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 32-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 24.01.2024 година (среда) со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите  Демир Хисар

-Усвојување на записник од вонредна седница на Совет на општина Демир Хисар оддржана на 19.12.2023 година

-Усвојување на записник од вонредна седница на Совет на општина Демир Хисар оддржана на 21.12.2023 година

-Усвојување на записник од вонредна седница на Совет на општина Демир Хисар оддржана на 21.12.2023 година

-Усвојување на записник од 30 та седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од 31 ва седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 2. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 3. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 4. Донесување на Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Демир Хисар и општина Могила.
 5. Донесување на Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 6. Усвојување на Годишна Програма за работа и развој на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2024 година.
 7. Донесување на Решение за разрешување и именување на членови во Управен одбор на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 8. Донесување на Решение за разрешување и именување на член во Надзорен одбор на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 9. Усвојување на извештај за работа на Советот на општина Демир Хисар за 2023 година.
 10. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во Општина Демир Хисар за 2023 година.
 11. Предлози и прашања.      

НАПОМЕНА: Седничкиот материјал по точките 1,2 и 3 Ви е доставен со седничкиот материјал од 31 вата седница, а за  точките  7 и 8 седничкиот материјал ви е доставен со материјалите од 30 тата седница.

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.                                                          

Бр.17-88/1
17.01.2024 година
Демир Хисар
Совет на Општина Демир Хисар
Претседател
Љупчо Најдовски

Дневен ред на седниците на советот за 2023 година

Дневен ред на седница број 31 од 26.12.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам,

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 31-ва седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  26.12.2023 година (вторник) со почеток во 12  часот во салата за состаноци во дом на пензионерите

Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за усвојување на Акцискиот план на Локалниот Економски-социјален совет на Општина Демир Хисар за 2024 година (со опис на активностите од формирањето).
 2. Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 3. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 4. Донесување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2024 година.
 5. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 6. Донесување на Одлука за времено финансирање на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 7. Донесување на Буџетски календар на општина Демир Хисар за 2024 година.
 8. Донесување на Одлука за усвојување на Локален Акциски План за управување со отпад на општина Демир Хисар за период 2024-2025
 9. Донесување на Програма за работа на Советот на општина Демир Хисар за 2024 година.
 10. Донесување на Одлука за утврдување на надоместок за претседател и членови во Управен и надзорен одбор на ЈП „Дехи Транс“ Демир Хисар.
 11. Донесување на Одлука за утврдување на надоместок за претседател и членови на Управен и надзорен одбор на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 12. Донесување на Решение за разрешување и именување на член во Статутарно правна комисија.
 13. Разгледување на барање од Пилачевски Добре од с.Слепче.

14. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1245/1Совет на општина Демир Хисар
21 .12.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 30 од 22.12.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам,

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 30-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  22.12.2023 година (петок) со почеток во 12  часот во салата за состаноци во дом на пензионерите

Демир Хисар

-Усвојување на записник од 29 -та седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Разгледување на извештајот од оддржаната средба на градоначалникот со претседателите на месните заедници.

2. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Статутарна одлука  бр.07-182/4 од 10.06.2005 година

3. Донесување на Одлука за утврдување на паричен надомест за секое новородено дете во Општина Демир Хисар во 2024 година.

4. Донесување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства кои имаат запишано прваче во учебната 2024/2025 година во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Демир Хисар.

5.Донесување на Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште утврдена врз основа на извршените купопродажби во предходната година на подрачјето на Општина Демир Хисар.

6. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на социјалната заштита во 2024 година.

7. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на спорт и млади во 2024 година.

8. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар за поддршка на здруженија и фондации во 2024 година.

9. Донесување на Програма за дезинсекција и дератизација во Општина Демир Хисар за 2024 година

10. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на здравствената заштита во 2024 година.

11. Донесување на Програма за јавно осветлување за 2024 година на подрачјето на општина Демир Хисар.

12.Донесување на Годишна програма за вршење на работите на одржување на јавната чистота во градот Демир Хисар во 2024 година.

13.Донесување на Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на  Општина Демир Хисар во 2024 година.

14. Донесување на Програма за изградба и реконструкција на патишта и улици во Демир Хисар за 2024 година

15. Донесување на Програма за уредување на земјиште во Демир Хисар за 2024 година.

16. Донесување на Програмата за  Урбанистички планови за Општина Демир Хисар за 2024 година.

17. Донесување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Демир Хисар за 2024 година.

18.Донесување на Годишна Програма за активности еднакви можности на жените и мажите во општина Демир Хисар за 2024 година.

19. Донесување на Решение за именување член во Управен одбор во ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар.

20. Усвојување на Финансиски извештај за работа на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за период 01.01.2023-30.09.2023 година.

21. Разгледување на барање од Сaња Шилковски од Демир Хисар.

22. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1224/1Совет на општина Демир Хисар
15.12.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред вонредна седница на совет 21.12.2023

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 61 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21) и член 52 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на  Вонредна седница на советот на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  21.12.2023 година (вторник) со почеток во 14.30 часот

во кабинетот на градоначалникот на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 2. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство,а евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1241/1Совет на општина Демир Хисар
21.12.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред вонредна седница на совет 20.12.2023

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 61 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21) и член 52 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на  Вонредна седница на советот на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  21.12.2023 година (вторник) со почеток во 11.30 часот

во салата за состаноци во дом на пензионерите

Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 2. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство,а евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1238/1Совет на општина Демир Хисар
20.12.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред вонредна седница на совет 19.12.2023

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 61 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21) и член 52 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на  Вонредна седница на советот на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  19.12.2023 година (вторник) со почеток во 12 часот во салата за состаноци во дом на пензионерите Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Демир Хисар и Општина Ресен.
 2. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство,а евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1232 /1Совет на општина Демир Хисар
19.12.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 29 од 30.11.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам,

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 29-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  30.11.2023 година (четврток) со почеток во 15.00  часот во салата за состаноци во дом на пензионерите

Демир Хисар

-Усвојување на записник од 28 -ма седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Разгледување на извештајот од оддржаната средба на градоначалникот со претседателите на месните заедници.
 2. Донесување на Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Демир Хисар Општина Могила.
 3. Донесување на Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Демир Хисар и Општина Могила.
 4. Донесување на Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Демир Хисар Општина Ресен.
 5. Донесување на Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Демир Хисар и Општина Ресен.
 6. Донесување на Одлука за продажба на објект во с.Зашле сопственост на општина Демир Хисар.
 7. Донесување на Одлука за продажба на објект во с.Вирово сопственост на општина Демир Хисар.
 8. Донесување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-возила во сопственост на општина Демир Хисар, на ЈКП ,,Комуналец” од Демир Хисар.
 9. Донесување на Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на СОУ „Крсте П. Мисирков“ Демир Хисар.
 10. Усвојување на Финансиски извештај за ЈП „Дехи Транс“ Демир Хисар за период од 01.01.2023 до 30.09.2023 година.
 11. Разгледување на Програма за реализација на ученичка екскурзија за III одделение во ООУ “Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 12. Разгледување на Програма за реализација на ученичка екскурзија за VI одделение во ООУ “Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 13. Разгледување на Програма за реализација на ученичка екскурзија за IX одделение во ООУ “Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 14. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17- 1173/1Совет на општина Демир Хисар
23.11.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 28 од 16.10.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам,

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 28-ма седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  16.10.2023 година (понеделник) со почеток во 12.00  часот во салата за состаноци во дом на пензионерите

Демир Хисар

-Усвојување на записник од 27-ма седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Донесување на Решение за разрешување и именување на членови во Управен одбор во ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 2. Усвојување на Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за извештаен период за квартал од 01.01.2023 до 30.09.2023 година.
 3. Измени и дополнување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2023 година (трет ребаланс).
 4. Донесување на Одлука за делегирање на надлежност за зимско одржување  на општински патишта и улици за сезона 2023/2024 година.
 5. Донесување на Решение за именување на Комисија за унапредување на правата на пациентите.
 6. Усвојување на Финансиски извештај за ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за период од 01.01.2023 до 30.06.2023 година.
 7. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17- 1042/1Совет на општина Демир Хисар
09.10.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 27 од 29.09.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам,

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 27-ма седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  29.09.2023 година (петок) со почеток во 12.00  часот во салата за состаноци во дом на пензионерите Демир Хисар

-Усвојување на записник од 26-та седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проектот “Искористување на конкурентските предности на Пелагонискиот регион преку подобрување на патната инфраструктура“.
 2. Разгледување на состојбата со изградба на храмот Св „Кирил и Методиј“ Демир Хисар и Информација за сопственоста на земјиштето наменето за изградба на храм.
 3. Донесување на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општина Демир Хисар за сезона 2023/2024 година.
 4. Усвојување на Извештај за работа на СОУ „Крсте П Мисирков“  Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.
 5. Усвојување на Годишна програма за работа на СОУ „Крсте П. Мисирков“  Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 6. Давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици од 25 во СОУ „Крсте П Мисирков“ Демир Хисар за 2023/2024.
 7. Усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар за 2022/2023 година.
 8. Усвојување на Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар за 2023/2024 година.
 9. Донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Правилникот за утврдување на износот на надоместокот на трошоците за престој на деца во ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар.
 10. Донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемен односно намален број на деца организирани во групи во ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар за 2023/2024 година.
 11. Донесување на Решение за давање согласност на Ценовникот на услуги за превоз од страна на  ЈП Дехи Транс Демир Хисар.
 12. Донесување на Одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар.
 13. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-928/1Совет на општина Демир Хисар
22.09.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 26 од 25.08.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 26-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  25.08.2023 година (петок) со почеток во 11.00  часот во салата за состаноци во Домот на култура „Илинден“

Демир Хисар

-Усвојување на записник од 25-та седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска документација .
 2. Донесување на Одлука за давање согласност на измена и дополнување на планот за вработување на општина Демир Хисар за 2023 година.
 3. Давање согласност на Годишен план за вработување на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2024 година.
 4. Измени и дополнување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2023 година (втор ребаланс)
 5. Донесување на Одлука за поништување на одлуката за издавање на деловен простор  под закуп – дел од Дом на културата во с.Слепче,  сопственост на  општина Демир Хисар бр.17-57/2 од 17.01.2023.
 6. Донесување на Одлука за издавање на деловен простор  под закуп – дел од Дом на културата во с.Слепче,  сопственост на  општина Демир Хисар.
 7. Давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Демир Хисар за 2024 година.
 8. Донесување на Одлука за дополнување на програмата за донесување на    урбанистичките планови општина Демир Хисар за 2023 година.
 9. Усвојување на Годишна програма на ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 10. Усвојување на Извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.
 11. Усвојување на Годишна програма на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван општина  Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 12. Усвојување на Извештај за работа на ООУ „Даме Груев“ с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.
 13. Усвојување на Годишна програма на ООУ „Даме Груев“ с.Смилево општина  Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 14. Давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „ДехиТранс“ Демир Хисар за 2024 година.
 15. Усвојување на Финансиски извештај за работењето на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ Демир Хисар за 2023 година за период од 01.01.2023-30.06.2023 година.
 16. Давање согласност на Ценовникот за вршење на услуги за  за превоз од страна на  Јавното претпријатие Дехи Транс-Демир Хисар.
 17. Донесување на Одлука за доделување на финансиска помош на ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар.
 18. Донесување на Одлука за давање согласност на Првилникот за утврдување на износот на надоместокот на трошоците за престој на децата во ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар.
 19. Предлози и прашања

Напомена: Седничкиот материја за точките 9, 11 и 12 кои се однесуваат на Програмите за работа за 2023/2024 за трите основни училишта ќе ви биде доставени по електронски пат на вашата е-mail адреса поради обемност на материјалите истите не сме во можност да ви ги доставиме во печатена форма.

Седничкиот материјал за точките 7 и 18   ви  е  доставен со седничкиот материјал од 25 седницата на совет.

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-804/1Совет на општина Демир Хисар
17.08.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 25 од 20.07.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар(„Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 25-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 20.07.2023 година (четврток) со почеток во 10 часот во салата за состаноци во Домот на култура ,,Илинден” Демир Хисар

-Усвојување на записиник од 24-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Усвојување на Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за извештаен период за квартал од 01.01.2023 до 30.06.2023 година.
 2. Донесување на Одлука за доделување на договор за изведување на градежно-занатски работи за реконструкција на препумпна станица во с.Слепче.
 • Разгледување на состојбата со депонијата кај месноста Крагуево.
 • Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.
 • Давање согласност за користење на две простории од ЈОУДГ ,,Втори Септември” Демир Хисар за изведување на настава во прво одделение за учебната 2023/2024 за потребите на ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар.
 • Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 • Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Даме Груев“ с.Смилево Oпштина Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 • Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван Општина Демир Хисар за учебната 2023/2024 година.
 • Донесување на Одлука за давање согласност на Правилникот за утврдување на износот на надоместокот на трошоците за престој на децата во ЈОУДГ ,,Втори Септември” Демир Хисар. 
 • Предлози и прашања

НАПОМЕНА: Седнички материјал за точка 4, имате доставено во седничкиот материјал од 24-та седница одржана на ден 23.06.2023 година. Ве молиме за задолжително присуство, а евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

13.07.2023 годинаСовет на општина Демир Хисар
Бр.17-730 /1Претседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 24 од 23.06.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 24-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  23.06.2023 година (петок) со почеток во 11.00  часот во салата за состаноци во Домот на пензионери

Демир Хисар

-Усвојување на записник од 23-та седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од вонредна седница на Совет на општина Демир Хисар одржана на 29.05.2023 година

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Локален економски социјален совет на Општина Демир Хисар бр.17-530/9 од 15.05.2023 година.
 2. Донесување на Одлука за давање согласност за измена на Годишен План за вработување на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 3. Советнички прашања до градоначалникот на општината.
 4. Советнички прашања до директорите на општинските институции.
 5. Усвојување на Финансиски извештај на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 година.
 6. Донесување на решение за разрешување и именување на членови во УО на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.
 7. Разгледување на можностите и условите за селекција на отпад (пластика).
 8. Давање согласност на  Годишен план за вработување на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар за 2024 година.
 9. Давање согласност на  Годишен план за вработување на ЈП „ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар за 2024 година.
 10. Давање согласност на Одлука за воведување на бесплатен превоз на територијата на општина Демир Хисар.
 11. Донесување на Одлука за изработка на проектна документација за регулација на дел од речно корито во Сопотница.
 12. Донесување на Одлука за изработка на проектна документација за регулација на дел од речно корито во  Журче.
 13. Донесување на Одлука за изработка на проектна документација за регулација на дел од речно корито во Обедник.
 14. Донесување на Одлука за давање на користење просторија сопственост на општина Демир Хисар на ОО „Црвен крст“ Демир Хисар.
 1. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-659/1Совет на општина Демир Хисар
16.06.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 23 од 15.05.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 23-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 15.05.2023 година (понеделник) со почеток во 11.00  часот во салата за состаноци во Домот на пензионери Демир Хисар

-Усвојување на записник од 22-ра седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

            1. Усвојување на Квартален  Извештај за извршување на Буџетот за Општина Демир Хисар за извештаен период за квартал од 01.01.2023 до 31.03.2023  година.

            2.Измени и дополнување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година (прв ребаланс).

            3.Донесување на Одлука за измени на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година.

            4.Донесување на Одлука за доделување на договор за изведување на градежно-занатски работи за уредување на јавна површина на ул. Маршал Тито во Демир Хисар.

            5. Донесување на Одлука за одобрување на приоритетен проект „Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини во Општина Демир Хисар“.

            6. Донесување на Одлука за кофинансирање на проект „Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини во Општина Демир Хисар“.

            7.Донесување на Одлука за основање на Локален економско-социјален совет на Општина Демир Хисар.

            8.Донесување на План за редовно одржување на општинските патишта на подрачјето на Oпштина Демир Хисар за 2023 година.

            9.Усвојување на Извештај за спроведување на оперативната програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Демир Хисар за сезона 2022/2023 година.

10.Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички план вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП бр.1705 во КО Журче, Oпштина Демир Хисар.

            11.Донесување на Одлука за дополнување на Програмата за донесување на урбанистичките планови за Општина Демир Хисар за 2023 година.

            12.Разгледување на безбедносната состојба во основните и средното училиште во Општина Демир Хисар.

13. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-530/1 Совет на општина Демир Хисар
08.05.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовскис.р.
Дневен ред на седница број 22 од 12.04.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 22-ра седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година (среда) со почеток во 12 часот во салата за состаноци во Домот на пензионери Демир Хисар

-Усвојување на записник од 21-ва седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записиник од вонредна седница на Совет на општина Демир Хисар од 28.03.2023 година

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

            1. Давање согласност за продолжување со одлагање на неопасен индустриски  отпад  по барање на АД „Железник“ од с.Сопотница.

2.Усвојување на Извештај за остварено право на паричен надомест за новородено дете во Општина Демир Хисар во 2022 година.

3. Усвојување на Извештај за остварено право на паричен надомест за склучен брак во Општина Демир Хисар во 2022 година.

4.Усвојување на Извештај за реализација на Програмата од областа на социјалната заштита во 2022 година.

5.Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар во областа на спорт и млади во 2022 година.

6.Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар за поддршка на здруженија и фондации во 2022 година.

7.Усвојуавње на Извештај за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2022 година на подрачјето на Општина Демир Хисар.

8.Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар во областа на здравствената заштита за 2022 година.

9.Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за дезинсекција и дератизација во Општина Демир Хисар за 2022 година.

10.Усвојување на Извештај за реализација на Годишна Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за 2022 година.

11. Усвојување на Финансиски извештај за работењето на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ Демир Хисар за 2023 година за период од 01.01.2023-31.03.2023.

12.Донесување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ Демир Хисар.

13. Донесување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-возило во сопственост на општина Демир Хисар, на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ од Демир Хисар.

14. Усвојување на Извештај за работа на Полициска станица од општа надлежност Демир Хисар во текот на 2022 година.

15.Донесување на Решение за разрешување и именување на член во УО на ЈЗУ „Здравствен дом“ Демир Хисар.

16.Донесување на Решение за разрешување и именување на член во Училишен одбор во ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар претставник на локалната самоуправа.

17.Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија за III одделение на ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

18. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија за VI одделение на ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

19.Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија за IX одделение на ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

20. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-444/1 Совет на општина Демир Хисар
05.04.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовскис.р.
Дневен ред вонредна седница на совет 28.03.2023

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 61 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21) и член 52 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на  Вонредна седница на советот на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  28.03.2023 година (вторник) со почеток во 10 часот

во кабинетот на Градоначалникот на Општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Демир Хисар за 2023 година.
 2. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство,а евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-398/1 Совет на општина Демир Хисар
27.03.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовскис.р.
Дневен ред на седница број 21 од 14.03.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 21-ва седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година (вторник) со почеток во 12 часот во салата за состаноци во Домот на пензионери Демир Хисар

-Усвојување на записиник од 20-та седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

            1.Усвојување на Квартален  Извештај за извршување на Буџетот за Општина Демир Хисар за извештаен период за квартал од 01.01.2022 до 31.12.2022  год.

            2.Донесување на Завршна сметка на Буџетот на општина Демир Хисар за 2022 година.

            3.Донесување на Годишен извештај за реализација на Буџетот на општина Демир Хисар за 2022 година.

            4.Донесување на Одлука за усвојување на извештајот за извршениот годишен попис на средства, побарувања и обврски во општина Демир Хисар со состојба на ден 31.12.2022 година.         

5.Усвојување на Завршна сметка на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2023 година.

            6.Усвојување на Програмски извештај за работата на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар за 2022 година.

            7.Усвојување на Годишен извештај за реализација и преглед на исплатени средства по проекти и намени, како и спецификации на трошоците за плата и комунални услуги по месеци од блок-дотацијата за 2022 година на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар.

            8.Усвојување на План за работа на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар за 2023 година.

            9.Усвојување на  План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за период 2023-2026.         

            10.Усвојување на  Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за 2023 година.

            11.Донесување на Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Демир Хисар за 2023 година.

            12.Донесување на Решение за разрешување и именување на член во УП на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.

            13.Донесување на Решение за разрешување и именување на член во УО на ЈЗУ „Здравствен дом“ Демир Хисар.

            14. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-304/1 Совет на општина Демир Хисар
06.03.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовскис.р.
Дневен ред на седница број 20 од 27.02.2023

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар(„Сл. Гласник на ОпштинаДемирХисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. Гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 20-та седница на cовет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година (понеделник) со почеток во 10 часот во салата за состаноци во Домот на пензионери Демир Хисар

-Усвојување на записиник од 19-та седница на совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од вонредната седница одржана на 15.02.2023 година

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Донесување на решение за избор на  верификациона комисија.
 2. Решение за верификација на мандат на советник член на совет на Општина Демир Хисар.
 3. Донесување на решение за разрешување и именување на член во комисија за мандатни прашања,избори и именување.
 4. Донесување на решение за  разрешување и именување на член во статутарно правна комисија.
 5. Донесување на решение за разрешување и именување напретседател во комисија за финансии и буџет.
 6. Донесување на решение за разрешување и именување на претседател во комисија за опшествени дејности.
 7. Донесување на решение за разрешување и именување на член во партиципативното тело за урбанистичко планирање на Општина Демир Хисар.
 8. Донесување на одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проектот „Подобрување на условите за живеење во с.Прибилци преку реконструкција на улици“.
 9. Предлози и прашања

Напомена:За верификација на мандат на советник задолжително да се носи уверение за избран советник издадено од ОИК Демир Хисар и документ за идентификација.

Ве молиме за задолжително присуство,а евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-224/1 Совет на општина Демир Хисар
20.02.2023 годинаПретседател
Демир ХисарЉупчо Најдовскис.р.
Дневен ред на седница број 19 од 30.01.2023

          Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 19-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 30.01.2023 година (понеделник) со почеток во  11 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

-Усвојување на записник од 17-та седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од 18-та седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од Итна седница на Совет на општина демир Хисар одржана на 17.01.2023 година

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1.  Донесување на Одлука за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Демир Хисар од сите ризици и опасности.
 2. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во Општина демир Хисар за 2022 година.
 3. Усвојување на Завршна сметка на ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар за 2022 година.
 4. Усвојуавње на Програма на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за 2023 година.
 5. Донесување на решение за давање согласност на Статутот на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар.
 6. Усвојување на извештај за работа на Советот на општина Демир Хисар за 2022 година.
 7. Донесување на Одлука за изградба на потпорен ѕид кај подрачното основно училиште во с.Журче.
 8. Донесување на Одлука за изработка на проект на општински пат врска Радово преку манастир Св. Атанасиј за Сопотница Л601101245 – ИИ Фаза.
 9. Донесување на Одлука за одобрување на потребниот градежен материјал по барање на Црковен одбор од с.Боиште.
 10. Донесување на Одлука за одобрување на средства по барање на ОО на СБМ Демир Хисар.
 11. Предлози и прашања. 

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17- 90/1Совет на општина Демир Хисар
23.01.2023година Претседател,
Демир Хисар Љупчо Најдовски
Дневен ред итна седница на совет на 17.01.2023

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување ИТНА седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 17.01.2023 година (вторник) со почеток во  14 часот во кабинетот на Градоначалникот на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Донесување на Одлука за издавање деловен простор под закуп-дел од  Дом на култура во с.Слепче сопственост на општина Демир Хисар.

2. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-57/1Совет на општина Демир Хисар
16.01.2023 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски

Дневен ред на седниците на советот за 2022 година

Дневен ред на седница број 18 од 26.12.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 18-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 26.12.2022 година (понеделник) со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1.  Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 2. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 3. Донесување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година.
 4. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 5. Донесување на Одлука за времено финансирање на Општина Демир Хисар за 2023 година.
 6. Донесување на Буџетски календар на општина Демир Хисар за 2023 година.
 7. Донесување на Програма за работа на Советот на општина Демир Хисар за 2023 година.
 8. Донесување на Решение за разрешување и именување на член во Комисија за урбанизам, комунални дејности и ЗЖС.
 9. Предлози и прашања.     

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17- 1514/1Совет на општина Демир Хисар
16.12.2022годинаПретседател,
Демир Хисар Љупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 17 од 21.12.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 17-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 21.12.2022 година (среда) со почеток во  11 часот во Салата за состаноци во

Домот на пензионерите Демир Хисар Демир Хисар

-усвојување на Записник 16 седница на Совет на општина Демир Хисар

-усвојување на Записник ИТНА седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Донесување на Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализацоја на проектот „Подобра социјалната инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација во руралните и урбаните средини во Пелагонискиот регион”. 

2.Донесување на Одлука за утврдување на паричен надомест за секое новородено дете во Општина Демир Хисар во 2023 година.

3. Донесување на Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства кои имаат запишано прваче во учебната 2023/2024 година во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Демир Хисар.

4. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на социјалната заштита во 2023 година.

5. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на спорт и млади во 2023 година.

6. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар за поддршка на здруженија и фондации во 2023 година.

7. Донесување на Програма за дезинсекција и дератизација во Општина Демир Хисар за 2023 година

8. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на здравствената заштита во 2023 година.

9. Донесување на Програма за јавно осветлување за 2023 година на подрачјето на општина Демир Хисар.

10.Донесување на Годишна програма за вршење на работите на одржување на јавната чистота во градот Демир Хисар во 2023 година.

11.  Донесување на Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на  Општина Демир Хисар во 2023 година.

12. Донесување на Програма за изградба и реконструкција на патишта и улици во Демир Хисар за 2023 година

13. Донесување на Програма за уредување на земјиште во Демир Хисар за 2023 година.

14. Донесување на Програмата за  Урбанистички планови за Општина Демир Хисар за 2023 година.

15. Донесување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Демир Хисар за 2023 година.

16. Усвојување на Финансиски извештај на ЈКП Комуналец Демир Хисар за период од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година.

17. Донесување на Одлука за доделување на еднократен паричен надомест на талентирани ученици во СОУ „Крсте П. Мисирков” Демир Хисар во учебната 2023/2024 година.

18.Донесување на Решение за именување на членови во Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот за 2023 година.

19. Донесување на Решение за разрешување и именување на член на Комисија за мандатни прашања избори и именување.

20.Донесување на Решение за разрешување и именување на член на Статутарното правна комисија.

21.Донесување на Решениеза разрешување и именување на член во Партиципативно тело за УП на Општина Демир Хисар.

22. Разгледување на барање од Љубе Митрејчевски.

23. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1498/1Совет на општина Демир Хисар
13.12.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 16 од 15.11.2022

        Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 16-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 15.11.2022 година (вторник) со почеток во 16 часот во Салата за состаноци во

Домот на пензионерите Демир Хисар Демир Хисар

-усвојување на Записник 14 седница на Совет на општина Демир Хисар

-усвојување на Записник 15 седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот  за општина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година.

2.Донесување на Одлука за измени и дополнување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2022 година (втор ребаланс).

3.Донесување на Етички кодекс на локалните функционери на општина Демир Хисар.

4. Усвојување на Финансиски извештај од ЈП „Дехи Транс” Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година.

5.Донесување на Решение за давање согласност на  Статутот на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар (пречистен текст).

6. Донесување на ОДЛУКА за  изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13- фотоволтаична електрана  на КП бр.590 во КО Сопотница, општина Демир Хисар.

7. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за Општина Демир Хисар за 2022 година.

8.Донесување на Одлука за одобрува проектот „Изградба на општински пат врска Радово преку манастир Св. Атанасиј за Сопотница Л601101245 – ИИ Фаза” како приоритетна инвестиција.

9. Донесување на Одлука за одобрува проектот „Изградба на улица бр. 1 во с.Обедник” како приоритетна инвестиција.

10. Донесување на Одлука за делегирање на надлежност за зимско одржување  на општински патишта и улици за сезона 2022/2023 година.

11. Предлози и прашања

Напомена: Статутот на ЈП Дехи транс Демир Хисар бр.01-01/1 од 11.05.2020 и Одлуката за измени и дополнување на Статутот 02-67/2 од 18.08.2022 за кој е изготвен пречистениот текст ќе ви бидат доставени на вашата е-маил адреса.

Седничкиот материјал за точка 6 ќе ви биде дополнително доставен.

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1389/1Совет на општина Демир Хисар
08.11.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 15 од 14.10.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 15-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 14.10.2022 година (петок) со почеток во  10 часот во Салата за состаноци во

Домот на пензионерите Демир Хисар Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Донесување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2022 година.

2.Донесување на Одлука за преземање на водовод во Единаковци

3.Донесување на Оперативна програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општина Демир Хисар за сезона 2022/2023 година.

4.Донесување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска документација.

5.Донесување на Одлука за измени и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за Општина Демир Хисар за 2022 година.

6. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17- 1278/1Совет на општина Демир Хисар
07.10.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 14 од 27.09.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 14-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 27.09.2022 година (вторник) со почеток во  10 часот во Салата за состаноци во

Домот на култура „Илинден”  Демир Хисар

-Усвојување на записник од 13 седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Информација за состојбата со сообраќајот на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Демир Хисар.

2. Разгледување на оставка од  член на Совет на Ивана Кочовска, и донесување на Решение за престанок на на мандатот на член на Совет на општина Демир Хисар.

3.Донесување на Решение за избор на Верификациона комисија.

4.Решение за верификација на мандат на советник член на Совет на општина Демир Хисар.

            5.Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за процена и утврдување на висина на штета настаната од природна непогода-град.

             6. Донесување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина демир Хисар за 2022 година.

  7.Усвојување на Годишен извештај за работа на СОУ „Крсте П. Мисирков” Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

   8. Усвојување на Програма за работа на СОУ „Крсте П. Мисирков” Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

   9.Давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици од 25  во СОУ „Крсте П. Мисирков” Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

   10.Усвојување на Годишен Извештај за работа на ЈОУДГ „Втори Септември” ДЕмир Хисар за период 2021/2022 година.

   11.Усвојуавње на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Втори Септември” Демир Хисар за период 2022/2023 година.

   12. Донесување на Одлука за давање согласност на одлуката за зголемен односно намален број на деца во ЈОУД Детска градинка „Втори Септември” Демир Хисар за 2022/2023 година.

  13.Усвојување на Финансиски извештај на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година.

  14. Донесување Одлука за давање согласност на Одлуката за корекција на цената за комунална услуга собирање на куќен и дворен смет.

  15.Донесување на Одлука за укинување на Одлука за утврдување  на паричен надомест за склучување на брак во Општина Демир Хисар во 2022 година

  16. Иницијатива за укинување на надомест за остварување на правото на еднократна парична помош.

  17.Предлози и прашања

Напомена:

Седничкиот материјал за Годишната програма за СОУ „Крсте П. Мисирков” Демир Хисар за учебна година 2022/2023 ќе ви биде доставена на вашата е-маил адреса

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1210/1Совет на општина Демир Хисар
21.09.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Свечена седница на совет од 02.09.2022

По повод празникот „2ри Септември“ денот на  ослободувањето на Демир Хисар Претседателот на Совет и Градоначалникот на општина Демир Хисар Ве покануваат

НА СВЕЧЕНА СЕДНИЦА

на 02.09.2022 година (петок) со почеток во 11 часот во големата сала во Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар

ПРОГРАМА

 • 10:00 часот Полагање на цвеќе на Спомен обележје на Стојан Лазаровски и Споменик на демирхисарските револуционери.
 • 11:00 часот Свечена седница:
 • Обраќање на Претседателот на Општински одбор на сојуз на борци на Македонија-Демир Хисар, г-дин Менде Солунчевски по повод  празникот „2ри Септември“ денот на  ослободување на Демир Хисар.
 • Обраќање на Градоначалникот на општина Демир Хисар, г-дин Никола Најдовски.
Бр.17-1122/1Совет на општина Демир Хисар
31.08.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 13 од 25.08.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 13-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 25.08.2022 година (четврток) со почеток во 9 часот во Салата за состаноци во

Домот на култура „Илинден”  Демир Хисар

-Усвојување на записник од 12 седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот  за општина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година.

2. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2022 година (прв ребаланс).

     3. Донесување на Решение за именување на член на Управен одбор во ЈОУД-детска градинка „Втори Септември” Демир Хисар.

      4. Разгледување на барање за согласност за користење на две простории во ЈОУД-детска градинка „Втори Септември” Демир Хисар за изведување настава во прво одделени за учебната 2022/2023 за потребите на ООУ „Гоце Делчев” Демир Хисар.

5. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на општина Демир Хисар за 2023 година.

6. Донесување на Одлука за давање на користење и управување на Мултифункционален Центар во с.Слоештица.

7. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев” Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

8. Усвојување на Годишна програма за работа за ООУ „Гоце Делчев”  Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

9. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев” Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

10. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

11. Усвојување на Годишна програма за  работа за ООУ „Браќа Миладиновци” с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

12. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци” с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

13. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Даме Груев” с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

14. Усвојување на Годишна програма за работа за ООУ „Даме Груев” с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

15. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Даме Груев” с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

16. Усвојување на Финансиски извештај од ЈП „Дехи Транс” Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година.

17. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар за 2023 година.

18.Донесување на Решение за давање согласност на Ценовникот за вршење на услуги за  за превоз од страна на  Јавното претпријатие Дехи Транс-Демир Хисар.

19. Донесување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар.

20.Донесување на решение за давање согласност на измени и дополнување на Статутот на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар.

21. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за 2023 година.

22.Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на Дом на култура „Илинден” Демир Хисар за 2023 година

23. Донесување Решение за разрешување и именување на член во Комисија за финансии и буџет.

24. Разгледување на Иницијатива за измени на проектот за улица 1-ви Мај Демир Хисар планирање на паркин простор и тротоар.

25.Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-1065/1Совет на општина Демир Хисар
18.08.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 12 од 27.07.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 12-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 27.07.2022 година (среда) со почеток во 9 часот во Салата за состаноци во

Домот на култура „Илинден”  Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

-Усвојување на записник од 11 седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Донесување на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2022 година.

2.Донесување на Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Демир Хисар за 2022 година.

3.Донесување на Одлука за формирање на Партиципативно тело за Урбанистичко планирање на Општина Демир Хисар.

4. Донесување на Деловник за работа на Партиципативното тело за Урбанистичко планирање на Општина Демир Хисар.

5.Донесување на Решение за избор на членови на Иницијативен одбор за формирање на Локално собрание на млади на Општина Демир Хисар.

6. Донесување на Одлука за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на Е1.13- фотоволтаични електрани со капацитет до 10 МЊ во КО Суво Грло, Општина Демир Хисар

7.Донесување на Одлука за  изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.8- водови за пренос на електрична енергија на КП бр.461/1 и, КП бр.2067, КО Прибилци и  КП бр.4022, КП бр.4009, КП бр.5108 и КП бр.5068 за КО Сопотница, Општина Демир Хисар

8.Донесување на Одлука за  изменување и дополнување на  ПРОГРАМАТА  за  донесување на  урбанистичките планови за Општина Демир Хисар за 2022год.

9. Донесување на Одлука за ставање вон сила Одлуката за давање на користење  на Мултифункционалниот Центар во с.Слоештица бр.17-809/2 од 05.08.2021 година.

10. Донесување на Одлука за овластување на Градоначалникот на Општина Демир Хисар за спроведување постапка за давање на користење и управување на Мултифункционалниот Центар во с.Слоештица.

11.Донесување на Одлука за прифаќање на намери од компанијата Р-ВЕЈ ДООЕЛ Скопје и склучување на договор за изработка на студија за Општински развој- скрининг (изработка на економски катастар на ресурси и потенцијали) на Општина Демир Хисар.

12. Разгледување на барање од Благоја Шундовски од Демир Хисар.

13. Разгледување на барање од ДООЕЛ ТИ- НАТ Демир Хисар.

14.Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-944/1Совет на општина Демир Хисар
20.07.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 11 од 27.06.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 11-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 27.06.2022 година ( понеделник) со почеток во 8.30 часот во Салата за состаноци во

Домот на култура „Илинден”  Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

-Усвојување на записник од 10 седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Програмата за уредување на земјиште на општина Демир Хисар за 2022 година.

2.Донесување на Одлука за именување на лица во составот на Штабот за заштита и спасување на Општина Демир Хисар.

3.Усвојување на Финансиски извештај од ЈП „Дехи Транс” Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

4.Усвојување на Финансиски извештај на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година.

5. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар.

6.Донесување на Одлука за утврдување на цена за комунална услуга собирање на куќен и дворен смет за населено место Сладуево.

7.Донесување на Одлука за утврдување на висина и наплата на надоместок за користење  на простор на градски пазар Демир Хисар.

8.Донесување на Одлука за утврдување на висина и наплата на надоместок за доделување на гробно место во Градски гробишта Демир Хисар.

9.Донесување на Одлука за утврдување на цени на услуги од ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за Општина Демир Хисар.

10. Донесување на Одлука за ставање во функција семафорите на раскрсница Битолска- 1-Мај-11 Октомври Демир Хисар.

11. Донесување на Одлука за укинување на одлуката за бракови.

12.Донесување на Решение за измени и дополнување на Решението бр. 415/12 од 13.04.2022 година.

13. Иницијатива за постапка за донесување на ГУП за Демир Хисар и УП за населените места во општината кои немаат урбанистички планови.

14. Предлог за донесување Заклучок или Одлука за граѓаните кои сакаат да градат во населени места каде нема УП нивните објекти да бидат вклопени кога ќе се иработува УП за тоа населено место.

15. Разгледување на барање за финансика помош на Добре Бошевски од с.Слепче.

16 .Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-815/1Совет на општина Демир Хисар
17.06.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 10 од 26.05.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 10-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на26.05.2022 година ( четврток  ) со почеток во 9 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

-Усвојување на записник од деветта седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од итна седница на Совет на општина Демир Хисар одржана на 21.04.2022 година

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот  за општина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.

2.Усвојување на Годишна сметка на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

3. Донесување на План за редовно одржување на општинските патишта на подрачјето на општина Демир Хисар за 2022 година.

4. Усвојување на Извештај за извршено чистење на снег на општинските патишта и улици во Демир Хисар за сезона 2021/2022 година.

5. Донесување на Решение за именување на член претставник од Локална самоуправа во Училишен одбор во СОУ „Крсте П. Мисирков” Демир Хисар.

6. Донесување на Решение за разрешување и именување на  претседател во Управен одбор во ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар.

7. Донесување на Одлука за поставување на легнати полицајци во Демир Хисар и во селата.

8.Формирање на Шинтерска служба во склоп на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар.

9. Разгледување на Извештај за досегашниот тек во спроведување на Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

10.Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17-690/1Совет на општина Демир Хисар
19.05.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред итна седница на совет од 21.04.2022

Врз основа на член 52  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на ИТНА  седница на Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 21.04.2022 година (четврток) со почеток во 9 часот во  во кабинетот на градоначалникот на општина  Демир Хисар

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проектот „Создавање предуслови за инфраструктурна поврзаност на н.м. Журче со Регионален пат Р1306”.
 2. Донесување на Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проектот “Искористување на конкурентските предности на Пелагонискиот регион преку подобрување на патната инфраструктура”.
 3. Донесување на Одлука за издавање деловен простор, сопственост на општина Демир Хисар под закуп.
 4. Донесување на Решение за измена на Решението за разрешување на член во Училишен одбор претставник од локална самоуправа во ООУ Гоце Делчев” Демир Хисар.
 5. Донесување на Решение за разрешување и именување на член  член во Управен одбор во ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар.
 6. Предлози и прашања.     

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17-469/1Совет на општина Демир Хисар
20.04.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 9 од 13.04.2022

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 9-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 13.04.2022 година (среда) со почеток во 9 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски

За седницата го предлагам следниот

-Усвојување на записник од осма седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за финансии и буџет.

2.Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за јавни и комунални дејности.

3. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

4. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за опшествени дејности.

5. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за месна самоуправа.

6. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисијата за одбележување на празници, манифестации и доделување признанија и награди.

7. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Статутарно правна комисија.

8. Донесување на Решение за формирање на Комисијата за проценка и утврдување на штети од елементарни непогоди.

9. Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови во Надзорен одбор за материјално финансиско работење на општина Демир Хисар.

10  Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на Дом на култура „Илинден” Демир Хисар.

11Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови Надзорен одбор за материјално финансиско работење на Дом на култура „Илинден” Демир Хисар.

12. Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈОУДГ „Втори Септември” Демир Хисар.

13.Донесување на Решение за разрешување на претседател и 2 членови  во Надзорен одбор на ЈОУДГ „Втори Септември “Демир Хисар.

14. Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови  во Надзорен одбор на ЈОУДГ „Втори Септември “Демир Хисар.

15. Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар

16. Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови во  Надзорен одбор на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар.

17. Донесување на Решение за разрешување на членови во Управен одбор на ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар

17.Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар

18. Донесување на Решение за разрешување на  членови во  Надзорен одбор на ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар.

19. Донесување на Решение за именување на  членови во  Надзорен одбор на ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар.

 20. Донесување на Решение за именување на претставници од Локалната самоуправа  во Училишен одбор на СОУ „Крсте П. Мисирков” Демир Хисар.

21.Донесување на Решение за разрешување на член во Училишен

одбор на ООУ „Гоце Делчев” Демир Хисар.

22.Донесување на Решение за именување на член во Училишен

одбор на ООУ „Гоце Делчев” Демир Хисар.

23.Донесување на Решение за разрешување на член во Училишен

одбор на ООУ „Браќа Миладиновци” с.Жван општина Демир Хисар.

24.Донесување на Решение за именување на член во Училишен

одбор на ООУ „Браќа Миладиновци” с.Жван општина Демир Хисар.

25.Донесување на Решение за разрешување на член во Училишен

одбор на ООУ „Даме Груев” с.Смилево општина Демир Хисар.

26.Донесување на Решение за именување на член во Училишен

одбор на ООУ „Даме Груев” с.Смилево општина Демир Хисар.

27. Донесување на Решение за именување на претседател и 6 членови во Совет за заштита на потрошувачите.

28. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за еднакви можности за жените и мажите.

29.Донесување на Решение за разрешување на членови во Управен

одбор на ЈЗ „Здравствен дом” Демир Хисар.

30.Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈЗ „Здравствен дом” Демир Хисар.

31.Донесување на решение за разрешување на членови во Општински совет за безбедност во сообраќајот на патиштата.

32. Донесување на решение за именување на предлог кандидати за  членови во Општински совет за безбедност во сообраќајот на патиштата.

33. Донесување на Решение за формирање на  Локален Совет за Превенција.

34. Донесување на одлука за дополнување на одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска документација бр.17-193/14 од 24.02.2022 година.

35.Донесување на Одлука за давање на трајно користење на движна ствар-возило во сопственост на општина Демир Хисар, на ЈКП „Комуналец” од Демир Хисар.

36. Информација за потрошени средства за гориво, поминати километри за службените возила сопственост на општина Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 годинаа.

37.Информација за состојбата со поднесени, одбиени и нерешени барања за бесправно изградени објекти.

          38.Предлози и прашања.

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-93  7-362.

Бр.17-415/1Совет на општина Демир Хисар
07.04.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 8 од 28.03.2022

Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на општина Демир Хисар (Службен гласник на општина Демир Хисар бр. бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/, член 51 став 1  и 2  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар” бр.3/02)

С В И К У В А М

Осма седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 28.03.2022 година (понеделник) со почеток во 10 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски

За седницата го предлагам следниот

-Усвојување на записник од седма седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од итна седница на Совет на општина Демир Хисар одржана на 21.03.2022 година

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Избор на Кандидациона комисија за утврдување на кандидат за Претседател на Советот на општина Демир Хисар во состав од 4 члена и претседател.
 2. Донесување Решение за избор на Претседател на Советот на општина Демир Хисар.
 3. Донесување на Решение за избор на Комисија за мандатни прашања, избор и именување во состав од 4 члена  и претседател.
 4. Донесување на Одлука за измени и дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2022 година.
 5. Донесување на одлука за  изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.8- водови за пренос на електрична енергија на КП бр.317, КП бр.2990, КП бр.3175, КП бр.3085 и КП бр.1898/1 за КО Жван, Општина Демир Хисар.
 6. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена В3.6- Домови на културата, комбинирани културни центри на КП бр.1471/1, м.в. Село, КО Бабино, Општина Демир Хисар.
 7. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на програмата за донесување на урбанистички планови за Општина демир Хисар за 2022 година.
 8. Донесување на Одлука за резервирани средства во будџетот на Општина Демир Хисар  за  експропријација за изградба на канализационен систем во с.Белче
 9. Предлози и прашања.     

          Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар

Бр.17-349/1Совет на општина Демир Хисар
22.03.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред итна седница на совет од 21.03.2022

Врз основа на член 52 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на ИТНА  седница на Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 21.03.2022 година (понеделник) со почеток во 10 часот во  кабинетот на Градоначалникот на општина Демир Хисар

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1.  Донесување на Одлука за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-фотоволтаична електрана на КП бр.1460 и КП бр.1462 во КО Сопотница, општина Демир Хисар.
 2. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13- фотоволтаична електрана  на КП бр.4960 и КП бр.4961 во КО Сопотница, општина Демир Хисар “.
 3. Донесу8вање на Одлука за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-фотоволтаична електрана на КП бр.530, КП бр.531 и КП бр.532 во КО Суво Грло, општина Демир Хисар.
 4. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на програмата за донесување на урбанистички планови за Општина демир Хисар за 2022 година.
 5. Донесување на одлука за кофинансисрање на проект „Уредување на Градски парк Демир Хисар”
 6. Предлози и прашања. 

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17-335/1Совет на општина Демир Хисар
18.03.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 7 од 14.03.2022

Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на општина Демир Хисар (Службен гласник на општина Демир Хисар бр. бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/, член 51 став 1  и 2  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар” бр.3/02), на барање на Градоначалникот на Општина Демир Хисар 

С В И К У В А М

Седма седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 14.03.2022 година (понеделник) со почеток во  9 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски

За седницата го предлагам следниот

-Усвојување на записник од шеста седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од итна седница на Совет на општина Демир Хисар одржана на 07.03.2022 година

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2022 година.
 2. Донесување на Завршна сметка на Буџетот на општина Демир хисар за 2021 година.
 3. Донесување на Годишен извештај за реализација на Буџетот на општина Демир Хисар за 2021 година.
 4. Донесување на Одлука за усвојување на извештајот за извршениот годишен попис на средства, побарувања и обврски во општина Демир Хисар со состојба на ден 31.12.2021 година.  
 5. Усвојување на Завршна сметка на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар.
 6. Усвојување на Програмски извештај за работата на Дом на култура „Илинден” Демир Хисар за 2021 година.
 7. Усвојување на Годишен извештај за реализација и преглед на исплатени средства по проекти и намени, како и спецификации на трошоците за плата и комунални услуги по месеци од блок-дотацијата за 2021 година на дом на култура „Илинден” Демир Хисар.
 8. Усвојување на План за работа на дом на култура „Илинден” Демир Хисар за 2022 година.
 9. Усвојување на Извештај за остварено право на паричен надомест за новородено дете во општина Демир Хисар за 2021 година.
 10. Усвојување на Извештај за остварено право на паричен надомест за склучен брак во општина Демир Хисар за 2021 година.
 11. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Демир Хисар во областа на социјалната заштита во 2021 година.
 12. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар во областа на спорт и млади за 2021 година.
 13. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар во областа на здравствената заштита за 2021 година.
 14. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Демир Хисар за поддршка на здруженија и фондации во 2021 година
 15. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за дезинсекција и дератизација во Општина Демир Хисар за 2021 година.
 16. Усвојување на Извештај за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2021 година на подрачјето на Општина Демир Хисар.
 17. Донесување на Одлука за издавање деловен простор под закуп.
 18. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-фотоволтаична електрана на КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 и КО 1738 во КО Сопотница, општина Демир Хисар.
 19. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Програмата за донесување  урбанистичките планови за Општина Демир Хисар за 2022 година.
 20. Предлози и прашања. 

Напомена: Седнички материјали по точките 17 имате доставено со седничкиот материјал од шеста седница на совет одржана на 24.02.2022 година.

            Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17-298/1Совет на општина Демир Хисар
09.03.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред итна седница на совет од 07.03.2022

Врз основа на член 52 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на ИТНА  седница на Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 07.03.2022 година (понеделник) со почеток во 10 часот во  кабинетот на Градоначалникот на општина Демир Хисар

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1.  Донесување на Одлука за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проектот „Изработка на проектна документација за канализациона мрежа со предтретман на отпадни води за с.Вардино, Општина Демир Хисар”.
 2. Донесување на Одлука за давање согласност на намена на инвестиција и за обезбедени средства како сопствено учество за реализација на проект „Изградба на нова водоводна мрежа во с.Слепче, Општина Демир Хисар”.
 3. Донесување на Одлука за одобрување на приоритетен проект „ Изработка на техничка документација за изградба на мост  на река  Журешница” во с.Журче, општина Демир Хисар”.
 4. Донесување на Одлука за одобрување на приоритетен проект „Изградба на канализациона мрежа со предтретман на отпадни води за с.Журче, Општина Демир Хисар”.
 5. Предлози и прашања. 

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17-280/1Совет на општина Демир Хисар
04.03.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 6 од 24.02.2022

Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на општина Демир Хисар (Службен гласник на општина Демир Хисар бр. бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/, член 51 став 1  и 2  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар” бр.3/02), на барање на Градоначалникот на Општина Демир Хисар 

С В И К У В А М

Шеста седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 24.02.2022 година (четврток) со почеток во 10 часот во

Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски

За седницата го предлагам следниот

-Усвојување на записник од трета седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од четврта седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од петта седница на Совет на општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Донесување на Одлука за доделување на финансиски средства на иницијативен одбор за набавка на храм „Свети Кирил и Методиј” во  Демир Хисар. 
 2. Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2022 година.
 3. Донесување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2022 година.
 4. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2022 година.
 5. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2022 година.
 6. Донесување на Буџетски календар на општина Демир Хисар за 2022 година.
 7. Усвојување на Квартален  Извештај за извршување на Буџетот за Општина Демир Хисар за извештаен период за квартал од 01.01.2021 до 31.12.2021  година.
 8. Донесување на Одлука за давање согласност на измени и дополнување на Годишен план за вработување на општина Демир Хисар за 2022 година.
 9. Донесување на Одлука за издавање деловен простор под закуп.
 10. Донесување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација по барање на Никола Филиповски од с.Жван Демир Хисар.
 11. Донесување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација по барање на Владо Дранговски ул.Сотир Брбевски бр.11 Битола.
 12. Донесување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација по барање на Пецо Пауновски ул.Гоце Делчев бр.68 Демир Хисар.
 13. Усвојување на Извештај за реализација на Годишната Програма за контрола на популација на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за 2021 година.
 14. Усвојување на Програма за работа на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за 2022 година.
 15. Усвојување на Програма за работа на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар за 2022 година.
 16. Донесување на Решение за давање согласност на Ценовникот за вршење на услуги за  за превоз од страна на  Јавното претпријатие Дехи Транс-Демир Хисар.
 17. Усвојување на Годишен извештај за работа на Полициска станица од општа надлежност Демир Хисар во текот на 2021 година.
 18. Донесување на Одлука за доделување на финансиски средства на Раде Нестороски од с.Утово.
 19. Предлози и прашања. 

Напомена:Седнички материјали по точките 1, 2 и 4 имате доставено со седничкиот материјал од четврта седница на совет одржана на 29.12.2021 година.

            Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17-193/1Совет на општина Демир Хисар
16.02.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 5 од 28.01.2022

Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на општина Демир Хисар (Службен гласник на општина Демир Хисар бр. бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/, член 51 став 1  и 2  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар” бр.3/02),

С В И К У В А М

Петта седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 28.01.2022 година (петок) со почеток во 10 часот во

Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски

За седницата го предлагам следниот

Дневен ред

 1. Формирање на Иницијативен одбор за изградба на Храм Св.Кирил и Методиј Демир Хисар.
 2. Донесување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во Општина Демир Хисар за 2021 година.
 3. Донесување на Одлука за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Демир Хисар од сите ризици и опасности.
 4. Предлози и прашања. 

            Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17-96/1Совет на општина Демир Хисар
25.01.2022 годинаПретседател,
Демир ХисарЉупчо Најдовски

Дневен ред на седниците на советот за 2021 година

Дневен ред на седница број 4 од 29.12.2021

     Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на општина Демир Хисар (Службен гласник на општина Демир Хисар бр. бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/, член 51 став 1  и 2  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар” бр.3/02), на барање на Градоначалникот на Општина Демир Хисар  

С В И К У В А М

Четврта седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 29.12.2021 година (среда) со почеток во  12 часот во

Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1.  Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2022 година.
 2. Донесување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2022 година.
 3. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2022 година.
 4. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2022 година.
 5. Донесување на Одлука за времено финансирање на Општина Демир Хисар за 2021 година.
 6. Донесување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-возила во сопственост на општина Демир хисар, на ЈП „ДЕХИ ТРАНС” од Демир Хисар.
 7. Донесување на Програма за контрола на популација на бездомни кучиња на територијата на општина Демир Хисар за 2022 година.
 8. Усвојување на деветмесечен извештај за работа на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за 2021 година.
 9. Давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за регулиран период 2022-2024 година.
 10. Давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за регулиран период 2022-2024 година.
 11. Усвојување на Програма за работа на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за 2022 година
 12. Донесување на Програма за работа на Советот на општина Демир Хисар за 2022 година.
 13. Предлози и прашања. 

            Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефините 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17- 1231/2Совет на општина Демир Хисар
21.12.2021 годинаПретседавач,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 3 од 22.12.2021

Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на општина Демир Хисар (Службен гласник на општина Демир Хисар бр. бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/, член 51 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар” бр.3/02), на барање на Градоначалникот на Општина Демир Хисар  

С В И К У В А М

Трета седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 22.12.2021 година (среда) со почеток во 10 часот во

Салата за состаноци во Домот на пензионерите Демир Хисар

За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски

Усвојување на записник од втора седница на Совет на Општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

            1.Донесување на Решение за верификација на мандат на член на Совет на општина Демир Хисар.

2.Донесување на Одлука за утврдување на паричен надомест за секое новородено дете во Општина Демир Хисар во 2022 година.

3. Донесување на Одлука за утврдување  на паричен надомест за склучување на брак во Општина Демир Хисар во 2022 година

4. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на социјалната заштита во 2022 година.

5. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на спорт и млади во 2022 година.

6. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар за поддршка на здруженија и фондации во 2022 година.

7. Донесување на Програма за дезинсекција и дератизација во Општина Демир Хисар за 2022 година

8. Донесување на Програма за активностите на општина Демир Хисар во областа на здравствената заштита во 2022 година.

9. Донесување на Програма за јавно осветлување за 2022 година на подрачјето на општина Демир Хисар.

10. Донесување на Програма за вршење на работите на одржување на јавната чистота во градот Демир Хисар во 2022 година.

11. Донесување на Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на  Општина Демир Хисар во 2022 година.

12. Донесување на Програма за изградба и реконструкција на патишта и улици во Демир Хисар за 2022 година

13. Донесување на Програма за уредување на земјиште во Демир Хисар за 2022 година.

14. Донесување на Одлука за  изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани   на КП 1853  за КО Слепче

15. Донесување на Програмата за  Урбанистички планови за Општина Демир Хисар за 2022 година.

16. Донесување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Демир Хисар за 2022 година.

17. Доснесување на Програма за активности за еднакви можности на жените и мажите во општина Демир Хисар за 2022 година.

18.Донесување на Решение за именување на членови во Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот за 2022 година.

   19. Донесување на Решение за именување на членови на Совет кои ќе учествуваат во постапката за склучување на бракови.

20. Формирање на Иницијативен одбор за изградба на Храм Св.Кирил и Методиј Демир Хисар.

21. Предлози и прашања

Напомена: За верификација на мандат задолжително да се носи Уверение за избор на советник од ОИК и документ за идентификација.

            Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефините 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17- 1209/2Совет на општина Демир Хисар
15.12.2021 годинаПретседавач,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 2 од 25.11.2021

     Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на општина Демир Хисар (Службен гласник на општина Демир Хисар бр. бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/, член 51 став 1  и 2  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02), на барање на Градоначалникот на Општина Демир Хисар  

С В И К У В А М

Втора седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 25.11.2021 година (четврток) со почеток во 11 часот во

Салата за состаноци во Домот на културата „Илинден” Демир Хисар

За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски

Усвојување на записник од прва седница на Совет на Општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

            1.Донесување на Решение за верификација на мандат на членови на Совет на општина Демир Хисар.

            2. Донесување на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Демир Хисар за 2021 година.

3. Донесување на Одлука за измена на  распоредот на средствата на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2021 година.

4.Усвојување на Квартален извештај на Буџетот за општина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година.

4.Донесување на Одлука за делегирање надлежност на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за зимско одржување на патиштата на територијата на општина Демир Хисар .

5.Предлози и прашања

Напомена: Советниците кои немаат верифициран мандата задолжително да ги носат Уверенијата за избор на советник од ОИК и документот за идентификација.

            Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефините 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17- 1124/2Совет на општина Демир Хисар
19.11.2021 годинаПретседавач,
Демир ХисарЉупчо Најдовски
Дневен ред на седница број 1 од 15.11.2021

    

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за локална самоуправа /”Сл.весник на РМ” бр.5/02/, како и во согласност со член 58 став 1 од Статутот на општина Демир Хисар /”Службен гласник на општина Демир Хисар” бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/

С В И К У В А М

Прва седница на новоизбраниот состав на

 Совет на општина Демир Хисар

Конститутивна седница

Седницата ќе се одржи на 15.11.2021 година со почеток во  11 часот во салата за состаноци во Дом на култура „Илинден” Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

            1.Избор на Верификациона комисија во состав претседател и 2 членови.

            2.Верификација на мандатите на новоизбраните советници на општина Демир Хисар.

            Напомена:  Ве молиме задолжително да ги носите Уверенијата за избор на советник издадени од ОИК Демир Хисар и документ за идентификација.

            Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефините 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар.

Бр.17- 1112/2Совет на општина Демир Хисар
12.11.2021 годинаПретседавач,
Демир ХисарБлагоја Станојоски
Skip to content