ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Интегритет и антикорупција

 – Политика на интегритет на Општина Демир Хисар

 – Номинација на лице Општина Демир Хисар

– Етички кодекс за локални функционери на општина Демир Хисар

 – Кодекс за административни службеници

 – Лице за заштитено внатрешно пријавување

 – Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

 – Упатство за прием на пријави од укажувачи

 – Измени на упатство за прием на пријави од укажувачи

 – Правилник за внaтрешно пријавување

 – Годишен план за спречување на корупцијата за 2021 година и акциски план

 – Годишен план за проценка на ризици од корупција во Општина Демир Хисар за 2022 година

 – Правилник за користење на средствата за репрезентација во Општина Демир Хисар

 – Правилник за начинот на користење и управување и одржување на службените возила во сопстевеност на Општина Демир Хисар и приватните возила за службени потреби на Општина Демир Хисар

 – Правилник за постапување со подароци погодности и гостопримства во Општина Демир Хисар

 – Правилник за реализирање на службени патувања во земјата и трошоците кои се признаваат како службени

 – Правилник за реализирање на службени патувања во странство и трошоците кои се признаваат како службени

 – Упатство за управување со судир на интереси

 – Интерна процедура за јавни набавки

 – Интерна процедура за мали набавки.

Заштитено внатрешно пријавување

Пријави на:

ЛИЦЕ ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Игор Дамјаноски

Skip to content